Kazneno pravo

Kazneni zakon
 
 
 
 • podzakonski propisi:
 1. Pravilnik o izvršavanju psihosocijalnog tretmana izrečenog počinitelju kaznenog djela s obilježjem nasilja
“Narodne novine“, broj: 103/18
 1. Pravilnik o izvršavanju sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana  - prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o izvršavanju psihosocijalnog tretmana izrečenog počinitelju kaznenog djela s obilježjem nasilja 
“Narodne novine“, broj: 42/13 i 142/13
 1. Lista tvari zabranjenih u sportu - nadležnost Ministarstva zdravlja
„Narodne novine“, broj: 116/13
 1. Pravilnik o načinu izvršenja sigurnosnih mjera zabrane približavanja i udaljenja iz zajedničkog kućanstva
„Narodne novine“, broj: 76/13
 1. Pravilnik o izvršavanju sigurnosne mjere zabrane pristupa internetu - nadležnost Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
“Narodne novine“, broj: 34/13
 1. Pravilnik o načinu izvršavanja sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom - nadležnost Ministarstva unutarnjih poslova
“Narodne novine“, broj: 95/15 
 
         7.  Lista tvari zabranjenih u sportu NN 32/2023 (Danom stupanja na snagu ove Liste prestaje važiti Lista tvari zabranjenih u sportu NN 116/13)- Nadležnost Ministarstva zdravlja 
 
Zakon o kaznenom postupku
 
 
 • podzakonski propisi:
 1. Pravilnik o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o Evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici -  u nadležnosti Ministarstva unutranjih poslova
„Narodne novine“, broj: 88/09, 78/14, 123/1650/19 i 111/20
 1. Pravilnik o načinu izvršavanja mjera opreza
„Narodne novine“, broj: 92/0966/14 i 73/21
 1. Pravilnik o zvučnom snimanju rasprave u kaznenom postupku
„Narodne novine“, broj: 82/09 i 50/14
 1. Pravilnik o evidenciji pravomoćnih rješenja o provođenju istrage
„Narodne novine“, broj: 10/14 Prestao važiti stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku NN 10/2017 
 1. Pravilnik o naknadi troškova u kaznenom postupku
„Narodne novine“, broj: 58/12 i 111/12
 1. Pravilnik o evidenciji potvrđenih optužnica
„Narodne novine“, broj: 82/09 i 65/12
 1. Pravilnik o postupanju s pronađenim i oduzetim predmetima
„Narodne novine“, broj: 58/12
 1. Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova dostave u kaznenom postupku
„Narodne novine“, broj: 58/12
 1. Rješenje o određivanju paušalnog iznosa za troškove kaznenog postupka
„Narodne novine“, broj: 145/11
 1. Pravilnik o evidenciji odgojnih mjera - u nadležnosti Ministarstva socijalne politike i mladih
„Narodne novine“, broj: 141/11
 1. Pravilnik o snimanju dokazne ili druge radnje u prethodnom i kaznenom postupku
„Narodne novine“, broj: 85/14
 1. Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora
„Narodne novine“, broj: 8/10
 1. Pravilnik o ustrojstvu i načinu vođenja zbirki s automatskom obradom podataka o utvrđivanju istovjetnosti osumnjičenika - u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova (u suradnji s Ministarstvom zdravlja) 
„Narodne novine“, broj: 42/15 i 147/20
 1. Pravilnik o načinu provođenja posebnih dokaznih radnji -  u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova (u suradnji s Ministarstvom pravosuđa)
„Narodne novine“, broj: 102/09
 1. Pravilnik o maticama, osobniku, očevidniku, osobnom listu i evidencijama koje se vode u zatvorskom sustavu NN 133/2022 (Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o matici, osobniku i drugim evidencijama koje se vode u kaznionicama i zatvorima (NN 96/06) i Pravilnik o središnjoj evidenciji, očevidniku i drugim evidencijama koje se vode za zatvorenike kojima je određen istražni zatvor (NN 82/09) 
16. Pravilnik o uvjetima i načinu uzimanja krvi i urina od okrivljenika i drugih osoba te o uvjetima koje ovlaštene ustanove i tijela moraju ispunjavati da bi mogle obavljati poslove analize krvi i urina - u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova 
"Narodne novine", broj: 86/14, 41/19
 1. Pravilnik o načinu izvršavanja istražnog zatvora u domu NN 5/2024 (Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu provedbe nadzora izvršavanja istražnog zatvora u domu NN 151/14) 
 2. Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka biološkog materijala i provođenja molekularno-genetske analize - (u suradnji s Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom unutarnjih poslova i Ministarstvom obrane) "Narodne novine", broj: 120/14
19. Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji u kaznenom postupku, ''Narodne novine'', broj: 97/22 i 39/24
20. Pravilnik o načinu provedbe pojedinačne procjene žrtve, ''Narodne novine'', broj: 106/2017
21. Pravilnik o evidenciji privremeno i trajno oduzetih predmeta i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom  ''Narodne novine'', broj:99/2017
Prekršajni zakon
 
