Uprava za politički sustav i opću upravu

obavlja poslove:
 
 • provedbe državne politike i druge upravne i stručne poslove koji se odnose na politički sustav 
 • izborno pravo i izborni sustav 
 • statusna pitanja državnih dužnosnika 
 • sustav i ustrojstvo državne uprave 
 • opće zakonsko uređenje ustanova 
 • poslove upravnog nadzora koji se odnose na sustav i ustrojstvo državne uprave te poslove neposredne provedbe zakona koji se odnose na unošenje riječi »Hrvatska« i drugog službenog znakovlja u tvrtke i nazive pravnih osoba
 • oblikovanje, provedbu i evaluaciju politike decentralizacije 
 • sustav i ustrojstvo lokalne i područne (regionalne) samouprave; upravni nadzor u području sustava i ustrojstva lokalne i područne (regionalne) samouprave; nadzor zakonitosti općih akata, zakonitosti i načina rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa koji se odnose na sustav i ustrojstvo lokalne i područne (regionalne) samouprave; davanje stručnih mišljenja i objašnjenja o pitanjima njihove provedbe
 • koji se odnose na državne matice; registar životnog partnerstva; registar birača; promjenu osobnog imena
 • vodi informacijske sustave državnih matica i registra birača te se brine za njihovo održavanje, nadogradnju i unapređenje
 • predlaže mjere za poboljšanje uspostavljanja i načina vođenja evidencija o osobnim stanjima građana u elektroničkom obliku i digitalizaciju usluga iz područja osobnih stanja građana i registra birača
 • drugostupanjskog upravnog postupka u upravnim stvarima koje se odnose na promjene osobnog imena i upise u državne matice
 • prvostupanjskog i drugostupanjskog postupka koje se odnose na vođenje registra birača
 • izrađuje nacrte prijedloga propisa i daje stručna mišljenja i objašnjenja o provedbi propisa iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga
 • registraciju političkih stranaka i vjerskih zajednica 
 • rješava o upravnim stvarima drugostupanjskog upravnog postupka koje se odnose na udruge, strane udruge, zaklade i strane zaklade 
 • provodi upravni nadzor nad provedbom zakona kojima se uređuju statusna pitanja političkih stranaka, udruga, zaklada i vjerskih zajednica 
 • izrađuje nacrte prijedloga propisa iz svoga djelokruga i nadzire njihovu provedbu 
 • izrađuje stručna mišljenja i objašnjenja o njihovoj primjeni te vodi službene evidencije iz svoga djelokruga

Kontakt