Samoupravni djelokrug općine, grada i županije

Općine i gradovi, u svom samoupravnom djelokrugu, obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, dok županije obavljaju poslove od područnog (regionalnog) značaja.

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi utvrđena su područja koja spadaju u samoupravni djelokrug djelokrug jedinica lokalne samouprave (općina i gradova) i županija.
 
OPĆINE I GRADOVI ŽUPANIJE
 • Uređenje naselja i stanovanja
 • Prostorno i urbanističko planiranje
 • Komunalno gospodarstvo
 • Briga o djeci
 • Socijalna skrb
 • Primarna zdravstvena zaštita
 • Odgoj i osnovno obrazovanje
 • Kultura, tjelesna kultura i sport
 • Zaštita potrošača
 • Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša
 • Protupožarna i civilna zaštita
 • Promet na svome području
 • Ostali poslovi sukladno posebnim zakonim
 • Obrazovanje
 • Zdravstvo
 • Prostorno i urbanističko planiranje
 • Gospodarski razvoj
 • Promet i prometna infrastruktura
 • Održavanje javnih cesta
 • Planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova
 • Izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju, te provedba dokumenata prostornog uređenja
 • Ostali poslovi sukladno posebnim zakonima
+ VELIKI GRADOVI  
 • Održavanje javnih cesta
 • Izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju, te provedba dokumenata prostornog uređenja
 

Kad je riječ o specifičnim zadacima općina, gradova i županija iz njihova samoupravnog djelokruga, posebnim (sektorskim) zakonima detaljno će se odrediti poslovi koje su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne organizirati te poslovi koje mogu obavljati.

Također, posebnim zakonom određuju se poslovni državne uprave koji se obavljaju u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave.