Uprava za pravosudnu i upravnu inspekciju


Sektor pravosudne inspekcije obavlja inspekcijske poslove:
 
 • nadzor pravilnosti i zakonitosti obavljanja poslova sudske i državno odvjetničke uprave,
 • ispitivanje osnovanosti predstavki na rad sudova i državnih odvjetništava koje se odnose na odugovlačenje postupaka ili na ponašanje suca, državnog odvjetnika, zamjenika državnog odvjetnika ili drugog djelatnika suda ili državnog odvjetništva prema stranci u tijeku postupka ili obavljanja drugih službenih radnji te
 • nadzor pravilnosti i zakonitosti  materijalnog i financijskog poslovanja pravosudnih tijela.
 
 
 Sektor upravne inspekcije obavlja inspekcijske poslove
 
 • nadzire primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje sustav, ustrojstvo i način rada tijela državne uprave, drugih državnih tijela, tijela i upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
 • nadzire primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuju službenički odnosi u navedenim tijelima 
 • nadzire primjenu zakona kojim se uređuje upravni postupak, primjenu propisa o uredskom poslovanju, propisa o sadržaju naziva tijela i uporabi propisanih obilježja i simbola te propisa o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske u nadziranim tijelima i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti

Poslove iz djelokruga Službe za inspekciju državne uprave obavljaju upravni inspektori u sjedištu Ministarstva.

Poslove iz djelokruga Službe za inspekciju lokalne i područne (regionalne) samouprave obavljaju:
 
 • upravni inspektori u sjedištu Ministarstva za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije
 • samostalni izvršitelji u Osijeku za područje Osječko - baranjske županije
 • samostalni izvršitelji u Rijeci za područje Primorsko - goranske županije
 • samostalni izvršitelji u Splitu za područje Splitsko - dalmatinske županije
 • samostalni izvršitelj u Dubrovniku za područje Dubrovačko - neretvanske županije
 • samostalni izvršitelj u Zadru za područje Zadarske županije
 • samostalni izvršitelj u Puli za područje Istarske županije
 • samostalni izvršitelj u Gospiću za područje Ličko - senjske županije
 • samostalni izvršitelj u Karlovcu za područje Karlovačke županije
 • samostalni izvršitelj u Čakovcu za područje Međimurske žpanije
 • samostalni izvršitelj u Krapini za područje Krapinsko-zagorske županije
 • samostalni izvršitelj u Varaždinu za područje Varaždinske užupanije
 • samostalni izvršitelj u Koprivnici za područje Koprivničko - križevačke županije
 • samostalni izvršitelj u Bjelovaru za područje Bjelovarsko - bilogorske županije
 • samostalni izvršitelj u Virovitici, za područje Virovitičko - podravske županije
 • samostalni izvršitelj u Požegi za područje Požeško - slavonske županije
 • samostalni izvršitelj u Slavonskom Brodu za područje Brodsko - posavske županije
 • samostalni izvršitelj u Vukovaru za područje Vukovarsko - srijemske županije
 • samostalni izvršitelj u Sisku za područje Sisačko - moslavačke županije
 • samostalni izvršitelj u Šibeniku za područje Šibensko - kninske županije.

Upravni inspektori iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka provode inspekcijski nadzor nad:
 
 • Gradom Zagrebom i upravnim tijelima Grada Zagreba
 • pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i obavljaju djelatnost na području grada Zagreba, u dijelu obavljanja javnih ovlasti
 • tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Zagrebačke županije te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i obavljaju djelatnost na području Zagrebačke županije, u dijelu obavljanja javnih ovlasti.
 • Upravni inspektori iz stavka 2. podstavaka 2. do 20. ovoga članka provode inspekcijski nadzor nad:
 • tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području županije u kojoj je mjesto njihova rada
 • pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i obavljaju djelatnost na području županije, u kojoj je mjesto njihova rada, u dijelu obavljanja javnih ovlasti.

Upravni inspektor raspoređen na radno mjesto u Službi za inspekciju državne uprave, prema potrebi može obavljati inspekcijske poslove iz djelokruga Službe za inspekciju lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Upravni inspektor raspoređen na radno mjesto u Službi za inspekciju lokalne i područne (regionalne) samouprave, prema potrebi može obavljati inspekcijske poslove iz djelokruga Službe za inspekciju državne uprave.
Samostalni izvršitelji koji obavljaju poslove iz djelokruga Službe za inspekciju lokalne i područne (regionalne) samouprave prema potrebi mogu obavljati poslove i na području druge županije.
Iznimno, inspekcijski nadzor mogu provoditi i drugi državni službenici koje za to ovlasti ministar uprave i koji ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova upravnih inspektora.


Kontakt