Temeljni tečaj

  • Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/TT naslovna (1).jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Temeljne tečajeve pravosudne policije pohađaju službenici koji su primljeni u državnu službu za službenike pravosudne policije zatvorskog sustava radi osposobljavanja za samostalan rad i radi polaganja stručnog ispita za zvanje. 

Zašto

Pohađanje temeljnog tečaja je obveza koja proizlazi iz Pravilnika o izobrazbi zaposlenika u kaznionicama i zatvorima Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa.
 

Glavni cilj i svrha

Glavni cilj i svrha temeljnog tečaja je dati polaznicima osnovnu informaciju o svim aktivnostima i pojavnostima s kojima se susreću službenici odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima radi stjecanja zvanja u pravosudnoj policiji i osposobljavanja za samostalan rad u zatvorskom sustavu.


Stručnjaci koji provode program izobrazbe

Program provode visokoobrazovani službenici iz kaznenih tijela i Središnjeg ureda Uprave za zatvorski sustav.


Profil polaznika i maksimalan broj 

Polaznici su službenici ili vježbenici odjela osiguranja pretežito sa srednjom stručnom spremom, no ima polaznika i sa višom i visokom stručnom spremom. Maksimalni broj polaznika u grupi nije unaprijed određen već se grupe formiraju ovisno o potrebama i trenutnim okolnostima. Skupine polaznika jednog tečaja kreću se uglavnom od 20 do 40 polaznika.


Sadržaj

Temeljni tečaj održava se prema programu koji se unaprijed određuje. Nastavni predmeti dijele se prema nastavnim cjelinama. Nastavna cjelina „Propisi bitni za obavljanje poslova službenika odjela osiguranja“ sadrži predmete Ustav RH i ljudska prava, Osnove Kaznenog zakona i Zakona o kaznenom postupku (Opći i posebni dio), Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Međunarodni propisi za postupanje sa zatvorenicima i Postupanje s maloljetnicima – Pravni propisi. Nastavna cjelina „Psihosocijalni tretman zatvorenika i maloljetnika i provedba pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora“ sadrži predmete Osnove penologije, Osnove provedbe pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora, Psihologija komunikacije i psihologija ponašanja u radu pravosudne policije, Rizične skupine zatvorenika, Prevencija rizičnih ponašanja zatvorenika, Ponašanje i promjena ponašanja zatvorenika, Osnove psihologije grupa, Psihološke osobine ličnosti zatvorenika i Postupanje s maloljetnicima – tretmanski postupci. Zasebnu cjelinu čine predmeti „Kriminalistika i policijsko naoružanje i gađanje“, a posebno se izučava i polaže ispit iz „Metodike tjelesnog sprečavanja nasilničkog ponašanja“. Nastavna cjelina „Pravila postupanja službenika pravosudne policije“ sastavljena je od sljedećih predmeta: Opći dio, Primjena sredstava prisile, Sprečavanje nasilničkog ponašanja, Pobuna u kaznenim tijelima i talačka situacija, Postupanje s osobama od posebnog sigurnosnog rizika, Pretrage – teorijski dio, Pretrage – vježbe, Sprovođenje – teorijski dio, Sprovođenje – vježbe, Prijam i otpust zatvorenika, Posjete, paketi, pisma,  Prepoznavanje i metodika otkrivanje i dokazivanja zlouporabe opojnih tvari, Službene evidencije – teorija i vježbe, Sredstva veze i video nadzor i Komunikacija i ovladavanje agresijom. Kako bi se dobilo šire znanje o svim elementima rada u odjelu osiguranja, polaznici slušaju i neke predmete iz kojih se u glavnini ne provodi ispitivanje znanja. To su Psihopatologija i prevencija samoubojstva, Prva medicinska pomoć i osnove prevencije zaraznih bolesti, Osposobljavanje službenika za zaštitu od požara (predmet je praćen pisanim ispitom), Osposobljavanje za rad na siguran način (predmet je praćen pisanim ispitom) i Osobe s invaliditetom u zatvorskom sustavu.
 

Metodologija

Polaznici pohađaju predavanja a unutar nekih modula interaktivne radionice, te nakon što odslušaju sva predavanja iz pojedine nastavne skupine pristupaju ispitu znanja putem pisanog i usmenog ispita iz te skupine. Tijekom tečaja polaznici izrađuju seminarski rad kojeg ocjenjuje predavač iz odabranog predmeta. Ujedno, polaznici se nalaze i na praktičnom dijelu tečaja u Zatvoru u Zagrebu te matičnim kaznenim tijelima nakon kojeg pišu izvješće sa praktičnog dijela. Smatra se da je polaznik završio temeljni tečaj ukoliko je položio sve ispite te predao izvješća s praktičnog dijela tečaja te seminarski rad.