Upravno pravo

Zakon o izvlaštenju
 
Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade
 
 • podzakonski propisi:
 1. Pravilnik o sufinanciranju sredstava za rad tijela nadležnih za provedbu postupka izvlaštenja
„Narodne novine“, broj 140/22
 1. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra izvlaštenih nekretnina
„Narodne novine“, broj 140/22
 
 
Zakon o upravnim sporovima
 
 • podzakonski propisi:
  1. Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji
„Narodne novine“, broj 139/21
Zakon o općem upravnom postupku
Propisi:
1. Uredba o uredskom poslovanju, Narodne novine, broj: 75/21 
2. Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja, Narodne novine, broj: 132/21 
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
 
 • podzakonski propisi:
  1. Odluka o izdavanju Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
„Narodne novine“, broj 90/14
 1. Odluka o izdavanju Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
„Narodne novine“, broj: 19/10
 1. Odluka o načinu isplate iznosa naknade manjega od nominalne vrijednosti jednog obvezničkog udjela (204,40 EUR-a) Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
„Narodne novine“, broj: 119/00, 47/02, 155/08 i 6/09 - pročišćeni tekst
 1. Odluka o načinu isplate naknade u obveznicama manjeg od nominalne vrijednosti jednog obvezničkog udjela (400,00 DEM)
„Narodne novine“, broj: 119/00, 47/02
 1. Odluka o izdavanju Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
„Narodne novine“, broj: 39/06 i 6/09 - pročišćeni tekst 
 1. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih poduzeća
„Narodne novine“, broj: 107/99, 76/00, 25/0336/03 - pročišćeni tekst i 33/06
 1. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih brodova i brodica
„Narodne novine“, broj: 64/05
 1. Odluka o izdavanju globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
„Narodne novine“, broj: 189/04
 1. Odluka o izdavanju Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
„Narodne novine“ , broj 135/99 i 47/02
 1. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti pokretnina koje imaju kulturnu, umjetničku ili povijesnu vrijednost
„Narodne novine“, broj: 77/04
 1. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje naknade za oduzeto građevinsko zemljište i poslovni prostor
„Narodne novine“, broj: 204/03, 3/04
 1. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetog poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta
„Narodne novine“, broj: 18/04
 1. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetog poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta
„Narodne novine“, broj: 58/98 i 106/01
 1. Odluka o izdavanju globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
„Narodne novine“, broj: 47/02
 1. Naputak o načinu i postupku revalorizacije iznosa duga i rokovima uplate dugovanja u korist proračuna Republike Hrvatske
„Narodne novine“, broj: 77/99
 1. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti stana 
„Narodne novine“, broj: 66/98
 1. Odluka o davanju ovlasti jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu za sklapanje ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova
„Narodne novine“, broj: 97/98, 119/00, 29/01, 47/02 i 92/02 – pročišćeni tekst
 1. Odluka o prestanku važenja Odluke o davanju ovlasti jedinicama lokalne samouprave i Grada Zagreba za sklapanje ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova
„Narodne novine“, broj: 55/05
 1. Rješenje o odobrenju prospekta za uvrštenje Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i svih njezinih dijelova u službenu kotaciju Zagrebačke burze d.d.
„Narodne novine“, broj: 3/00
Propisi i međunarodni ugovori u vezi s primjenom Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
 • Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima od 9. listopada 1998.
„Narodne novine –Međunarodni ugovori“, broj: 18/98 i 13/03
 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu
„Narodne novine“, broj: 39/13 i 48/15
 • Uredba o kriterijima za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
„Narodne novine“, broj: 93/15
 • Zakon o građevinskom zemljištu
„Narodne novine“, broj: 54/80, 42/86, 41/88 48/88 pročišćeni tekst, 16/90 i 53/90
 • Zakon o konfiskaciji imovine i izvršenju konfiskacije
