Jednostavni postupak stečaja potrošača

Slika /slike/Jednostavni postupak stečaja potrošača_UVODNA ILUSTRACIJA (750X500).png
U hrvatski pravni sustav je Zakonom o stečaju potrošača 2016. godine uveden institut stečaja potrošača s ciljem omogućavanja insolventnim potrošačima reprogramiranja obveza i ravnomjernog namirenja tražbina vjerovnika.

Međutim, u Republici Hrvatskoj prezaduženost fizičkih osoba nad kojima se provodi ovrha na novčanim sredstvima već duže vrijeme i dalje predstavlja veliki problem. Zbog blokade računa građanima je otežan normalan život jer svoja primanja mogu ostvarivati samo putem tzv. zaštićenih računa.

Kao jednu od mjera pomoći blokiranim građanima, Hrvatski sabor na sjednici 6. srpnja 2018. donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Njime se, između ostaloga, uvodi novi institut jednostavnog postupka stečaja potrošača, ubrzani i pojednostavljeni postupak čiji je cilj da se namire vjerovnici iz imovine koja je za to podobna i da se potrošači oslobode od preostalog duga (nekretnine ne ulaze u kategoriju unovčive imovine).

Predvidive posljedice Zakona sastoje se prije svega u smanjenju broja građana s blokiranim računima i broja ovršnih postupaka, čime će se građanima olakšati situacija u kojoj su se našli zbog dugotrajne blokade računa, pružajući im pravo na drugu priliku.
 

Na koga se odnosi?

Jednostavni postupak stečaja potrošača odnosi se na sve građane koji imaju blokirane račune neprekidno duže od tri godine, a čiji iznos glavnice duga iznosi do 2.654,46 eura (20.000,00 kuna). Prema dostupnim analizama takvih je građana preko 100.000.

Postupak je u cijelosti besplatan za potrošača, odnosno potrošač nije dužan platiti sudsku pristojbu, već postupak pokreće po službenoj dužnosti FINA, a eventualni troškovi povjerenika se isplaćuju iz sredstava državnog proračuna.
 

Tko pokreće jednostavni postupak stečaja potrošača?

Jednostavni postupak stečaja potrošača po službenoj dužnosti pokreće Financijska agencija (FINA)  prema svojim evidencijama, nakon što se potrošaču omogući da se izjasni je li suglasan s provođenjem postupka.
 

Na koji način se pokreće jednostavni postupak stečaja potrošača?

FINA će svim potrošačima koji ispunjavaju pretpostavke za provođenje jednostavnog postupka stečaja potrošača uputiti poziv da se u roku od 15 dana očituju jesu li suglasni da se provede jednostavni postupak stečaja potrošača nad njihovom imovinom.

Pretpostavke za provođenje jednostavnog postupka stečaja potrošača su da imaju evidentiran dug u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi FINA u neprekidnom trajanju od 3 godine za iznos glavnice do 2.654,46 eura (20.000,00 kuna). 

Ako je potrošač suglasan s postupkom, dužan je u navedenom roku dostaviti popis svoje imovine, a može ujedno podnijeti i prijedlog da se jednostavni postupak stečaja potrošača provede i u odnosu na vjerovnike koji su povukli osnovu za plaćanje. Očitovanje i popis imovine dostavljaju se na propisanom obrascu.

Ako se potrošač ne očituje u roku ili dostavi popis imovine bez da se očitovao je li suglasan s postupkom, smatrat će se da je potrošač suglasan da se može provesti jednostavni postupak stečaja potrošača nad njegovom imovinom. Također, ako se očituje da je suglasan da se provede jednostavni postupak stečaja potrošača nad njegovom imovinom, ali ne popiše imovinu, smatrat će se da je potrošač izjavio da nema imovine iz koje se mogu namirivati njegovi vjerovnici.

Za davanje neistinitoga ili nepotpunoga popisa imovine potrošač odgovara kao za davanje lažnoga iskaza u postupku pred sudom.

