Stručno osposobljavanje i usavršavanje

Slika /slike/Istaknute teme/1.jpg.jpg

Svi državni službenici dužni su trajno unapređivati znanja, vještine i sposobnosti potrebne za obavljanje poslova svog radnog mjesta te sudjelovati u organiziranim programima izobrazbe na koje su upućeni od strane državnog tijela ili im je pohađanje pojedinih programa izobrazbe odobreno.

Izobrazba se provodi u svrhu općeg povećanja razine znanja, vještina, sposobnosti i kvalifikacija državnih službenika na svim razinama kako bi se time pridonijelo njihovoj neovisnosti, stručnoj sposobnosti, učinkovitosti i djelotvornosti, horizontalnoj i vertikalnoj mobilnosti i motivaciji, a time i ukupnom povećanju uspješnosti državne uprave u cjelini.

Oblici, način i uvjeti izobrazbe državnih službenika uređeni su Uredbom o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika (Narodne novine, br. 10/07).
 
Programi izobrazbe
Programi izobrazbe državnih službenika mogu biti:
  • zajednički ili
  • posebni.
 
Zajednički programi izobrazbe su programi izobrazbe namijenjeni svim državnim službenicima, neovisno o tijelu u kojem su zaposleni, a mogu biti opći, ako sadržaj programa izobrazbe obuhvaća više upravnih područja, i specijalistički, ako sadržaj programa izobrazbe obuhvaća samo jedno upravno područje.

Kategorije zajedničkih programa izobrazbe su:
1. Uvodni programi namijenjeni novim državnim službenicima (vježbenički program i prilagodbeni programi),
2. Specijalistički programi namijenjeni pojedinim grupama državnih službenika,
3. Programi osobnog usavršavanja,
4. Programi usavršavanja državnih službenika koji žele napredovati u višu kategoriju državnih službenika,
5. Programi izobrazbe rukovodećih državnih službenika,
6. Programi izobrazbe koji nisu razvrstani u navedene kategorije (ostali programi).
 
Posebni programi izobrazbe su programi izobrazbe namijenjeni isključivo državnim službenicima zaposlenima u istom državnom tijelu, a mogu biti opći i specijalistički, ovisno o tome obuhvaća li sadržaj više upravnih područja ili se radi o izobrazbi iz jednog upravnog područja.
 
Organizacija izobrazbe
Programe izobrazbe u pravilu organiziraju Državna škola za javnu upravu i Služba za državni ispit, stručno osposobljavanje i usavršavanje u Ministarstvu pravosuđa i uprave, sukladno Planu izobrazbe državnih službenika koji na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave svake godine donosi Vlada Republike Hrvatske.
Posebne programe izobrazbe mogu, pored Državne škole za javnu upravu, samostalno organizirati resorna tijela državne uprave.
 
Sudjelovanje u programu izobrazbe i financiranje
Sudjelovanje u programu izobrazbe smatra se dijelom obveza državnih službenika, a nadređeni državni službenici obvezni su svojim podređenima omogućiti pohađanje programa izobrazbe na koje su upućeni od strane državnog tijela ili programa izobrazbe čije im je pohađanje odobreno.
Vrijeme provedeno na izobrazbi smatra se vremenom provedenim na radu.
Troškovi izobrazbe u državnoj službi pokrivaju se iz državnog proračuna.
U iznimnim slučajevima državnim službenicima mogu u cijelosti ili djelomično biti nadoknađeni troškovi sudjelovanja u programima izobrazbe koji nisu namijenjeni državnoj službi.