Predstavke i pritužbe

Na ovoj stranci možete pronaći informacije o predstavkama i pritužbama na: 
  • rad suda ili državnog odvjetništva koji se odnosi na odugovlačenje postupka,
  • ponašanje suca ili drugog djelatnika suda, državnog odvjetnika, zamjenika državnog odvjetnika ili drugog djelatnika državnog odvjetništva prema stranci u tijeku postupka ili obavljanja drugih službenih radnji.

U pritužbi je potrebno navesti poslovni broj te naziv pravosudnog tijela pred kojim se vodi predmet.
 
Ministarstvo pravosuđa i uprave nije ovlašteno:
  • pružati savjete strankama kako postupiti u konkretnim situacijama odnosno postupcima
  • pružati strankama pravnu pomoć i pravne savjete
  • ​preispitivati zakonitost odluka pravosudnih tijela donesenih u pojedinačnim predmetima
  • s obzirom na trodiobu vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu,
    izvršna vlast (u ovom slučaju Ministarstvo pravosuđa i uprave) nije ovlaštena miješati se u pojedinačne sudske slučajeve ili utvrđivati činjenice, već je to u cijelosti u nadležnosti sudbene vlasti, koja je samostalna i neovisna, a strankama u postupku su na raspolaganju zakonom propisana sredstva pravne zaštite njihovih prava

Predstavke možete podnijeti elektroničkim putem na mail: pravosudnainspekcija@mpudt.hr i pisanim putem na adresu Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Uprava za pravosudnu i upravnu inspekciju, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb.
 
Nakon dostavljene predstavke ili pritužbe te nakon provjere dostavljenih podataka, Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije će Vas obavijestiti o ishodu u najkraćem mogućem roku.