Napominje se kako osnovni kriterij koji mora biti zadovoljen da bi se potrošača oslobodilo obveza je da se radi o poštenom potrošaču. Ako se tijekom postupka utvrdi kako potrošač nije pošten, u odnosu na njega postupak se neće moći ponovno pokrenuti idućih pet godina.
 

Kada će prvi pozivi biti poslani potrošačima?

Na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača doneseni su potrebni podzakonski akti u vezi s obrascima koji će se koristiti u postupku te će pozivi biti poslani na propisanim obrascima. Svrha obrazaca je da postupak bude što jednostavniji i razumljiviji za potrošače, pa tako pozivi za očitovanje je li potrošač suglasan s pokretanjem postupka sadrže sve potrebne informacije o postupku, kako bi bio upućen u svoja prava i obveze.

Prve pozive potrošačima FINA će poslati 10. siječnja 2019. godine, i to za 10.000 potrošača koji udovoljavaju kriterijima za pokretanje postupka. Svaki slijedeći dan će se slati po 10.000 poziva za očitovanje je li potrošač suglasan s provođenjem postupka, sve dok svi potrošači ne budu obaviješteni o mogućnosti provođenja jednostavnog postupka stečaja potrošača.

S obzirom na to da se radi o trajnoj mjeri za pomoć blokiranim građanima, kako koji potrošač bude ispunjavao kriterije za pokretanje postupka, tako će i njemu biti poslan poziv.

Naravno, bez obzira što se radi o mjeri koja je u potrošačevom interesu, svaki potrošač može se izjasniti kako ne želi da se u odnosu na njega provodi postupak. Oni potrošači koji se ne izjasne, smatrati će se da su suglasni s provođenjem postupka, ali i dalje imaju mogućnost obavijestiti sud kako ne žele da se u odnosu na njih postupak provodi. U tom slučaju potrošač i dalje ostaje blokiran.

Potrošači koji udovoljavaju kriterijima za pokretanje postupka, odnosno slanje poziva, ali nemaju reguliranu adresu prebivališta u MUP-u, tijekom idućih nekoliko dana putem e-oglasna ploča sudova bit će pozvani da to učine u roku od 60 dana (link: https://e-oglasna.pravosudje.hr/?q=poziv/10010). Nakon što reguliraju svoju adresu na koju im može biti poslan poziv, FINA će pokrenuti postupak i u odnosu na njih.

Jedna od novina u postupku je i to da će potrošač, u slučaju kada se neko pismeno objavljuje na eOglasnoj ploči jer dostava putem pošte nije uspjela, dobiti obavijest o tome u svoj poštanski sandučić, kao i u Osobni korisnički pretinac putem sustava e-građani, ako ga je aktivirao.
 

Tijek jednostavnog postupka stečaj potrošača pred sudom

Prijedlog za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača podnosi FINA nadležnom općinskom sudu na propisanom obrascu u elektroničkom obliku u slučaju kada se potrošač očitovao da je suglasan da se provede jednostavan postupak stečaja potrošača nad njegovom imovinom, odnosno ako se prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača smatra kako je potrošač suglasan da se provede taj postupak.

Ako je prijedlog za provođenje jednostavnog postupka stečaja potrošača osnovan i postoji suglasnost potrošača za provođenje postupka (bilo izričita ili presumirana), sud će na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova objaviti poziv svim vjerovnicima potrošača da u roku od 45 dana od objave poziva ospore popis imovine koji je potrošač dostavio i/ili da obavijeste sud o imovini potrošača koja bi se mogla unovčiti kao stečajna masa u slučaju da jednostavni postupak stečaja potrošača bude otvoren te da dostave dokaze na kojima temelje svoje tvrdnje.

Sud je dužan utvrditi vrijednost potrošačeve imovine, kao i raspolaganja imovinom koja je potrošač poduzeo u posljednje tri godine prije otvaranja jednostavnog postupka stečaja potrošača.

Vrijednost potrošačevih pokretnina odnosno prava sud utvrđuje zaključkom po slobodnoj ocjeni. Sud može procjenu povjeriti sudskom ovršitelju odnosno sudskom procjenitelju ili posebnom vještaku.
 
