Uprava za službenički sustav

obavlja poslove:
 
 • pravna pitanja službeničkog sustava i sustav plaća državnih službenika i namještenika te službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
 • suradnju sa sindikatima državnih službenika i namještenika 
 • praćenje stanja i predlaganje mjera za unaprjeđenje službeničkog sustava 
 • izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz područja službeničkih odnosa te davanje stručnih mišljenja i objašnjenja o pitanjima njihove provedbe 
 • davanje stručnih mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata 
 • davanje prethodne suglasnosti na pravilnike o unutarnjem redu tijela državne uprave i ureda te drugih stručnih službi Vlade Republike Hrvatske 
 • obavlja poslove provedbe upravnog nadzora nad primjenom propisa u području službeničkih odnosa i provedbu nadzora zakonitosti općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u području službeničkih odnosa 
 • u suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva izrađuje prijedloge strateških dokumenata te nacionalnih programa u dijelu koji se odnosi na reformu službeničkog i platnog sustava u državnoj službi i lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
 • obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na upravljanje ljudskim potencijalima u državnoj službi te predlaže poboljšanja funkcionalnosti Registra zaposlenih u javnom sektoru
 • pripremu izvješća za potrebe analize učinaka kolektivnog ugovora, izradu strateških i planskih dokumenata te propisa kojima se uređuju plaće i materijalna prava zaposlenih u državnoj službi 
 • surađuje s domaćim i međunarodnim institucijama u području službeničkog sustava 
 • obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe Službeničkog suda, Višeg službeničkog suda i Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na razvoj državnoga ispita te osiguravanje kvalitete u razvoju i provedbi državnoga ispita, odobravanje polaganja državnog ispita te organizaciju polaganja državnih ispita 
 • obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na organizaciju i provedbu stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika
 • izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz područja razvoja ljudskih potencijala te davanja stručnih mišljenja i objašnjenja o pitanjima njihove provedbe 
 • izrađuje stručna mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata 
 • surađuje u provedbi aktivnosti Državne škole za javnu upravu te drugih domaćih i međunarodnih institucija koje provode izobrazbu državnih službenika 
 • obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na razvoj ljudskih potencijala u državnoj službi te provodi analize i procjene potreba za izobrazbom u državnoj službi i sudjeluje u pripremi plana izobrazbe državnih službenika 
 • obavlja poslove vezane za odobravanje programa studijskog dopusta za osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika, izrađuje nacrte strateških dokumenata vezanih uz razvoj ljudskih potencijala i sudjeluje u njihovoj provedbi 
 • surađuje s domaćim i međunarodnim institucijama koje kreiraju politike, provode izobrazbu ili jačaju suradnju u području razvoja ljudskih potencijala 
 • obavlja poslove vezane uz provedbu mjera planiranja i upravljanja ljudskim potencijalima, provedbu zakona i drugih propisa iz područja radno pravnih i službeničkih odnosa te kolektivnih ugovora, upravne i stručne poslove koji se odnose na radno-pravna pitanja službenika i namještenika Ministarstva, pravosudnih tijela te službenika kaznenih tijela i Centra za izobrazbu te statusnih stanja državnih službenika, namještenika i državnih dužnosnika, koordinaciju poslova pri izboru kandidata u postupcima javnih natječaja i oglasa, sudjelovanje u izradi, donošenju i provedbi programa razvoja, upravljanja i stručnog usavršavanja 
 • obavljanje poslova u vezi s rasporedom, napredovanjem, postavljanjem u zvanja, promicanjem i premještajem državnih službenika i namještenika te prestankom državne službe, izradom prijedloga odgovora na predstavke, žalbe i tužbe u predmetima vezanim uz prava državnih službenika i namještenika 
 • obavlja stručne poslove vezane uz funkcioniranje sustava za centralizirani obračun plaća u javnom sektoru i njegovo daljnje unaprjeđenje
 • prati i analizira podatke iz sustava centraliziranog obračuna plaća za cijeli javni sektor te predlaže nadležnim tijelima donošenje/izmjenu određenih odluka relevantnih za ujednačavanje i standardizaciju u obračunu plaća i pružanje podrške u procesu upravljanja ljudskim potencijalima 
 • predlaže izmjene aplikativnog rješenja i uvođenje novih funkcionalnosti potrebnih za veći stupanj standardizacije u obračunu plaća, procjenu financijskog učinka koje su posljedica određenih promjena i unaprjeđenje izvještajnog sustava kao alata u procesu kolektivnog pregovaranja socijalnih partnera 
 • predlaže rješenja nadležnim tijelima za uklanjanje utvrđenih nepravilnosti vezanih uz obračun plaća i naknada 
 • analizira i prati propise vezane uz sustav centraliziranog obračuna plaća te inicira izmjene neophodne za ostvarenje prethodno navedenih ciljeva
 • surađuje s Financijskom agencijom, Upravljačkim odborom za sustav centraliziranog obračuna plaća, tijelima državne uprave te drugim dionicima u sustavu 
 • koordinira aktivnosti vezane uz funkcioniranje sustava centraliziranog obračuna plaća i njegovo unaprjeđenje
 • surađuje s drugim upravnim organizacijama u sastavu Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Kontakt