Uvjetni otpust

Uvjetni otpust propisan je Kaznenim zakonom i Zakonom o izvršavanju kazne zatvora koji ureduju uvjete i način otpuštanja zatvorenika s izdržavanja zatvorske kazne prije njenog isteka. 

Uvjetni otpust je otpuštanje zatvorenika s izdržavanja kazne prije isteka kazne s tim da se za trajanja neizdržanog ostatka kazne nad njim može odrediti nadzor i posebne obveze. Uvjetni otpust zatvorenika reguliran je odredbama Kaznenog zakona i Zakona o izvršavanju kazne zatvora. Postupak uvjetnog otpusta pred nadležnim županijskim sudom pokreće se prijedlogom za uvjetni otpust. Prijedlog mogu podnijeti zatvorenik, njegov opunomoćenik, članovi obitelji zatvorenika uz njegov pristanak i državni odvjetnik. Prijedlog za uvjetni otpust može podnijeti upravitelj i državni odvjetnik koji je postupao u prvostupanjskom kaznenom postupku.
Uvjetni otpust se može odobriti zatvoreniku nakon izdržane jedne polovine kazne
 
O uvjetnom otpustu zatvorenika odlučuje:
 1. Vijeće Županijskog suda na čijem području se nalazi zatvor, odnosno kaznionica, u vijeću od 3 suca, a predsjednik je sudac izvršenja. Na ovaj način rješavaju se uvjetni otpusti dulji od tri mjeseca.
 2. Sudac izvršenja županijskog suda na čijem području se nalazi zatvor, odnosno kaznionica može uvjetno otpustiti zatvorenika do tri mjeseca prije isteka kazne.
 
Upravitelj kaznenog tijela obvezno pokreće uvjetni otpust po službenoj dužnosti i to mjesec dana prije izdržanih ¾ kazne zatvora zatvorenika. Postupak pokretanja prijedloga za uvjetni otpust po službenoj dužnosti je obvezan za sve zatvorenike.
 
Kaznenim zakonom predviđen je spektar posebnih obveza koje se rješenjem mogu odrediti osuđeniku kojeg se pušta na uvjetni otpust, kao i mogućnost određivanja zaštitnog nadzora:
Sud može počinitelju, ako je to potrebno da se odvrati od počinjenja kaznenog djela, izreći sljedeće obveze:
 1. nastavak obrazovanja ili osposobljavanje za određeno zanimanje koje odabere uz stručnu pomoć ureda za probaciju,
 2. zaposlenje koje odgovara njegovoj stručnoj spremi ili razini obrazovanja, osposobljenosti i stvarnim mogućnostima obavljanja radnih zadataka, koje mu savjetuje i omogući ured za probaciju,
 3. nadzirano raspolaganje prihodima u skladu s potrebama osoba koje je po zakonu dužan uzdržavati i prema savjetima ureda za probaciju,
 4. liječenje ili nastavak liječenja koje je nužno radi otklanjanja zdravstvenih smetnji koje mogu poticajno djelovati za počinjenje novog kaznenog djela,
 5. liječenje ili nastavak liječenja ovisnosti o alkoholu, drogama ili druge vrste ovisnosti u zdravstvenoj ili drugoj specijaliziranoj ustanovi ili odvikavanje u terapijskoj zajednici,
 6. sudjelovanje ili nastavak sudjelovanja u postupku psihosocijalne terapije u zdravstvenim ustanovama ili u pravnim ili kod fizičkih osoba specijaliziranim za otklanjanje nasilničkog ponašanja,
 7. zabranu posjećivanja određenih mjesta, objekata i događaja, koji mogu biti prilika ili poticaj za počinjenje novog kaznenog djela,
 8. zabranu približavanja žrtvi ili nekim drugim osobama,
 9. napuštanje doma na određeno vrijeme ako se radi o djelima obiteljskog nasilja,
 10. zabranu druženja s određenom osobom ili grupom osoba koje bi ga mogle navesti da počini kazneno djelo, zabranu zapošljavanja, podučavanja ili smještaja tih osoba,
 11. zabranu uznemiravanja ili uhođenja žrtve ili neke druge osobe,
 12. zabranu napuštanja doma u određenom razdoblju tijekom dana,
 13. zabranu nošenja, posjedovanja i povjeravanja na čuvanje drugoj osobi oružja i drugih predmeta koji bi ga mogli navesti na počinjenje kaznenog djela,
 14. ispunjavanje obveze uzdržavanja ili drugih obveza kad to zakon za određeno kazneno djelo propisuje,
 15. redovito javljanje službi za probaciju, zavodu za socijalnu skrb u županiji, sudu, policijskoj upravi ili drugom nadležnom tijelu,
 16. i druge obveze koje su primjerene s obzirom na počinjeno kazneno djelo.
Sudac izvršenja nadležan prema mjestu u koje je osuđenik uvjetno otpušten pribavlja obavijesti od probacijskog ureda i centra za socijalnu skrb te samog osuđenika o izvršavanju posebnih obveza odnosno zaštitnog nadzora određenih rješenjem o uvjetnom otpustu i osuđenikovoj integraciji u zajednicu.
Uvjetni otpust rješenjem može opozvati sudac izvršenja nadležan prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta osuđenika ako osuđenik bude pravomoćno proglašen krivim za počinjeni prekršaj za koji mu je izrečena kazna zatvora te ako osuđena osoba tijekom provjeravanja ne izvrši u potpunosti ili većoj mjeri posebne obveze navedene u Kaznenom zakonu koje su joj određene, ili ih teško ili uporno krši, ili ustrajno izbjegava provođenje zaštitnog nadzora propisanog Kaznenim zakonom.