Besplatna pravna pomoć

Slika /slike/besplatna pravna pomoc.jpg
Donošenjem Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“, br. 143/13 i 98/19) omogućeno je  socijalno i ekonomski ugroženoj kategoriji građana osiguranje stručne pravne pomoći u svrhu djelotvornog ostvarenja pravne zaštite te pristupa sudu i drugim javnopravnim tijelima pod jednakim uvjetima.

Institucionalni okvir sustava besplatne pravne pomoći čine županije odnosno Grad Zagreb u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na pružanje besplatne pravne pomoći i koji u prvom stupnju odlučuju o zahtjevima za odobravanje sekundarne pravne pomoći i Ministarstvo pravosuđa i uprave koje u drugom stupnju rješava o žalbama izjavljenim protiv rješenja prvostupanjskih tijela.
 
Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije obavlja i druge stručne i upravne poslove vezane za provedbu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći pa tako u prvom stupnju rješava o upisu udruga i visokih učilišta u Registar pružatelja primarne pravne pomoći, vodi Registar pružatelja primarne pravne pomoći, rješava o odobravanju pravne pomoći u prekograničnom sporu, provodi upravni nadzor nad radom upravnih tijela županija odnosno Grada Zagreba u dijelu koja se odnosi na zakonitost provedbe Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći te provodi stručni nadzor nad radom pružatelja primarne pravne pomoći.

Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći kao pružatelji besplatne pravne pomoći predviđeni su:
  • upravna tijela županija odnosno Grada Zagreba
  • ovlaštene udruge
  • pravne klinike
  • odvjetnici.

Upravna tijela županija odnosno Grada Zagreba, ovlaštene udruge i pravne klinike pružaju primarnu pravnu pomoć.

Odvjetnici pružaju sekundarnu pravnu pomoć.
 
Korisnici besplatne pravne pomoći
 
Korisnici besplatne pravne pomoći u smislu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći su:
  • hrvatski državljani
  • djeca koja nemaju hrvatsko državljanstvo i zatečena su u Republici Hrvatskoj bez pratnje odrasle osobe odgovorne prema zakonu
  • stranci na privremenom boravku pod uvjetom uzajamnosti i stranci na stalnom boravku
  • stranci pod privremenom zaštitom
  • stranci koji nezakonito borave i stranci na kratkotrajnom boravku u postupcima donošenja rješenja o protjerivanju ili napuštanju Republike Hrvatske
  • tražitelji azila, azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom te članovi njihovih obitelji koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj, u postupcima u kojima im pravna pomoć nije osigurana posebnim zakonom.
 
Informacije o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć
 
Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru poslova iz svojeg djelokruga nije ovlašteno davati konkretne pravne savjete niti pružati pravnu pomoć.

 Za pitanja vezana za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć možete se obratiti na e-mail: besplatna.pravna.pomoc@mpudt.hr.

Također, pitanja vezana za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć možete izravno uputiti upravnim tijelima županija odnosno Grada Zagreba.