Samostalna služba za unutarnju reviziju

Obavlja poslove:
 • provedbe unutarnje revizije u:
  • Ministarstvu,
  • pravosudnim tijelima i
  • kaznenim tijelima,
 • davanja stručnih mišljenja jer ima savjetodavnu ulogu s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja poslovanja,
 • procjene sustava, procesa i sustava unutarnjih kontrola na temelju procjene rizika,
 • provedbe unutarnje revizije u skladu s najboljom strukovnom praksom i standardima unutarnje revizije usklađenima s Međunarodnim standardima unutarnje revizije i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora,
 • testiranja, analize i ocjenjivanja svih poslovnih funkcija iz nadležnosti Ministarstva,
 • provedbe pojedinačne unutarnje revizije i davanje preporuke ministru u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava,
 • izrade strateških i operativnih planova revizije,
 • posebne revizije na zahtjev ministra ili prema potrebi,
 • revizije o korištenju sredstava Europske unije i drugih međunarodnih organizacija i institucija,
 • izrade izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji koja podnosi ministru,
 • praćenja provedbe preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija,
 • izrade periodičnih i godišnjih izvješća o radu Odjela i dostavlja ih nadležnim institucijama i osobama u skladu s važećim propisima,
 • suradnje s Upravom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole Ministarstva financija što uključuje i obvezu dostave strateških i godišnjih planova te godišnjeg izvješća toj Upravi,
 • praćenja i predlaganja stalne edukacije unutarnjih revizora u skladu s Međunarodnim standardima unutarnje revizije,
 • procjenjivanja praćenja provedbe preporuka Državnog ureda za reviziju.

Kontakt