ZUP IT sustav

Što je ZUP IT sustav i kome je namijenjen?

Jedinstveni informacijski sustav za nadzor nad provedbom Zakona o općem upravnom postupku (dalje: ZUP IT sustav) je informacijski sustav koji omogućava izvješćivanje o stanju rješavanja upravnih stvari temeljem prikupljanijih podataka o primjeni pojedinih instituta Zakona o općem upravnom postupku.

ZUP IT sustav je prvotno razvijen kao izvještajni sustav namijenjen javnopravnim tijelima koja vode upravne postupke. Temeljem analize prikupljenih podataka, nadležna javnopravna tijela mogu poduzimati mjere kojima osiguravaju zakonitost, djelotvornost, svrhovitost i učinkovitost provedbe upravnih postupaka u svom djelokrugu.

Nadogradnjom ZUP IT sustava, razvijene su nove funkcionalnosti namijenjene strankama u upravnim postupcima. Dakle, sustav se od internog sustava namijenjenog javnopravnim tijelima otvara prema javnosti - građanima i poslovnim subjektima koji su stranke u upravnim postupcima. ZUP IT sustav strankama omogućava praćenje rješavanja upravnih stvari u postupcima u kojima sudjeluju.


Pravni okvir

Pravni okvir koji omogućava i potiče elektroničku komunikaciju i digitalizaciju upravnih postupaka čine:
 • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09 i 110/21, dalje: ZUP)
 • Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 75/21, dalje: Uredba) i
 • Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja („Narodne novine“, broj 132/21 , dalje: Naputak).

​Izmjenama ZUP-a koje su stupile na snagu 1. siječnja 2022. stvoren je pravni okvir za pouzdanu elektroničku komunikaciju sa strankama u upravnom postupku:
 • identifikacijom sudionika u postupku putem OIB-a
 • ovjeravanjem upravnih akata kvalificiranim elektroničkim potpisom i pečatom te
 • korištenjem državne informacijske infrastrukture u upravnim postupcima, posebno kod dostave elektroničkim putem.

Sukladno Uredbi informacijski sustav uredskog poslovanja javnopravnog tijela mora omogućiti cjelovito uredsko poslovanje u elektroničkom obliku i imati mogućnost povezivanja i razmjene podataka s drugim informacijskim sustavima pa tako i sa ZUP IT sustavom. Kao prilog Uredbi izrađena je Tehnička specifikacija informacijskog elektroničkog sustava uredskog poslovanja.

Naputak propisuje klasifikacijski okvir za određivanje klasifikacijskih oznaka, način dodjeljivanja brojčanih oznaka i detaljan sadržaj evidencija uredskog poslovanja koje se vode u elektroničkom obliku kao dio informacijskog sustava uredskog poslovanja sustavu i to:
 1. evidencije predmeta upravnog postupka prvog stupnja
 2. evidencije predmeta upravnog postupka drugog stupnja
 3. evidencije predmeta neupravnog postupka.


Razvoj ZUP IT sustava

Uspostava ZUP IT sustava započela je na osnovi rezultata Projekta IPA 2008 „Potpora provedbi Zakona o općem upravnom postupku“ u okviru kojeg je:
 • razvijena Metodologija praćenja i nadzora primjene ZUP-a i rješavanja upravnih stvari
 • izrađen prijedlog tehničkog rješenja za informatičko izvješćivanje i analizu ZUP-a
 • izrađena detaljna tehnička specifikacija kao podloga za izgradnju ZUP IT sustava
 • uspostavljena središnja mreža trenera ZUP-a i decentralizirani sustav izobrazbe o ZUP-u kojeg kontinuirano provodi Državna škola za javnu upravu kroz programe Primjena ZUP-a u praksi i E-učenje o ZUP-u.
ZUP IT sustav izrađen je u okviru projekta „Razvoj i implementacija IT sustava za nadzor Zakona o općem upravnom postupku“ (dalje: ZUP II) te je u produkciji od 1. siječnja 2019. U okviru ovog Projekta sustav je uspostavljen za primarnu skupinu korisnika (ministarstva, urede državne uprave u županijama i Grad Zagreb). Nakon što su županije preuzele poslove od ureda državne uprave u županijama koji su prestali s radom, u sustav podatke o upravnim postupcima za povjerene poslove državne uprave županijama, od 1. siječnja 2020. unose županije.

Projekt „Daljnje unapređenje praćenja upravnog postupanja i odlučivanja“ (dalje ZUP III) proveden je u razdoblju od siječnja 2021. do travnja 2023. Osim daljnje uspostave ZUP IT sustava u javnopravnim tijelima sekundarne skupine korisnika (ostala tijela državne uprave, druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima), ključni rezultati projekta su:
 • razvoj usluge e-Upravni postupak koja omogućava uvid u promjene statusa upravnog postupka svim pravnim i fizičkim osobama, koje sudjeluju u postupku u svojstvu stranke ili osobe ovlaštene za zastupanje, slanjem poruke o promjeni statusa predmeta u korisnički pretinac (KP) i pristupom ZUP IT sustavu putem portala e-Građani
 • uspostava sustava certifikacije informacijskih sustava uredskih poslovanja javnopravnih tijela radi provjere kvalitete dostavljenih podataka prije slanja strankama
 • izrada dodatnih izvješća o stanju rješavanja upravnih stvari
 • omogućena kontinuirana edukacija za službenike putem e-učenja, ovisno o dodijeljenoj ulozi za rad u sustavu (službenik, administrator tijela, administrator tijela državne uprave). 


e-Upravni postupak

Elektronička usluga e-Upravni postupak razvijena je u okviru Projekta ZUP III i spremna je za primjenu, a puna implementacija ovisi o prilagodbi uredskih poslovanja javnopravnih tijela pravilima nove Uredbe i povezivanju sa ZUP IT sustavom.
ZUP IT uključuje javni dio kojem pristupaju građani i poslovni subjekti (stranke i osobe ovlaštene za zastupanje) preko portala e-Građani. Javni portal za svaku promjenu u pojedinom upravnom postupku šalje obavijest strankama u korisnički pretinac u sustavu e-Građani.

U javnom portalu se vide:
 • svi postupci koji su uneseni u ZUP IT sustav u kojima je osoba koja je pristupila javnom portalu stranka ili zastupnik
 • osnovni podaci o postupku (upravna stvar, KLASA, tijelo)
 • tijek postupka (promjene statusa).

Primjer poruke u KP:
Poštovani,
došlo je do promjene u upravnom predmetu MARKO MATIĆ - odgoda upisa u osnovnu školu koji vodi Međimurska županija, KLASA: UP/I-602-01/22-01/23.
Detaljne podatke možete vidjeti na poveznici: https://zupit-test.gov.hr/public/e-gradjani/predmet/...
 
S poštovanjem,
Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije
 
Izvor podataka: ZUP IT sustav
Ova poruka je informativnog karaktera, a sva službena komunikacija s nadležnim tijelom se i dalje odvija sukladno važećim propisima. Ako niste stranka ili osoba ovlaštena za zastupanje u ovom upravnom postupku, molimo da se obratite nadležnom tijelu koje vodi postupak.

 

Uspostava ZUP IT sustava u javnopravnim tijelima

O uspostavi ZUP IT sustava možete se obratiti na ZUP@mpudt.hr.

Za više informacija o ZUP IT sustavu i korištenju sustavom upućujemo na priložene dokumente.
 


Dokumenti:


Certificirana uredska poslovanja:


Za stranke:

 

Za javnopravna tijela i službene osobe u javnopravnim tijelima:

 

Za dobavljače informacijskih sustava za uredsko poslovanje: