Samostalni sektor za javnu nabavu

Provodi:
 
 • postupke javne nabave za potrebe Ministarstva te centralizirane nabave za potrebe proračunskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva
 • prati odvijanje postupaka javne nabave sukladno planu nabave i sredstvima osiguranim planom proračuna u pogledu zadanih okvira visine i namjene sredstava Ministarstva
 • priprema i izrađuje ugovore o javnoj nabavi, te prati njihovo izvršavanje
 • poslove prijema i raspodjele opreme i materijala (ekonomat), vodi evidencije i dokumentaciju o tome
 • poslove vezane uz organiziranje nabave u skladu s potrebama Ministarstva na prijedlog i uz sudjelovanje ustrojstvenih jedinica Ministarstva te za potrebe kaznenih tijela kada ista ide iz sredstava državnog proračuna
 • poslove nabave roba, radova i usluga po postupku propisanom propisima o javnoj nabavi kao i poslove nabave čija je vrijednost manja od vrijednosnog praga uređenog propisima o javnoj nabavi
 • definira postupke i načine nabave, procedure i predmete nabave sukladno propisima o javnoj nabavi, samostalno ili u suradnji s odgovarajućim stručnim službama i vanjskim suradnicima, ovisno o predmetu nabave
 • priprema i izrađuje dokumentaciju o nabavi, sudjeluju u pregledu i ocjeni ponuda
 • sudjeluje u izradi prijedloga financijskog plana Ministarstva u okviru svoga djelokruga te vodi brigu da se nabava odvija sukladno tom planu u pogledu zadanih okvira financijskih sredstava za tu namjenu
 • priprema godišnje izvješće o javnoj nabavi putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te sudjeluje u izradi i redovitom ažuriranju plana nabave koje se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva
 • koordinira suradnju sa Središnjim državnim uredom za središnju javnu nabavu i priprema očitovanja o potrebama Ministarstva po svim nabavnim kategorijama središnje javne nabave, vodi evidencije i dokumentaciju te priprema izvješća o izvršenju ugovora središnje javne nabave za potrebe Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu
 • provodi postupke unutar objedinjene javne nabave za proračunske korisnike unutar razdjela
 • priprema i mišljenja u predmetima po žalbi na provedene postupke javne nabave, a koji se vode pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave

Kontakt