Službeničko zakodavstvo

Zakon o državnim službenicima
Zakon o državnim službenicima (,,Narodne novine'') broj: 155/23

Podzakonski akti:
 
 • Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi („Narodne novine“, broj 22/24)
 • Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine", br. 78/17 i 89/19)
 • Uredba o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika ("Narodne novine", br. 10/07)
 • Uredba o mogućnosti rada državnog službenika na izdvojenom mjestu rada, rada na daljinu i rada u nepunom radnom vremenu ("Narodne novine", br. 141/23)
 • Uredba o upućivanju državnog službenika na rad izvan državne službe ("Narodne novine", br. 33/06)
 • Uredba o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu ("Narodne novine", br. 96/17)
 • Odluka o ustrojavanju Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda ("Narodne novine", br. 123/19)
 • Uredba o postupku i kriterijima ocjenjivanja državnih službenika ("Narodne novine", br. 133/11)
 • Uredba o osnivanju Državne škole za javnu upravu (Narodne novine, br: 144/10, 62/12, 112/12, 72/15 i 84/18)
 
Propisi kojima je utvrđeno pravo pojedinih osoba na prednost pri zapošljavanju:
 
 • Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23)  - u nadležnosti Ministarstva hrvatskih branitelja
 • Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10 i 80/10
 • Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( „Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20)
 • Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19)
 
 
 • KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE
Narodne novine: br 56/22, 127/22, 58/23, 128/23 i 29/24)
Etički kodeks državnih službenika
Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama
 • („Narodne novine“, broj 59/23.)
 
Podzakonski akt
 • Uredba o sadržaju, načinu prikupljanja i obrade te mjerama zaštite podataka u Registru zaposlenih u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 55/11., 57/20. i 59/23.)
Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
Narodne novine: br. 56/2022, 127/2022, 58/2023, 128/2023, 29/2024 
Pravilnik o polaganju državnog ispita
 • Pravilnik o polaganju državnog ispita (Narodne novine, broj 45/24, 64/24
Odluka o odobrenju plaćenog dopusta državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama s područja pogođenog potresom
Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama
(„Narodne novine“, broj 155/23.)
 
Podzakonski akti - svi objavljeni u „Narodnim novinama, broj 22/24.:
 • Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi
 • Uredba o načinu primjene standardnih mjerila u postupku vrednovanja i klasifikacije radnih mjesta u državnoj službi i javnim službama
 • Uredba o rasponima koeficijenata u platnim razredima u jedinstvenoj platnoj ljestvici u državnoj službi i javnim službama
 • Uredba o dodacima za zvanja službenika pravosudne policije