Prava zatvorenika i njihova zaštita

Temeljna ljudska prava propisana su Ustavom Republike Hrvatske i međunarodnim aktima te Zakonom o izvršavanju kazne zatvora: 

 • smještaj primjeren ljudskom dostojanstvu i zdravstvenim standardima,
 • zaštita osobnosti i tajnosti osobnih podataka,
 • prehrana u skladu sa zdravstvenim standardima,
 • rad,
 • izobrazba,
 • stručna pravna pomoć i pravno sredstvo za zaštitu prava,
 • zdravstvena zaštita i zaštita majčinstva,
 • dodir s vanjskim svijetom,
 • boravak na otvorenom prostoru najmanje 2 sata dnevno,
 • kontakt s odvjetnikom,
 • vjeroispovijedanje,
 • vjenčanje u kaznionici, odnosno zatvoru,
 • glasovanje na općim izborima
 
Zabranjena je diskriminacija zatvorenika po bilo kojoj osnovi.

Ograničavanje zatvorenika u temeljnim pravima dopušteno je samo u granicama nužnim za ostvarivanje svrhe izvršavanja kazne zatvora, odnosno iz razloga održavanja reda i sigurnosti i u postupku propisanom Zakonom.

Zaštita prava zatvorenika propisana je Zakonom o izvršavanju kazne zatvora i u nadležnosti je suca izvršenja. Ostvaruje se podnošenjem žalbe ili pritužbe sucu izvršenja. Svaki zatvorenik kojem je nezakonito uskraćeno neko pravo ili je bio izložen bilo kakvom obliku mučenja, zlostavljanja ili ponižavanja, ima pravo na naknadu štete.


Prehrana zatvorenika

Zatvorenicima se osiguravaju tri obroka dnevno, poslužena u pravilnim razmacima, kalorične vrijednosti minimalno 3000 kcal dnevno. Zatvorenicima koji su radno angažirani osigurava se dodatan obrok za vrijeme rada.

Obroci moraju kakvoćom i količinom zadovoljavati prehrambene i zdravstvene standarde, te moraju biti primjereni životnoj dobi, zdravstvenom stanju, naravi posla kojeg zatvorenik obavlja te njegovim vjerskim i kulturnim zahtjevima.

Jelovnik se sastavlja periodično prema jedinstvenom jelovniku izrađenom od Prehrambeno-tehnološkog  fakulteta u Zagrebu.

U povjerenstvu za sastav jelovnika sudjeluje liječnik ili drugi službenik medicinske struke, strukovni učitelj kuhar, ekonom te predstavnik zatvorenika. Svaki pripremljeni obrok kuša upravitelj ili osoba koju ovlasti, a zapažanja se evidentiraju u posebnu evidenciju.

Od svakog obroka ostavlja se uzorak radi eventualne analize za slučaj pojave trovanja hranom. Sanitarne inspekcije redovito obavljaju nadzor nad stanjem čistoće i higijene u kuhinjama i pomoćnim prostorijama, o čemu dostavljaju nalaz.


Zdravstvena zaštita zatvorenika

Zdravstvena se zaštita zatvorenicima pruža u ambulantama kaznionica i zatvora, a kad je potrebno radi liječničkih pregleda ili bolničkog liječenja zatvorenike se upućuje u Zatvorsku bolnicu u Zagrebu. U slučajevima hitnosti ili nemogućnosti obavljanja pregleda ili liječenja unutar zatvorskog sustava, upućuje ih se u zdravstvene ustanove u javnome zdravstvu.

Razina skrbi, mjere i aktivnosti zdravstvene zaštite kvalitetom i opsegom usklađena je sa propisima u javnom zdravstvu za osigurane osobe iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Zatvorenicima se propisuju lijekovi s osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u okviru prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja. 

Dokumenti