Aktivnosti u tijeku

 • TEMELJNI TEČAJ – dva puta godišnje
Temeljni tečaj pohađaju službenici koji su primljeni u državnu službu za službenike pravosudne policije zatvorskog sustava radi osposobljavanja za samostalno obavljanje poslova u zatvorskom sustavu i za polaganje stručnog ispita za zvanje u pravosudnoj policiji. Pohađanje temeljnog tečaja obveza je vježbenika pravosudne policije propisana Pravilnikom o stručnom usavršavanju u zatvorskom sustavu (NN 14/21). Također, temeljni tečaj, uobičajeno po skraćenom programu, pohađaju i službenici iz drugih državnih tijela koji se po prvi puta zapošljavanju kao službenici odjela osiguranja Uprave za zatvorski sustav i probaciju radi stjecanja znanja i vještina specifičnih za obavljanje ovih poslova.
 
 • SPECIFIČNOSTI RADA U ZATVORSKOM I PROBACIJSKOM SUSTAVU TE UNAPREĐENJE SURADNJE – tri puta godišnje
Cilj programa izobrazbe za novozaposlene službenike Uprave za zatvorski sustav i probaciju pod nazivom “Specifičnosti rada u zatvorskom i probacijskom sustavu i unapređenje suradnje” su unapređenje suradnje zatvorskih i probacijskih službenika, stjecanje kompetencija za zakonito, samostalno i odgovorno obavljanje poslova službenika zatvorskog sustava i probacije, u skladu s pravilima struke i etike, uz poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda zatvorenika i osuđenika, kao i zaštitu drugih Ustavom zaštićenih prava. Tijekom petodnevnog programa izobrazbe predavači prenose svoja znanja i iskustva novozaposlenim službenicima.
 
 • IZOBRAZBA SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJE ZA ZPIS – kontinuirano tijekom godine, jedan puta mjesečno
Nezaobilazna komponenta implementacije jedinstvenog sustava za zatvorsku administraciju (ZPIS) je priprema i obuka službenika za rad kroz provođenje odgovarajućih izobrazbi za usvajanje potrebnih znanja. U tom smislu, po sustavnom planu i programu potpune implementacije IT sustava, u Centru za izobrazbu provode se informatičke radionice usmjerene na edukaciju službenika pravosudne policije. Kroz ovaj oblik funkcionalne informatičke podrške stavljen je naglasak na usvajanje znanja i vještina koja će maksimalizirati sve učinke ovog iznimno zahtjevnog i složenog projekta.
Za očekivati je daljnji razvoj i rad na svim elementima koji su vezani uz unapređenje sastavnica i daljnje pomake u kvaliteti primjene, odnosno vođenja poslova i evidentiranja rezultata radnih procesa u elektronskom obliku te ostvarivanja mnogih koristi kroz analitičku komponentu u odnosu na učinkovitije  upravljanje, planiranje i korištenje svih resursa, a što će neizostavno pratiti i razvoj podrške kroz kontinuiranu obuku službenika. 
 
 • RAD NA RAČUNALU- NAPREDNA RAZINA – kontinuirano tijekom godine, jedan puta mjesečno
Svi službenici Uprave za zatvorski sustav i probaciju imaju mogućnost pohađati tečaj napredne razine informatičkih vještina za stjecanje naprednih znanja o uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologija.
Tečajevi u informatičkoj učionici održavaju se u nastavnim skupinama oko dvanaest polaznika, a svaki polaznik dobiva popratne nastavne materijale i na kraju tečaja, potvrdu o odslušanom tečaju.
 
 • KOMUNICIRANJE NA RADNOM MJESTU MODUL I i II.- kontinuirano

Ciljevi izobrazbe su razgovor i razmjena iskustva kroz primjere iz prakse te razumijevanje važnosti komuniciranja u stvaranju kvalitetnih međusobnih odnosa. Kroz razmjenu iskustava demonstriraju se ponašanja u određenim situacijama – komuniciranje s kolegama i nadređenima na radnom mjestu. Izobrazba se provodi kao interaktivna radionica uz primjenu metoda suradničkog učenja. Za službenike koji su završili I. modul osmišljen je i drugi modul izobrazbe
 
 • INCIDENTNE SITUACIJE U RADU S MLADIMA – OSNOVNA RAZINA – jedan puta godišnje
 
Ciljevi programa su usvajanje znanja o specifičnostima mladih počinitelja kaznenih djela, strategije nošenja sa stresom, osvještavanje vlastite psihosomatike, prepoznavanje i usvajanje strategija u konfliktnim i incidentnim situacijama specifičnim u radu s mladima, psihološki aspekti rizika od suicida mladih, timski rad u incidentnim situacijama, osvještavanje odgovornosti kao izazova i obaveze službenika/ca, te briga o sebi i drugima. Program je prilagođen i potrebama službenika/ca Sektora za probaciju.
 