 • podzakonski propisi:
 1. Pravilnik o raspolaganju s predmetima oduzetim u prekršajnim postupcima 
„Narodne novine“, broj: 179/03 i 57/04
 1. Pravilnik o načinu postupanja s predmetima oduzetim u prekršajnim postupcima koji su postali vlasništvo Republike Hrvatske
„Narodne novine“, broj: 38/14 i 60/14
 1. Pravilnik o prekršajnoj evidenciji i Registru neplaćenih kazni
“Narodne novine“, broj: 1/14 i 104/18
 1. Rješenje o utvrđivanju cijena posebnih troškova nastalih radom Ministarstva unutarnjih poslova - u nadležnosti Ministarstva unutranjih poslova
“Narodne novine“, broj: 55/11, 100/12110/14 i 45/16
 1. Pravilnik o izvršavanju rada za opće dobro u prekršajnom postupku
“Narodne novine“, broj: 71/13
 1. Rješenje o određivanju paušalnog iznosa za troškove prekršajnog postupka
“Narodne novine“, broj: 18/13
 1. Pravilnik o izdavanju pisanog ili izricanju usmenog upozorenja -  u nadležnosti Ministarstva unutranjih poslova
“Narodne novine“, broj: 25/08 i 50/09
 1. Pravilnik o načinu provedbe posebne mjere premještanja vozila kojim je upravljao vozač pod utjecajem opojnih sredstava -  u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova
„Narodne novine“, broj: 86/08
 1. Pravilnik o naknadi troškova u prekršajnom postupku „Narodne novine“, broj: 123/15  
10. Pravilnik o izdavanju pisanog ili izricanju usmenog upozorenja - Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izdavanju pisanog ili izricanju usmenog upozorenja NN 155/22 
 


 
Zakon o sudovima za mladež
   
 • podzakonski propisi:
 1. Pravilnik o radu stručnih suradnika izvanpravne struke na poslovima delinkvencije mladih i kaznenopravne zaštite djece u državnim odvjetništvima i na sudovima „Narodne novine“, broj: 22/13 
 2. Poslovnik o radu Povjerenstva za praćenje i unapređivanje rada tijela kaznenog postupka i izvršenja maloljetničkih sankcija NN 55/2024 
 
Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama
 • "Narodne novine", broj 76/14
 
 • podzakonski propisi:
 1. Pravilnik o listi psihijatrijskih ustanova koje ispunjavaju uvjete za smještaj i liječenje djece odvojeno od punoljetnih osoba
„Narodne novine“, broj 13/15 i 55/15
- u nadležnosti Ministarstva zdravlja
 
 1. Pravilnik o sadržaju isprave o pregledu osobe za koju se predlaže prisilni smještaj
„Narodne novine“, broj 13/15
- u nadležnosti Ministarstva zdravlja
 
 1. Pravilnik o sadržaju obavijesti o prisilnom zadržavanju u psihijatrijskoj ustanovi
„Narodne novine“, broj 13/15 i 55/15
- u nadležnosti Ministarstva zdravlja
 
 1. Pravilnik o listi psihijatrijskih ustanova za prisilni smještaj neubrojivih osoba i psihijatrijskih ustanova u kojima se neubrojive osobe liječe na slobodi
„Narodne novine“, broj 13/15 i 55/15
- u nadležnosti Ministarstva zdravlja
 
 1. Pravilnik o vrstama i načinu primjene mjera prisile prema osobi s težim duševnim smetnjama
„Narodne novine“, broj 16/1555/15
- u nadležnosti Ministarstva zdravlja
 
 1. Pravilnik o načinu vođenja evidencije o obvezujućim izjavama, načinu pohranjivanja, čuvanja i ostvarivanja prava pristupa podacima iz obvezujućih izjava
„Narodne novine“, broj 16/15
- u nadležnosti Ministarstva pravosuđa i  Ministarstva zdravlja -  suglasno
 
 1. Poslovnik o radu Povjerenstva za zaštitu osoba s duševnim smetnjama 
„Narodne novine“, broj 46/15
 
 1. Naputak o postupanju policije u dovođenju osobe s duševnim smetnjama u psihijatrijsku ustanovu 
„Narodne novine“, broj 50/15
 
Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije
 • „Narodne novine“, broj: 57/11
Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela
 
 • podzakonski propisi:
 1. Pravilnik o potvrdi prijave ili evidencije kaznenog djela
„Narodne novine“, broj: 129/2013
 1. Pravilnik o obrascu zahtjeva za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela 
„Narodne novine“, broj: 124/2013
Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela
Zakon o pomilovanju
 • „Narodne novine“, broj: 175/03
Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem - prestao važiti 27.07.2017.
 
 • podzakonski propisi:
 1. Pravilnik o evidenciji privremeno oduzete imovine u postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem - prestao važiti 27.07.2017.
“Narodne novine“, broj: 44/11
Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji
 
 • podzakonski propisi:
 1. Pravilnik o evidenciji privremeno i trajno oduzetih predmeta i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom
"Narodne novine" 99/17
 1. Pravilnik o kaznenoj evidenciji
„Narodne novine“, broj: 7/1366/13106/1534/17 i 37/21
 1. Pravilnik o ¸izmjeni Pravilnika o kaznenoj evidenciji
„Narodne novine“, broj: 39/21
Zakon o probaciji
 
 • podzakonski propisi:
 1. Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova
„Narodne novine“, broj: 29/1368/19
 1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja probacijskih poslova
„Narodne novine“, broj: 81/21
Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije
 
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije
"Narodne novine" 102/2017
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije
"Narodne novine" 68/2018
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije
"Narodne novine" NN 70/2019
 • Zakon o dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije
"Narodne novine" 141/2020
Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji
 
 1. Pravilnik o provođenju zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana
"Narodne novine", broj 116/18 
 1. Poslovnik o radu Stručnog povjerenstva za provedbu, praćenje i nadzor izvršavanja zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana
 2. Standardi za provođenje zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana 
 3. Pravilnik o načinu provedbe zaštitnih mjera zabrane približavanja, uznemiravanja ili uhođenja žrtve nasilja u obitelji te mjere udaljenja iz zajedničkog kućanstva NN 28/2019 
 4. Pravilnik o načinu provedbe zaštitne mjere obveznog liječenja od ovisnosti NN 110/2018 
 5. Pravilnik o načinu prikupljanja, obrade i dostave statističkih podataka i izvješća iz područja primjene Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji NN 31/2018 
Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji