Centralni obračun plaća

Slika /MURH- arhiva/Istaknute teme/centralni obračun plaća.jpg

Centralni obračun plaće (COP)  jedna je od reformskih i drugih mjera fiskalne konsolidacije za razdoblje 2014-2016. Odlukom Vlade Republike Hrvatske o pokretanju projekta informacijskog sustava centralnog obračuna plaća i upravljanja ljudskim potencijalima omogućena  je uspostava kvalitetnog upravljanja ljudskim potencijalima u javnom sektoru te upravljanja proračunskim sredstvima za plaće zaposlenih u javnom sektoru kojima se plaća isplaćuje iz proračuna uz odgovarajuće izvješćivanje o isplaćenim plaćama na razini institucije, grupe institucija i cijelog sustava.
 
Svrha ovog projekta bila je osigurati uvid u ljudske potencijale kojima raspolaže javni sektor; nadzor nad potrebnim edukacijama i prebacivanjem zaposlenih na poslove za koje se traže njihove sposobnosti i kompetencije; uvid u kretanje brojnosti, planiranje odlaska u mirovinu ili potrebe za zapošljavanjem, odnosno osiguranje efikasno upravljanje ljudskim potencijalima sa svrhom unapređenja rada u javnom sektoru. Govoreći o plaćama, osigurava se uvid u način isplate plaća, pregled isplaćenih plaća po različitim sektorima, pregled utjecaja pojedinih elemenata plaće na isplaćene plaće (koeficijenata, i različitih dodataka), jedinstvenost načina obračuna plaća na temelju istih pravnih propisa sa svrhom ujednačavanja propisa te će se omogućiti simuliranje novih modela obračuna plaća.