ZUP - informirajte se o upravnom postupanju!

Slika /slike/Istaknute teme/ZUP - informirajte se o upravnom postupanju.jpg

Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09 i 110/21, dalje: ZUP) je opći i temeljni zakon koji uređuje postupanje javnopravnih tijela u upravnim stvarima.

Upravna stvar je svaka stvar u kojoj javnopravno tijelo u upravnom postupku rješava o pravima, obvezama ili pravnim interesima fizičke ili pravne osobe ili drugih stranaka neposredno primjenjujući zakone, druge propise i opće akte kojima se uređuje odgovarajuće upravno područje, kao i svaka stvar koja je zakonom određena kao upravna stvar.

S obzirom na brojnost upravnih područja i njihove posebnosti treba imati na umu da pravila nekog posebnog upravnog postupka mogu donekle biti različita od pravila propisanih ZUP-om. Svako odstupanje od pravila upravnog postupka propisanih ZUP-om mora se propisati posebnim zakonom.

Primjena ZUP-a

ZUP primjenjuju javnopravna tijela, a to su:
 1. tijela državne uprave
 2. druga državna tijela
 3. tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
 4. pravne osobe koje imaju javne ovlasti.

Građani se svakodnevno susreću s upravnim postupanjima budući da ZUP kao opći postupovni zakon ima široku primjenu:
 • prvostupanjski i drugostupanjski upravni postupci
 • izvršenje upravnih akata
 • pravni lijekovi
 • izdavanje potvrda
 • postupak obavješćivanja o uvjetima ostvarivanja i zaštite prava građana
 • postupak zaštite od drugih oblika postupanja javnopravnog tijela iz područja upravnog prava o kojima se ne donosi rješenje
 • postupak zaštite od postupanja ili propuštanja pružatelja javnih usluga
 • sklapanje upravnih ugovora.

Pokretanje upravnog postupka

Upravni postupak pokreće se na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti.

Ako se upravni postupak pokreće na zahtjev, stranka može:
 1. neposredno podnijeti zahtjev u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik
 2. poslati zahtjev poštom ili
 3. dostaviti zahtjev elektroničkim putem.
   

Elektronička komunikacija i digitalizacija

Izmjenama ZUP-a koje su stupile na snagu 1. siječnja 2022. godine stvoren je pravni okvir za pouzdanu elektroničku komunikaciju sa strankama i digitalizaciju upravnih postupaka od podnošenja zahtjeva do dostave rješenja. Uređena je identifikacija putem OIB-a, ovjeravanje upravnih akata kvalificiranim elektroničkim potpisom i pečatom te korištenje državne informacijske infrastrukture u upravnim postupcima, posebice ako se dostava u upravnom postupku obavlja elektroničkim putem.

Dostava se obavlja elektroničkim putem:
 1. na zahtjev stranke
 2. uz izričit pristanak stranke ili
 3. kad je to propisano zakonom.

​Ako je stranka zahtjev podnijela u elektroničkom obliku, smatra se da je pristala da joj se dostava obavlja elektroničkim putem, dok se ne izjasni drukčije.

Dostava elektroničkim putem u korisnički pretinac informacijskog sustava povezanog na državnu informacijsku infrastrukturu smatra se obavljenom potvrdom primitka pismena, a najkasnije istekom osmog dana od dana kad je pismeno zabilježeno na poslužitelju za primanje poruka osim ako zakonom nije propisan kraći rok. Dostava elektroničkim putem obavljena dostavom u korisnički pretinac informacijskog sustava povezanog na državnu informacijsku infrastrukturu smatra se osobnom dostavom.

Rokovi za rješavanje upravne stvari

U upravnim postupcima pokrenutim na zahtjev stranke službena je osoba dužna rješenje donijeti i dostaviti stranci bez odgode, a najkasnije:
 1. u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva u slučajevima neposrednog rješavanja
 2. u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva u slučajevima vođenja ispitnog postupka.

Pravna zaštita - redovni pravni lijekovi

Žalba:

Zaštitu svojih prava u upravnom postupku stranke prvenstveno ostvaruju putem redovnog pravnog lijeka - žalbe.

Rok za podnošenje žalbe iznosi 15 dana od dana dostave rješenja, ako nije propisan duži rok. Drugostupanjsko tijelo rješenje o žalbi mora donijeti i dostaviti stranci najkasnije u roku od 60 dana od dana predaje uredne žalbe, ako zakonom nije propisan kraći rok.

U nekim upravnim postupcima pravo na podnošenje žalbe može zakonom biti izrijekom isključeno pa se u tom slučaju pravna zaštita ostvaruje pokretanjem upravnog spora pred nadležnim upravnim sudom.

Šutnja uprave:

Stranke mogu podnijeti žalbu i u slučaju ako prvostupanjsko javnopravno tijelo nije u roku donijelo rješenje na zahtjev stranke. 

Prigovor:

Prigovor je redovni pravni lijek koji osigurava pravnu zaštitu građanima ponajviše od drugih postupanja javnopravnih tijela o kojima se ne odlučuje upravnim aktom.

Prigovor se, u pravilu, ako ZUP-om nije propisano drukčije, podnosi čelniku javnopravnog tijela, a čelnik tijela o prigovoru odlučuje rješenjem u roku od osam dana od dana izjavljivanja prigovora.

Protiv rješenja čelnika javnopravnog tijela dopuštena je žalba, a protiv rješenja drugostupanjskog tijela može se pokrenuti upravni spor.

Usluga e-Upravni postupak

Dovršetkom projekta Ministarstva pravosuđa i uprave „Daljnje unaprjeđenje praćenja upravnog postupanja i odlučivanja ZUP III“ fizičkim i pravnim osobama, strankama u upravnim postupcima, omogućit će se praćenje statusa njihovih upravnih predmeta dostavom informacija o upravnom postupku u korisničke pretince građana povezivanjem jedinstvenog informacijskog sustava za nadzor nad provedbom Zakona o općem upravnom postupku (ZUP IT sustav) sa sustavom e-Građani.

Pitajte nas

Za pitanja o primjeni ZUP-a možete se obratiti na adresu elektroničke pošte: ZUP@mpudt.hr