Međunarodne konvencije i ugovori

Na ovoj stranici možete pregledati sve međunarodne ugovore iz područja pravosuđa, uključujući ugovore koje je zaključila Republika Hrvatska, ugovore preuzete notifikacijiom o sukcesiji, konvencije Vijeća Europe, konvencije Ujedinjenih naroda te konvencije Haške konferencije za međunarodno pravo.
Konvencije Vijeca Europe
 • Europska Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

  - Protokol uz tu Konvenciju
„Narodne novine“ – Međunarodni ugovori, broj: 18/97, 6/99 i 8/99
 
 • Europska konvencija o izručenju

  - Dopunski protokol i Drugi dopunski protokol
„Narodne novine“ – Međunarodni ugovori, broj: 14/94
 
 • Europska konvencija o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima

  - Dodatni protokol
„Narodne novine“ – Međunarodni ugovori, broj: 4/99
 
     - Drugi Dodatni protokol 
„Narodne novine“ – Međunarodni ugovori, broj: 1/07
 
 • Europska konvencija o suzbijanju terorizma

„Narodne novine“ – Međunarodni ugovori, broj: 12/02
 
 • Europska Konvencija o sprječavanju mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja

„Narodne novine“ – Međunarodni ugovori, broj: 14/97
 
    - Protokol I. i II. 
„Narodne novine“ – Međunarodni ugovori, broj: 11/00
 
 • Europska konvencija o obavijestima o stranom pravu

"Narodne novine" - Međunarodni ugovori, broj: 13/13 
 
 • Građanskopravna konvencija Vijeća Europe o korupciji 
"Narodne novine" - Međunarodni ugovori, broj: 6/03
 
 • Kaznenopravna konvencija Vijeća Europe o korupciji
"Narodne novine" - Međunarodni ugovori, broj: 11/00

- Dodatni protokol
„Narodne novine“ – Međunarodni ugovori, broj: 3/05
 
 • Konvencija o kibernetičkom kriminalu
„Narodne novine“ – Međunarodni ugovori, broj: 9/02 i 4/04
 
 • Konvencija o transferu osuđenih osoba Vijeća Europe
„Narodne novine“ – Međunarodni ugovori, broj: 14/94 i 5/01

- Dodatni protokol
„Narodne novine“ – Međunarodni ugovori, broj: 5/08
 
 • Konvencija Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenoga kaznenim djelom i o financiranju terorizma 
„Narodne novine“ - Međunarodni ugovori, broj: 5/08
 
 • Konvencija o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenih kaznenim djelom
„Narodne novine“ - Međunarodni ugovori, broj: 14/97
 
Konvencije Haške konferencije za međunarodno privatno pravo
 • Konvencija o pravu mjerodavnom za oblik oporučnih raspolaganja

Službeni list bivše FNRJ - Međunarodni ugovori, broj 10/62

- Notifikacijom o sukcesiji Hrvatska je postala strankom konvencije 8. listopada 1991.g. - akt pod rednim brojem 3
"Narodne novine" - Međunarodni ugovori, broj: 4/94
 
 • Kovencija o građanskom postupku

Službeni list bivše FNRJ - Međunarodni ugovori, broj 6/62
 
- Notifikacijom o sukcesiji Hrvatska je postala strankom Konvencije 8. listopada 1991.g. - akt pod rednim brojem 1
"Narodne novine" - Međunarodni ugovori, broj: 4/94
 
 • Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava

Službeni list bivše FNRJ - Međunarodni ugovori, broj: 10/62 

- Notifikacijom o sukcesiji Hrvatska je postala strankom te Konvencije 8. listopada 1991.g. - akt pod rednim brojem 2
"Narodne novine" - Međunarodni ugovori, broj: 4/94
 
 • Konvencija o izvođenju dokaza u inozemstvu i građanskim ili trgovačkim stvarima  

"Narodne novine" - Međunarodni ugovori, broj: 05/09
 
 • Konvencija o dostavi u inozemstvo sudskih i izvansudskih dokumenata u građanskim ili trgovačkim stvarima

"Narodne novine" - Međunarodni ugovori, broj: 10/05
 
 • Konvencija o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece

Službeni list - Međunarodni ugovori, broj: br. 7/91

- Notifikacijom o sukcesiji Republika Hrvatska je stranka od 8. listopada 1991.g. - akt pod rednim brojem 6
"Narodne novine" - Međunarodni ugovori, broj: 4/94
 
 • Konvencija o olakšanju  pristupa pravnoj zaštiti

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj: 4/1988

- Notifikacijom o sukcesiji Hrvatska je postala strankom Konvencije 8. listopada 1991.g. - akt pod rednim brojem 5
"Narodne novine" - Međunarodni ugovori, broj: 4/94
Konvencije Ujedinjenih naroda
 • Kovencija o pravima djeteta
"Narodne novine" - Međunarodni ugovori, broj: 12/93

Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta glede uključivanja djece u oružane sukobe
(Narodne novine, broj 5/2002 – Međunarodni dio)

Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o prodaji djece, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji
(Narodne novine, broj 5/2002 – Međunarodni dio)

Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbi
(Narodne novine, broj 2/2017 - Međunarodni dio)
 • Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida

- akt pod rednim brojem 25
„Narodne novine“ – Međunarodni ugovori, broj: 12/93
 
 • Jedinstvena konvencija o opojnim drogama
- akt pod rednim brojem 8
„Narodne novine“ – Međunarodni ugovori, broj: 4/94
 
 • Konvencija o psihotropnim tvarima
- akt pod rednim brojem 10
„Narodne novine“ – Međunarodni ugovori, broj: 4/94
 
 • Europska konvencija o međunarodnoj trgovačkoj arbitraži
Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj: 12/1963

 - Notifikacijom o sukcesiji Hrvatska je postala strankom Konvencije 8. listopada 1991.g. - akt pod rednim brojem 14
"Narodne novine" - Međunarodni ugovori, broj: 4/94
 
 • Konvencija Ujedinjenih naroda protiv korupcije
​​„Narodne novine“ – Međunarodni ugovori, broj:2/05
 
 • Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta

  - Protokol za sprječavanje, suzbijanje i kažnjavanje trgovanja ljudima, posebice ženama i djecom, kojim se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta
„Narodne novine“ – Međunarodni ugovori, broj: 14/02
   
 - Protokol protiv nezakonite proizvodnje i trgovanja vatrenim oružjem, njegovim dijelovima i komponentama te streljivom, kojim se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta
"Narodne novine" - Međunarodni ugovori, broj: 11/04
 
 • Opća skupština UN-a od 29. studenog 1985. godine rezolucija br. 4034

 
 • UN-ove Konvencije protivi mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja

- akt pod rednim brojem 32
„Narodne novine“- Međunarodni ugovori, broj: 12/93 

     - Fakultativni protokol
„Narodne novine“ – Međunarodni ugovori, broj: 2/05 i 3/07
 
 • Konvencija UN-a protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstancija

- akt pod rednim brojem 11
​„Narodne novine“ – Međunarodni ugovori, broj: 4/94
 
 • Konvencija UN-a o priznanju i ovrsi stranih arbitražnih odluka 

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj: 11/1981

- Notifikacijom o sukcesiji Hrvatska je postala strankom - Konvencije 8. listopada 1991.g. - akt pod rednim brojem 14
"Narodne novine" - Međunarodni ugovori, broj: 4/94
 
 • Međunarodna konvencija o suzbijaju financiranja terorizma
„Narodne novine“ – Međunarodni ugovori, broj: 16/03
 
 • Međunarodna konvencija o uklanjanju svih oblika rasne diskriminacije
- akt pod rednim brojem 27
„Narodne novine“ – Međunarodni ugovori, broj: 12/93
 
 • Međunarodna konvencija protiv uzimanja talaca
Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori, broj 9/1984

- Oduka o objavljivanju Međunarodne konvencije protiv uzimanja talaca koje je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji
„Narodne novine“ – Međunarodni ugovori, broj: 1/08
 
 • Međunarodna konvencija za suzbijanje terorističkih napada eksplozivnim napravama
„Narodne novine“ – Međunarodni ugovori, broj: 3/05
- 8. listopada 1991. godine na temelju notifikacije o sukcesiji (NN MU 12/93)
 
- od 1995. godine (NN MU 7/95)
 
- od 1995. godine (NN MU 11/95)
 
Ostale multilateralne konvencije
 • Međunarodna konvencija o sprečavanju krivotvorenja novca

„Narodne novine“ – Međunarodni ugovori, broj: 4/05
 
 • Izmjena i dopuna članka 8. Rimskog statuta međunarodnoga kaznenog suda i izmjena i dopuna Rimskog statuta Međunarodnoga kaznenog suda vezanih uz zločin agresije
„Narodne novine“ - Međunarodni ugovori, broj: 12/13
 
 • Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti koji se odnosi na suradnju u suzbijanju korupcije kroz Protukorupcijsku inicijativu Jugoistočne Europe
„Narodne novine“-Međunarodni ugovori, broj: 2/13
 
 • Zakon o potvrđivanju sporazuma o osnivanju Međunarodne antikorupcijske akademije kao međunarodne organizacije
„Narodne novine“-Međunarodni ugovori, broj: 11/11
 
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije i Objava o stupanju na snagu Ugovora o pitanjima sukcesije
„Narodne novine“ - Međunarodni ugovori, broj: 2/04 i 5/04
Deklaracije
 • Deklaracija o temeljnim načelima pravde za žrtve kriminala i zlouporabe moći

 
 • Deklaracija o zaštiti svih osoba od torture i drugih oblika okrutnog, nehumanog ili ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja

– Opća sjednica UN od 9. prosinca 1975.
Preporuke
- usvojena 27. rujna 2006. godine na 974. sjednici zamjenika ministara
 
 • Preporuka rec. (2006)2 Odbora ministara Vijeća Europe državama članicama o Europskim zatvorskim pravilima

- usvojena 11. siječnja 2006. godine na 952. sjednici zamjenika ministara
 
Bilateralni ugovori

Dokumenti