  • Vrijednost unovčive imovine potrošača jednaka ili manja od 1.327,23 eura (10.000,00 kuna)

Ako utvrdi da je vrijednost imovine potrošača koja bi se mogla unovčiti kao stečajna masa jednaka ili manja od 1.327,23 eura (10.000,00 kuna), sud će po službenoj dužnosti donijeti rješenje o otvaranju i zaključenju jednostavnog postupka stečaja potrošača.

U ovom slučaju sud neće imenovati povjerenika, niti odrediti razdoblje provjere ponašanja, već će osloboditi potrošača od preostalih obveza koje se odnose na osnove za plaćanje i vjerovnike za koje je pokrenut jednostavni postupak stečaja potrošača.
 
  • Vrijednost unovčive imovine potrošača veća od 1.327,23 eura (10.000,00 kuna)

Ako utvrdi da je vrijednost imovine potrošača koja bi se mogla unovčiti kao stečajna masa veća od 1.327,23 eura (10.000,00 kuna), sud će po službenoj dužnosti donijeti rješenje o otvaranju jednostavnog postupka stečaja potrošača i imenovati povjerenika.

Sud kao povjerenika može imenovati odvjetnika s liste odvjetnika koju za potrebe vođenja jednostavnog postupka stečaja potrošača za taj sud odredi Hrvatska odvjetnička komora ili stečajnog upravitelja koji je upisan na listi A ili listi B stečajnih upravitelja za područje trgovačkog suda na čijem području je sjedište općinskog suda koji vodi postupak stečaja potrošača.

Liste odvjetnika koji se mogu imenovati kao povjerenici su objavljeni na e-oglasna ploča sudova na slijedećem linku: https://e-oglasna.pravosudje.hr/?q=opcinski-sudovi

Ako potrošač ima stalna novčana primanja na kojima se ne provodi ovrha, sud će naložiti potrošaču da u roku od 12 mjeseci od pravomoćnosti rješenja o otvaranju jednostavnog postupka stečaja potrošača uplaćuje na račun suda određeni iznos stalnog novčanog primanja koji će sud odrediti odgovarajućom primjenom pravila ovršnog prava o ograničenjima ovrhe na stalnim novčanim primanjima.

Stečajni upravitelj odnosno odvjetnik koji je imenovan kao povjerenik dužan je u roku od 12 mjeseci od pravomoćnosti rješenja o otvaranju jednostavnog postupka stečaja potrošača unovčiti pokretnine odnosno tražbine, dionice, poslovne udjele, vrijednosne papire i druga imovinska ili materijalna prava koja je potrošač naveo u popisu imovine ili čije je postojanje sud utvrdio.

Pokretnine i prava koja se ne unovče u navedenom roku smatraju se neunovčivom imovinom i ostaju potrošaču.

S obzirom na to da se radi o iznosu potraživanja do 2.654,46 eura (20.000,00 kn), nekretnine u vlasništvu potrošača se ne smatraju unovčivom imovinom te ne mogu biti iskorištene za namirenje vjerovnika.

Nakon unovčenja stvari i prava odnosno nakon što potrošač ispuni naložene obveze iz stalnog novčanog primanja prema odluci suda i ako nisu ispunjeni uvjeti za obustavu jednostavnog postupka stečaja potrošača, sud će rješenjem zaključiti jednostavni postupak stečaja potrošača bez određivanja razdoblja provjere ponašanja.

U rješenju o zaključenju jednostavnog postupka stečaja potrošača sud će osloboditi potrošača od preostalih obveza koje se odnose na osnove za plaćanje i vjerovnike za koje je pokrenut jednostavni postupak stečaja potrošača.
 

Od ostalih novina, spis predmeta pred sudom vodit će se elektronički te će se u postupku primjenjivati nova funkcionalnost, odnosno mogućnost elektroničke komunikacije sa sudom za one povjerenike koji su odvjetnici, dok će FINA sve prijedloge sudovima podnositi elektronički, bez papira, a suci će svoje odluke potpisivati kvalificiranim elektroničkim potpisom.