Stručni ispit za zvanja službenika pravosudne policije

Stručni ispit za zvanja službenika pravosudne policije (u nastavku teksta: Ispit) polaže se pred Ispitnom komisijom. Sjedište Ispitne komisije je u Ministarstvu pravosuđa, Središnjem uredu, Uprave za zatvorski sustav i probaciju, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49.
 
Sve upravne, stručne i administrativne poslove vezane uz organizaciju i provedbu Ispita, uključujući i evidenciju o položenim ispitima obavlja Središnji ured, Uprave za zatvorski sustav i probaciju, Ministarstva pravosuđa.
 
Uvjeti i postupak polaganja Ispita uređeni su Uredbom o zvanjima, znakovlju i uvjetima stjecanja zvanja državnih službenika odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima („Narodne novine“, broj: 79/02. i 127/13.).
 
Zvanja pravosudne policije
 
Zvanja pravosudne policije ovise o stručnoj spremi službenika.
 1. za službenike sa srednjom spremom:
 1. mlađi pravosudni policajac;
 2. pravosudni policajac;
 3. stariji pravosudni policajac
 1. za službenike sa višom stručnom spremom:
 1. nadzornik pravosudne policije;
 2. viši nadzornik pravosudne policije;
 1. za službenike sa visokom stručnom spremom:
 1. samostalni nadzornik pravosudne policije
 2. glavni nadzornik pravosudne policije.
 
Uvjeti za odobravanje polaganje Ispita za više zvanje:
Ispitu za neposredno više službenik pravosudne policije može pristupiti:
 •  ako je u prethodnom zvanju proveo najmanje pet godine te iznimno ako je u prethodnom zvanju proveo najmanje četiri godine ako je u posljednje dvije godine ocijenjen najvišom ocjenom;
 • vrijeme u prethodnom razdoblju službeniku pravosudne policije ne računa se kao godina provedena u zvanju u kojoj je:
 1. ocjenjen ocjenom „ne zadovoljava“
 2. izrečena kazna za tešku povredu službene dužnosti
 3. nije ocijenjen.
 
Način prijave Ispita
Prijava za polaganje Ispita podnosi se Središnjem uredu Uprave za zatvorski sustav i probaciju, Ministarstva pravosuđa putem uprave kaznenog tijela.
Uz prijavu upravitelj kaznenog tijela dostavlja svoje mišljenje da li službenik ispunjava zakonske pretpostavke za polaganje ispita za određeno zvanje.
Pomoćnik ministra Uprave za zatvorski sustav i probaciju odobrava rješenjem polaganje Ispita u više zvanje.
 
Datum i mjesto polaganja stručnog Ispita za zvanje
Obavijest o odobrenom polaganju Ispita dostavlja se službeniku pravosudne policije najkasnije 30 dana od dana određenog za polaganje Ispita putem kaznenog tijela te kaznenom tijelu.
 
Ispit se polaže u pravilu srijedom, u prostorijama Ministarstva pravosuđa, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49. Polaganje Ispita u pravilu počinje u 16,00 sati. Službenik pravosudne policije pristupa ispitu u službenoj odori.
 
Način polaganja i sadržaj Ispita:
Ispit se polaže samo usmeno, a sastoji se od provjere znanja o poslovima koji su bitni za rad pravosudnog policajca u kaznenim tijelima te se sastoji od:
 1. Zakona o izvršavanju kazne zatvora;
 2. Pravne skupine predmeta (Kazneni zakon, Zakon o kaznenom postupku, Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora);
 3. Provedbenih propisa donesenih na temelju Zakona o izvršavanju kazne zatvora;
 4. Penološke skupina predmeta.
 
Odgoda stručnog Ispita za zvanje:
Polaganje Ispita može se odgoditi ako je molba podnesena najkasnije tri dana prije dana određenog za polaganje Ispita.
Ako službenik pravosudne policije iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga tijekom polaganja Ispita odustane o polaganja, polaganje Ispita će se odgoditi.
 
Ne pristupanje polaganju Ispita:
Službenik pravosudne policije koji ne pristupi Ispitu, a nije zatražio odgodu ili je od polaganja Ispita odustao tijekom polaganja, smatra se da Ispit nije položio.
Službenik pravosudne policije koji nije položio Ispit, može ponovno podnijeti zamolbu protekom šest mjeseci od zadnjeg polaganja Ispita.
 
Popravni  Ispit
Službenik pravosudne policije koji nije položio Ispit za zvanje iz najviše dva dijela, pristupa ponovnom polaganju istog.
O datumu polaganja Ispita pravosudni policajac i kazneno tijelo biti će obaviješteni u roku od mjesec dana.
 
Ponavljanje Ispita
Službenik pravosudne policije koji ne položi tri ili više dijelova Ispita ili nije pristupio odobrenom mu Ispitu, ponavlja cijeli Ispit.
 
Literatura potrebna za polaganje Ispita
Literatura za polaganje Ispita nalazi se u dokumentu „Materijali za ispit PP.zip“ dostupnom za preuzimanje s desne strane.
 
Literatura za polaganje ispita dostupna je i kod voditelja Odjela osiguranja u kaznenim tijelima o čemu su obaviještena sva kaznena tijela dopisom Središnjeg ureda Uprave za zatvorski sustav i probaciju.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti tajnici Ispitne komisije putem elektroničke pošte: davorka.dolinar@uzs.pravosudje.hr ili na broj telefona: 01/3714 -191.