Unošenje riječi „Hrvatska“ ili njenih izvedenica u tvrtku trgovačkog društva

Slika /slike/Istaknute teme/unosenje rijeci hrvatska.jpg
Zakonom o trgovačkim društvima propisano je da se riječ „Hrvatska“ i njezine izvedenice, uključujući njihovo oponašanje, mogu unijeti u tvrtku uz naznaku ili kao dio naznake kojom se pobliže obilježava ime društva samo na temelju rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave, s tim da naznaka imena tvrtke društva mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili na službenom jeziku države članice Europske unije i latiničnom pismu (članak 15. stavak 1. i članak 20. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima).

Postupak se pokreće na zahtjev koji podnosi osoba ovlaštena za zastupanje društva, odnosno osnivač društva ili opunomoćenik.
 
U zahtjevu se u slobodnoj formi obrazlažu razlozi za unošenje riječi „Hrvatska" ili njenih izvedenica ili prijevoda u tvrtku društva (prepoznatljivost, tržišna ili teritorijalna identifikacija odnosno isticanje pripadnosti ili primarnog područja poslovanja, distinkcija između povezanih društava u pravnom prometu, itd.). Ako tvrtka sadrži naznaku imena ili druge riječi na stranom jeziku, i to treba ukratko obrazložiti.
 
Zahtjev treba biti obrazložen i trebaju mu biti priložene sve isprave koje su po zakonu nužne za upis tvrtke ili promjene tvrtke u sudski registar (osnivački akti i njihove izmjene). Isprave se prilažu u izvorniku, ovjerenoj preslici, odnosno prijepisu ili u drugom zakonom propisanom obliku. Nije uredan zahtjev koji nije obrazložen ili mu nisu priložene isprave u obliku propisanom za isprave koje se prilažu prijavi upisa tvrtke ili promjene tvrtke u sudski registar.
 
Ako je punomoć sačinjena na stranom jeziku, zahtjevu treba priložiti i njezin ovjereni prijevod na hrvatski jezik. Isto vrijedi i za sve javne i privatne isprave koje se prilažu zahtjevu. Isprave koje podliježu nadovjeri prilažu se nadovjerene. O postupku nadovjere isprava, s popisom država za koje nije potrebna nadovjera, detaljnije na poveznici.
 
Zahtjev se može podnijeti u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik. Pisani zahtjev se može predati neposredno u službenim prostorijama Ministarstva pravosuđa i uprave, ili poslati poštom, ili elektroničkim putem. Zahtjev koji se podnosi elektroničkim putem mora biti potpisan kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno posebnom zakonu.
  
Ako se zahtjev predaje:
 
  • neposredno (fizički), preporučljivo ga je predati u prostorijama Ministarstva u Maksimirskoj 63 u Zagrebu.
  • poštom, preporučljivo ga je poslati na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Maksimirska 63, 10 000 Zagreb.

Rješenje se donosi u upravnom postupku, po slobodnoj ocjeni, pri čemu se osobito pazi da tvrtka i pojedini njezini sastojci ne vrijeđaju ugled i dostojanstvo Republike Hrvatske, odnosno da nisu protivni Ustavu Republike Hrvatske, prisilnim propisima i moralu društva. Protiv rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.
 
Na zahtjev i rješenje ne plaća se upravna pristojba.

Ove upute odgovarajuće se odnose i na zahtjeve za unošenje riječi „Hrvatska“ ili njenih izvedenica u tvrtku OBRTA ili ZADRUGE te u naziv OPG-a sukladno odredbama posebnih zakona kojima se uređuje obrt, zadruge, odnosno obiteljska poljoprivredna gospodarstva. O zahtjevima za unošenje riječi „Hrvatska“ ili njenih izvedenica u naziv ustanove i zahtjevima za uporabu dvojezičnog naziva ustanove detaljnije na poveznici.
 
Upiti na tel.: