Prijava nepravilnosti

Sumnje na nepravilnosti ili prijevare u okviru provedbe Norveškog financijskog mehanizma u području pravosuđa mogu se prijaviti anonimno:
  • poštom: Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Mirta Maurovic, ulica grada Vukovara 49, 10 000 Zagreb,
  • elektroničkom poštom: mirta.maurovic@mpu.hr ,
  • telefonom: 01 3714 198.
Informacije o sumnji trebaju sadržavati što više detalja:
  • naziv projekta,
  • naziv nositelja projekta i vrijednost projekta,
  • procjenu o financijskom učinku nepravilnosti ili prijevare (ako je primjenjivo),
  • opis kontekta u kojem je došlo do nepravilnosti ili prijevare.
Također, sumnje se mogu prijaviti izravno Službi za suzbijanje nepravilnosti i prijevara pri Ministarstvu financija. Prijave se mogu dostaviti:
  • poštom: Ministarstvo financija,  Katančićeva 5, Zagreb, Služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara,
  • elektroničkom poštom: nepravilnosti.eu@mfin.hr,
  • telefaksom na: 01 4591 148.