Državne matice

Zakon o državnim maticama

Podzakonski akti: 
 1. Naputak za provedbu Zakona o državnim maticama  (NN 117/2021)
 2. Uredba o područjima matičnih ureda (NN 97/23)
 3. Pravilnik o obrascu matice vjenčanih, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju državnih matica (NN 91/13)
 4. Pravilnik o sadržaju i obliku potvrde za sklapanje braka (NN 67/17)
 5. Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije (NN 36/20)
 6. Pravilnik o obrascu potvrde o smrti (NN 46/11)
 7. Pravilnik o obrascima i načinu izdavanja izvadaka iz državnih matica namijenjenih inozemstvu (NN 48/94)
 
Međunarodni ugovori
Višestrani ugovori
 • Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava (Službeni list FNRJ 10/1965, tekst Konvencije objavljen u Međunarodni ugovori NN, 11/11)
 • Konvencija o izdavanju određenih izvadaka iz matičnih knjiga namijenjenih inozemstvu (Međunarodni ugovori 1967. godine)
 • Konvencija o izdavanju izvadaka iz matičnih knjiga na više jezika (Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori, broj 8/1991)
 • Bečka konvencija o konzularnim odnosima (Međunarodni ugovori NN, 12/93)
 • Konvencija o pravima djeteta (Službeni list SFRJ 15/1990)
 • Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka (NN Međunarodni ugovori 04/05)
 • Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (NN Međunarodni ugovori 18/97

Dvostrani ugovori
 • Ugovor s Alžirom o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima od 31. 03. 1982.
 • Ugovor s Austrijom o uzajamnom pravnom prometu od 16. 12. 1954.
 • Ugovor s Belgijom o pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima od 24. 09. 1971.
 • Sporazum s Vladom Bosne i Hercegovine i Vladom Federacije Bosne i Hercegovine o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima od 26. 02. 1996.
 • Ugovor s Bugarskom o uzajamnoj pravnoj pomoći od 23. 03. 1956.
 • Ugovor s Ciprom o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima od 19. 09. 1984.
 • Ugovor s Češkom o reguliranju pravnih odnosa u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima od 20. 01. 1964.
 • Ugovor s Francuskom o izdavanju isprava o osobnom stanju i oslobođenju od legalizacije od 29. 10. 1969.
 • Ugovor s Irakom o pravnoj suradnji od 1987. godine
 • Ugovor s Grčkom o uzajamnim pravnim odnosima od 18. 06. 1959.
 • Ugovor s Italijom o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i upravnim stvarima od 03. 12. 1960.
 • Ugovor s Libijom o konzularnim odnosima od 01. 07. 1981.
 • Ugovor s Mađarskom o uzajamnom pravnom prometu od 07. 03. 1968.
 • Ugovor s Republikom Makedonijom o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima iz 1995.
 • Ugovor s Mongolijom o pružanju pravne pomoći u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima 08. 06. 1981.
 • Ugovor s Poljskom o pravnom prometu u građanskim i kaznenim stvarima od 06. 02. 1960.
 • Ugovor s Rumunjskom o pravnoj pomoći od 18. 10. 1960.
 • Ugovor sa Slovačkom o reguliranju pravnih odnosa u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima od 20. 01. 1964.
 • Ugovor s republikom Slovenijom o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima od 07. 02. 1994.
 • Ugovor sa Srbijom i Crnom Gorom o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima od 15. 09. 1997.
 • Ugovor s Rusijom o pravnoj pomoći u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima od 24. 02. 1962.
 • Ugovor s Turskom o pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima od 10. 02. 1999.
 • Ugovor sa Svetom Stolicom o suradnji na području odgoja i kulture od 1997.
Osobno ime, zaštita osobnih podataka, državljanstvo
 
 • Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka 
 
 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka
   
 • Zakon o hrvatskom državljanstvu 
 
 • Zakon o međunarodnom privatnom pravu​