 • INCIDENTNE SITUACIJE U RADU S MLADIMA – NAPREDNA RAZINA – jedan puta godišnje
Ciljevi implementacije napredne razine programa jesu daljnji razvoj vještina i znanja dobivenih kroz osnovnu razinu, analize vlastitih postupaka u radu, prepoznavanje i usvajanje strategija u konfliktnim i incidentnim situacijama specifičnim za rad s mladima u zatvorskom sustavu i probaciji, razmjena praktičnog znanja između odjela osiguranja i tretmana, uloga probacijskih službenika, timsko rješavanje konfliktnih i incidentnih situacija, razvijanje vlastitih obrazaca brige za sebe.
 
 • M.O.S.O.R. – KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE PRAVOSUDNE POLICIJE U RADU S MLADIMA – OSNOVNA RAZINA – jedan puta godišnje
Program je razvijen u suradnji sa stručnjacima zatvorskog sustava Rumunjske i Njemačke u sklopu navedenoga IPA twinning projekta „Podrška zatvorskom sustavu Republike Hrvatske“.
Ciljevi provođenja programa su osvještavanje uloge službenika osiguranja u procesu resocijalizacije u zatvorskom sustavu, upoznavanje s obilježjima adolescencije i karakteristikama mladih u penalnim uvjetima, osvještavanje i prepoznavanje vlastitih komunikacijskih obrazaca te važnost razvoja komunikacijskih vještina i suradnje u timu.
  
 • M.O.S.O.R. – KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE PRAVOSUDNE POLICIJE U RADU S MLADIMA – NAPREDNA RAZINA – jedan puta godišnje
Program je razvijen tijekom 2018. godine u Centru za izobrazbu kao preporuka IPA twinning projekta „Podrška zatvorskom sustavu Republike Hrvatske“ u suradnji sa službenicima koji su provodili program. Ciljevi implementacije napredne razine programa je daljnji razvoj vještina i znanja stečenih na osnovnoj razini, te nadogradnja i osvještavanje uloge službenika osiguranja u procesu resocijalizacije mladih, rad na poboljšanju komunikacijskih obrazaca, korištenje komunikacijskih instrumenata, kao i osvještavanje važnosti primjerene dobre komunikacije i suradnje u timu.
 
 • IZOBRAZBA ZA STRUKOVNE UČITELJE “KOMUNIKACIJA SA ZATVORENICIMA PRILIKOM OBAVLJANJA RADNIH ZADATAKA” – jednom, III. kvartal
Temeljem zahtjeva Središnjeg ureda Uprave za zatvorski sustav i probaciju program izobrazbe za strukovne učitelje odnosno za službenike Odjela za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika, ali i za sve druge službenike koji neposredno rade s radno angažiranim zatvorenicima provodio se kontinuirano kroz dvije godine. Za 2023. godinu planira se izobrazbu provesti jednom kako bi se uključili službenici koji nisu imali mogućnost sudjelovati ranije na programu.  Postavljen cilj je educirati navedene službenike zaposlene u svim kaznenim tijelima.
 
 • PREVENCIJA ALKOHOLIZMA U KAZNENIM TIJELIMA ZATVORSKOG SUSTAVA I PROBACIJSKIM UREDIMA - kontinuirano
Tijekom studenoga i prosinca 2022. godine započeo je razvoj novog programa na temu Prevencija alkoholizma u kaznenim tijelima zatvorskog sustava i probacijskim uredima. Izobrazba je planirana kao interaktivno predavanje, koje će se provoditi tijekom cijele 2023. godine, u prvom ciklusu je planirana implementacija programa za rukovodeći kadar, a zatim za ostale službenike različitih odjela. Planirani početak provedbe je veljača 2023. godine.
 
 • PRIMJENA ETIČKIH NAČELA U SVAKODNEVNOM RADU SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ZATVORSKOG SUSTAVA- kontinuirano
Zbog iskazane potrebe zatvorskog sustava za edukacijom službenika o etičkim načelima, dana 04. listopada 2022. godine u Centru za izobrazbu održan je sastanak na temu provođenja nove izobrazbe pod nazivom „Primjena etičkih načela za službenike zatvorskog sustava“. Na radnom sastanku sudjelovali su predstavnici Uprave za ljudska prava, nacionalne manjine i etiku, predstavnici Središnjeg ureda za zatvorski sustav i predstavnici Centra za izobrazbu.  Prijedlog radne skupine je da se od početka sljedeće kalendarske godine izobrazba provodi u grupama po 15 polaznika jednom mjesečno. Grupe polaznika bit će heterogene po strukama, odjelima u kojima su zaposleni, radnim mjestima i kaznenim tijelima. Predavači će biti službenici Uprave za ljudska prava i Središnjeg ureda za zatvorski sustav.
 
 • VJEŠTINE RUKOVOĐENJA- III. i IV. kvartal godine
U drugoj polovici 2023. godini planira se provedba grupno-razvojnog programa „Vještine rukovođenja“ za upravitelje i pomoćnike upravitelja. U dvodnevnom visoko interaktivnom treningu/radionici polaznici će kroz individualni rad te rad u parovima i malim grupama raditi na temama uloga, odgovornosti, komunikaciji, kompetencijama, motiviranju i slično.
 
 • PSIHIČKI STRES I ULOGA RUKOVODITELJA U SUSTAVU POTPORE SLUŽBENIKA
Stres se definira kao psihološka napetost koja je posljedica izlaganja neuobičajenim ili zahtjevnim situacijama koje se nazivaju stresorima. Brojni su potencijalni izvori radnog stresa kod službenika kaznenih tijela i mogu se organizirati u četiri šire kategorije: osobne karakteristike službenika, karakteristike posla kojega obavljaju, faktori vezani uz samu organizaciju u kojoj rade te vanjski faktori.
 
 • SURADNJA S UREDIMA PRAVOBRANITELJA U IZOBRAZBI SLUŽBENIKA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU- online predavanja tijekom godine
Na inicijativu i u organizaciji Centra za izobrazbu u 2022. godini započela je suradnja s uredima pravobranitelja u izobrazbi službenika zatvorskog sustava kroz ciklus predavanja predstavnika ureda pravobranitelja putem interneta. S obzirom na velik interes službenika zatvorskog sustava i probacije i pozitivne povratne informacije u usmenim i pismenim evaluacijama u ovoj godini će se provesti novi ciklus online predavanja. Predstavnici ureda pravobranitelja: Ured pravobraniteljice za djecu, Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Ured pučke pravobraniteljice i Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom održati će predavanje iz djelokruga rada svog ureda, s naglaskom na specifičnosti zatvorskog i probacijskog sustava.
 
 • SEMINARI ZA RAZVOJ I PODRŽAVANJE SPECIFIČNIH ZNANJA I VJEŠTINA POTREBNIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRAVOSUDNE POLICIJE- tijekom godine
 Službenici Odjela osiguranja kontinuirano su uključeni u seminare za razvoj i podržavanje vještina potrebnih za obavljanje poslova pravosudne policije.
 
 • ONLINE IZOBRAZBE- kontinuirano
 
S početkom pandemije COVID-19 Centar za izobrazbu intenzivirao je implementiranje mrežnog učenja i korištenje moderne tehnologije u obrazovanju i stručnom usavršavanju službenika zatvorskog sustava i probacije. Zadovoljstvo polaznika programima izobrazbi provedenih putem interneta visoko je procijenjeno. Programi su usmjereni na razvoj kompetencija, znanja i vještina službenika, sukladno njihovom interesu i potrebama posla koji obavljaju. Programe izobrazbe razvijaju i provode službenici/e Centra za izobrazbu te vanjski predavači/ce.
 
 • SASTANCI RADNIH GRUPA – kontinuirano prema potrebi
 
 • SASTANCI PREDAVAČA – kontinuirano prema potrebi
 
 • SUPERVIZIJSKI SASTANCI – kontinuirano prema potrebi
 
 • SUPERVIZIJSKE GRUPE – kontinuirano prema potrebi
 
 • ISPITI ZA ZVANJE SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJE