Uvjeti za prijam u državnu službu

Opći uvjeti za prijam

Opći uvjeti za prijam u državnu službu – uvjeti koje moraju ispunjavati sve osobe koje se primaju u državnu službu, neovisno o radnom mjestu na koje se primaju i državnom tijelu u koje se primaju:
 
  • odgovarajući stupanj obrazovanja,
  • odgovarajuće stručno znanje i radno iskustvo, osim u slučaju prijma vježbenika,
  • zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima,
  • hrvatsko državljanstvo.
 
Posebni uvjeti za prijam u državnu službu - pored općih uvjeta, mogu se propisati (zakonom, uredbom ili pravilnikom o unutarnjem redu državnog tijela) i drugi uvjeti za prijam u državnu službu (npr. posebna zdravstvena sposobnost, položen vozački ispit, poznavanje stranog jezika).
 
Za strane državljanine ili osobe bez državljanstva, pored ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom - potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.
 

Tko ne može biti primljen u državnu službu (zapreke za prijam)

 U državnu službu ne mogu biti primljene osobe:
 
  • protiv kojih se vodi kazneni postupak ili koje su osuđene za kazneno djelo protiv života i tijela, slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske, vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, spolne slobode i spolnog ćudoređa, braka, obitelji i mladeži, imovine, sigurnosti platnog prometa i poslovanja, pravosuđa, vjerodostojnosti isprava, javnog reda ili službene dužnosti, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu,
  • kojima je prestala državna služba zbog teške povrede službene dužnosti, u razdoblju od četiri godine od prestanka državne službe,
  • kojima je prestala državna služba zbog toga što nisu zadovoljile na probnom radu, u razdoblju od četiri godine od prestanka državne službe.