Unošenje riječi „Hrvatska“ ili njenih izvedenica u naziv ustanove i uporaba dvojezičnog naziva ustanove

Slika /MURH- arhiva/Istaknute teme/udruge.jpg
Odredbom članka 18. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) propisano je da se riječ „Hrvatska“ i njezine izvedenice te druga državna znamenja, uključujući njihovo oponašanje, mogu unijeti u naziv ustanove samo zakonom, uredbom ili na temelju rješenja ministarstva nadležnog za poslove opće uprave ako se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo Republike Hrvatske.
Odredbom članka 22. stavka 5. istoga Zakona propisano je da ustanova može imati dvojezični naziv i to na hrvatskom jeziku ispisan latiničnim pismom i na nekom stranom živom ili mrtvom jeziku uz prethodno pribavljenu dozvolu ministarstva nadležnog za poslove opće uprave. Stavkom 8. istog članka Zakona propisano da se navedena odredba primjenjuje i na skraćeni naziv ustanove.
 
O suglasnosti za unošenje riječi „Hrvatska" ili njenih izvedenica ili prijevoda u naziv ustanove se odlučuje u upravnom postupku, a zahtjev se usvaja ako naziv odnosno pojedini sastojci naziva ustanove te djelatnost ustanove ne vrijeđa ugled i dostojanstvo Republike Hrvatske.
Isto se odnosi i na zahtjeve za uporabu dvojezičnog naziva ustanove, koji se usvaja ako je riječ o odgovarajućem prijevodu s hrvatskog jezika na strani jezik.
 
Zahtjev podnosi odgovorna osoba ustanove (osoba ovlaštena za zastupanje) ili opunomoćenik, odnosno osnivač ustanove ili opunomoćenik.
 
U zahtjevu se u slobodnoj formi ukratko obrazlažu razlozi za unošenje riječi „Hrvatska" ili njenih izvedenica ili prijevoda u naziv ustanove (prepoznatljivost, isticanje pripadnosti i/ili činjenice da ustanova određenu djelatnost od javnog interesa obavlja na čitavom teritoriju Republike Hrvatske itd.), odnosno razlozi za korištenje dvojezičnog naziva ustanove.
 
Zahtjevu se prilaže:
 
  • opća ili specijalna punomoć za zastupanje, ako zahtjev podnosi opunomoćenik, a ako je punomoć sačinjena na stranom jeziku, uz ovjereni prijevod izrađen od ovlaštenog sudskog tumača sa stranog na hrvatski jezik
  • nacrt osnivačkog akta ustanove koje se osniva, ovisno o broju osnivača (odluka o osnivanju ustanove ili ugovor o osnivanju ustanove), odnosno nacrt izmijenjenog osnivačkog akta ako se radi o promjeni nazva ustanove
  • ako zahtjev podnosi strano trgovačko društvo (u svojstvu osnivača), zahtjevu se prilaže njegov aktivni izvadak iz registra trgovačkih društava države u kojoj to društvo ima sjedište (ne stariji od 6 mjeseci) uz ovjereni prijevod izrađen od stalnog sudskog tumača sa stranog na hrvatski jezik. 
Sva navedene isprave prilažu se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
 
Za ustanovu koja je već registrirana nije potrebno prilagati službeni aktivni izvadak iz sudskog registra.
 
Zahtjev za pokretanje postupka stranka može neposredno podnijeti Ministarstvu pravosuđa i uprave u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, ili može zahtjev poslati poštom ili dostaviti elektroničkim putem u obliku elektroničke isprave sukladno posebnom zakonu. Postupak će se pokrenuti po zaprimanju urednog zahtjeva, kad stranka uz zahtjev dostavi sve gore navedene dokaze.
 
Ako stranka zahtjev podnosi neposredno (fizički), preporučljivo je isti predati u prostorijama Ministarstva pravosuđa i uprave u Maksimirskoj 63 u Zagrebu.
U slučaju slanja zahtjeva poštom, preporučljivo je isti slati na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Maksimirska 63, 10000 Zagreb.
 
Prethodno navedene upute odgovarajuće se odnose i na zahtjeve za unošenje riječi „Hrvatska“ ili njenih izvedenica u naziv PODRUŽNICE ustanove te na uporabu DVOJEZIČNOG NAZIVA PODRUŽNICE ustanove, sve sukladno članku 28. Zakona o ustanovama.