Službeni list DFJ 40/45 i 70/45
 • Zakon o potvrdi i izmjenama i dopunama Zakona o konfiskaciji imovine i izvršenju konfiskacije
Službeni list FNRJ 61/46
 • Zakon o postupanju sa imovinom, koju su vlasnici morali napustiti u toku okupacije i imovinom, koja im je oduzeta od strane okupatora i njegovih pomagača
Službeni list DFJ 36/45
 • Zakon o potvrdi i izmjenama Zakona o postupanju sa imovinom koju su vlasnici morali napustiti u toku okupacije i imovinom koja im je oduzeta od strane okupatora i njegovih pomagača
Službeni list FNRJ 64/46, 105/46, 88/47 i 99/48
 • Zakon o suzbijanju nedopuštene trgovine, nedopuštene špekulacije i privredne sabotaže
Službeni list FNRJ 56/46
 • Zakon o oduzimanju ratne dobiti, stečene za vrijeme neprijateljske okupacije
Službeni list DFJ 36/45
 • Zakon o potvrdi i izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju ratne dobiti, stečene za vrijeme neprijateljske okupacije
Službeni list FNRJ 52/46
 • Zakon o nacionalizaciji privatnih privrednih poduzeća
Službeni list FNRJ 98/46 i 35/48
 • Zakon o prelazu u državno vlasništvo neprijateljske imovine i sekvestraciji nad imovinom odsutnih osoba
Službeni list FNRJ 63/46
 • Osnovni zakon o eksproprijaciji
Službeni list FNRJ 28/47
 • Zakon o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta
Službeni list FNRJ 52/58
 • Zakon o uređivanju i korištenju gradskog zemljišta
"Narodne novine", broj: 6/63
 • Zakon o određivanju građevinskog zemljišta u gradovima i naseljima gradskog karaktera
Službeni list SFRJ 5/68 i 20/69 i
"Narodne novine", broj: 30/68
 • Zakon o uređenju i davanju na korištenje građevinskog zemljišta
„Narodne novine“, broj: 20/69
 • Zakon o prometu zemljišta i zgrada
Službeni list SFRJ 43/65, 57/65 i 17/67 i
"Narodne novine", broj: 52/71 i 52/73
 • Zakon o udruženom radu
Službeni list SFRJ 53/76, 57/83, 85/87, 6/88 i 38/88
 • Odluka o uređenju agrarnih odnosa i poništenju dražbi na području oblasnog Narodnog odbora za Istru
Službeni list FNRJ 191/46
 • Naredba o izmjeni te o sprovađanju u život Odluke Oblasnog Narodnog Odbora za Istru o uređenju agrarnih odnosa i poništenju dražbi na području Oblasnog Narodnog Odbora za Istru od 21. XII. 1946.
Službeni list 191/46
 • Zakon o proglašenju imovine zemljišnih i njima sličnih zajednica te krajiških imovnih općina općenarodnom imovinom
„Narodne novine“, broj: 36/47, 51/58 i 13/87
 • Zakon o izvršenju kazni, mjera sigurnosti i odgojno-popravnih mjera
Službeni list FNRJ 47/51
 • Zakon o agrarnoj reformi i kolonizaciji
Službeni list DFJ 64/45,
Službeni list FNRJ 24/46, 101/47, 105/48, 21/56 i 55/57 i
Službeni list SFRJ 10/65
 • Zakon o provođenju agrarne reforme i kolonizacije na području Narodne Republike Hrvatske
„Narodne novine“, broj: 111/47, 25/58, 58/57, 62/57 i 32/62
 • Osnovni zakon o postupanju sa ekspropriranim i konfisciranim šumskim posjedima
Službeni list FNRJ 61/46
 • Zakon o poljoprivrednom zemljišnom fondu općenarodne imovine i dodjeljivanju zemlje poljoprivrednim organizacijama
Službeni list FNRJ 22/53, 27/53, 4/57 i 46/62 i Službeni list SFRJ 10/65
 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu
„Narodne novine“, broj: 26/84
 • Zakon o ispitivanju porijekla imovine i o oduzimanju nezakonito stečene imovine
„Narodne novine“, broj: 14/84
 • Zakon o udruživanjima, zborovima i drugim javnim skupovima
Službeni list FNRJ 51/46 i 29/47
 • Zakon o državljanstvu Narodne Republike Hrvatske
„Narodne novine“, broj: 18/50
 • Zakon o državljanstvu
Službeni list DFRJ 64/45 i 105/48
 • Osnovni zakon o iskorištavanju poljoprivrednog zemljišta
Službeni list SFRJ 25/65, 12/67 i 14/70 i
"Narodne novine", broj: 52/71 i 52/73
 • Zakon o provođenju pojedinih odredaba zakona o iskorištavanju poljoprivrednog zemljišta
„Narodne novine“, broj: 25/60
 • Zakon o uknjižbi nekretnina u društvenom vlasništvu
Službeni list SFRJ 12/65
 • Ugovor o miru sa Italijom
Službeni list FNRJ, 74/47
 • Zakon o prijelazu talijanske imovine na teritoriju FNRJ u državno vlasništvo FNRJ po ugovoru o miru sa Italijom
Službeni list FNRH 34/48
 • Uredba o likvidaciji odnosa nastalih Zakonom o prelazu talijanske imovine na teritoriju FNRJ u državno vlasništvo
Službeni list FNRJ 42/49
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma između FNRJ i Italijanske Republike o definitivnom reguliranju svih uzajamnih obveza ekonomskog i financijskog karaktera koji proističu iz Ugovora o miru i  sukcesivnih sporazuma
Službeni list FNRJ – MU 2/56
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma između Jugoslavije i Italije o primjeni Sporazuma od 18. prosinca 1954. godine
Službeni list FNRJ – MU 11/66
 • Uredba o ratifikaciji Protokola o definiranju liste „A“ iz Sporazuma od 3. srpnja 1965. godine između Saveznog izvršnog vijeća Skupštine SFRJ i Vlade Republike Italije
Službeni  list SFRJ 9/86
 • Sporazum sadržan u Memorandumu o suglasnosti između vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije, Republike Italije, Sjedinjenih Američkih država i Ujedinjene Kraljevine o slobodnom teritoriju Trsta
Službeni list FNRJ 43/54
 • Zakon o ratifikaciji Ugovora između SFRJ i Republike Italije zaključen u Osimu 10. studenoga 1975
Službeni  list SFRJ –MU 1/77
 • Sporazum između SFRJ i Republike Italije o definitivnom reguliranju svih uzajamnih obveza koje proističu iz članka 4. Ugovora potpisanog u Osimu 10. studenoga 1975.
Službeni list SFRJ – MU 7/85
 • Zakon o ratifikaciji Državnog ugovora o uspostavljanju nezavisne i demokratske Austrije
Službeni list FNRJ – MU 2/56
 • Odluka o likvidaciji austrijske imovine na osnovu Državnog ugovora o uspostavljanju nezavisne i demokratske Austrije
Službeni list FNRJ 6/57
 • Uputstvo za izvršavanje Odluke o likvidaciji austrijske imovine na osnovu Državnog ugovora o uspostavljanju nezavisne i demokratske Austrije
Službeni list FNRJ 4/58
 • Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Austrije kojim se uređuju određena imovinsko-pravna pitanja
Službeni list SFRJ – MU 9/81
 • Zakon o ratifikaciji Ugovora o miru sa Mađarskom
Službeni list FNRJ 74/47
 • Uredba o prelazu mađarske imovine na teritoriju Federativne Narodne Republike Jugoslavije po Ugovoru o miru s Mađarskom
Službeni list FNRJ 9/48
 • Sporazum između FNRJ i Velike Britanije po pitanju kompenzacije za britansku imovinu, prava i interese pogođene jugoslavenskim mjerama nacionalizacije, eksproprijacije, oduzimanja ili likvidacije (London, 23. prosinca 1948.)
Zbirke ugovora UN, svezak br. 81/1951;
Zbirke ugovora UN, svezak br. 119/52;
 • Ukaz o ratifikaciji Sporazuma između vlada Sjedinjenih Američkih Država i Federativne Narodne Republike Jugoslavije o novčanim potraživanjima Sjedinjenih država i njihovih državljana, zaključenog 19 jula 1948 godine u Vašingtonu
Službeni vjesnik Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ 25/51
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma između Jugoslavije i Sjedinjenih Američkih Država o potraživanjima državljana Sjedinjenih Američkih Država
Službeni list SFRJ 9/65
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma između Jugoslavije i Danske o reguliranju obeštećenja danskih interesa u Jugoslaviji
Službeni list FNRJ 38/60
 • Sporazum o reguliranju otvorenih imovinskih pitanja između Vlade FNRJ i Vlade Čehoslovačke Republike
Službeni list FNRJ - MU 14/1956
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma između Jugoslavije i Grčke o obeštećenju grčkih dobara, prava i interesa nacionaliziranih u Jugoslaviji
Službeni list FNRJ MU 5/60
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o obeštećenju argentinskih dobara, prava i interesa nacionaliziranih u Jugoslaviji
Službeni list SFRJ – MU 9/64
 • Uredba o ratifikaciji jugoslavensko-holandskog sporazuma o obeštećenju holandskih interesa nacionaliziranih u Jugoslaviji
Službeni list FNRJ 23/59
 • Sporazum o naknadi za švicarske interese u Jugoslaviji koji su pogođeni mjerama nacionalizacije, eksproprijacije i ograničenja
Službeni list FNRJ 16/49
 • Uredba o ratifikaciji Dodatka Sporazumu od 27 septembra 1948 godine između Jugoslavije i Švicarske Konfederacije o obeštećenju švicarskih interesa u Jugoslaviji
Službeni list FNRJ 16/49
 • Sporazum između FNRJ i Čehoslovačke Republike o reguliranju otvorenih imovinskih pitanja
Službeni list FNRJ 14/57

Propisi i međunarodni ugovori koji su objavljeni prije 1990. godine u Narodnim novinama SRH, Službenom listu DFJ, Službenom listu FNRJ ili Službenom listu SFRJ, dostupni su u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu i Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu.