Probni rad

Državni službenici imaju određena prava i dužnosti koje se temelje na Zakonu o državnim službenicima, drugim zakonima, te podzakonskim propisima. Sa svim pravima i obvezama državni službenici upoznat će se već prilikom prijama u državnu službu.
 
Osobe se, u pravilu, primaju u državnu službu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad. Probni rad ima različito trajanje, ovisno o tome da li se radi o prijamu vježbenika ili osoba sa radnim iskustvom. Za vježbenike je probni rad 12 mjeseci, a za osobe s radnim iskustvom 3 mjeseca.

Na kraju probnog rada državnog službenika se ocjenjuje ocjenom „zadovoljava“ ili „ne zadovoljava“. Službeniku koji na probnom radu nije zadovoljio otkazuje se državna služba u roku 8 dana od dana isteka probnoga rada. Ukoliko se rješenje ne donese u navedenom roku, smatra se da je državni službenik zadovoljio na probnom radu.
 
Državni stručni ispit obavezni su položiti, u roku šest mjeseci od isteka probnog rada, svi državni službenici zaposleni u državnim tijelima, koji zadovolje na probnom radu i nemaju položen državni stručni ispit sukladno dosadašnjim propisima. Dakle, državni stručni ispit dužni su položiti:
 
  • službenici koji imaju radno iskustvo u struci i koji su primljeni u izvanrednom postupku prijama u državnu službu, nakon isteka probnoga rada od tri mjeseca,
  • službenici koji su bez radnog iskustva u struci (vježbenici) primljeni u redovitom postupku prijama u državnu službu, nakon isteka probnoga rada u trajanju od 12 mjeseci.

Šestomjesečni rok za polaganje Ispita, kod redovitog i izvanrednog prijama u državnu službu, počinje teći od dana isteka probnoga rada (dakle tri ili dvanaest mjeseci). Državnom službeniku koji u navedenom roku ne položi ispit (osim u slučaju produženja državne službe) prestaje državna služba po sili zakona istekom posljednjeg dana roka za polaganje Ispita.

Ispit nisu dužni polagati državni službenici koji imaju položen pravosudni ispit.

Prijavu za polaganje Ispita državni službenik ne može podnijeti prije isteka probnog rada, a dužan ju je podnijeti najkasnije dva mjeseca prije isteka roka u kojem je dužan položiti Ispit. Ispit se polaže pred Državnom ispitnom komisijom. Sjedište Komisije je pri središnjem tijelu državne uprave nadležnom za službeničke odnose (Ministarstvo pravosuđa i uprave).