Programi Unije

Uredbom (EU) 2021/693 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. uspostavlja se program Pravosuđe za razdoblje trajanja višegodišnjeg financijskog okvira 2021.-2027. Njome se određuju ciljevi Programa, proračun za razdoblje 2021.–2027., oblici financiranja od strane Unije i pravila za osiguravanje takvog financiranja.

Novom Uredbom, koja se primjenjuje od 1. siječnja 2021. godine, izvan snage je stavljena Uredba (EU) br. 1382/2013 koja je vrijedila za razdoblje 2014.-2020.

U okviru novog Fonda za pravdu, prava i vrijednosti postoje dva programa:
  • program Pravosuđe
  • program Građani, jednakost, prava i vrijednosti

Program Pravosuđe, kojeg koordinira Ministarstvo pravosuđa i uprave, i u novom će razdoblju nastaviti podupirati daljnji razvoj europskog područja pravde utemeljenog na vladavini prava, neovisnosti i nepristranosti pravosuđa, uzajamnom priznavanju i povjerenju, pristupu pravosuđu te na pravosudnoj suradnji, čime se također jačaju demokracija, vladavina prava i zaštita temeljnih prava. 

U okviru ovog općeg cilja, Program ima sljedeće specifične ciljeve:
  • olakšavanje i podupiranje pravosudne suradnje u građanskim i kaznenim stvarima te promicanje vladavine prava, i neovisnost i nepristranost pravosuđa, među ostalim pružanjem potpore u nastojanjima da se unaprijedi djelotvornost nacionalnih pravosudnih sustava, i djelotvorno izvršavanje odluka;
  • podupiranje i promicanje pravosudnog osposobljavanja radi jačanja zajedničke pravosudne kulture te kulture koja se temelji na vladavini prava, kao i podupiranje i promicanje dosljedne i djelotvorne provedbe pravnih instrumenata Unije relevantnih u kontekstu ovog Programa;
  • olakšavanje djelotvornog i nediskriminirajućeg pristupa pravosuđu za sve i djelotvornu pravnu zaštitu, među ostalim elektroničkim sredstvima (e-pravosuđe), promicanjem učinkovitih građanskih i kaznenih postupaka te promicanjem i podupiranjem prava svih žrtava kaznenih djela, kao i postupovnih prava osumnjičenika ili optuženika u kaznenim postupcima.

Financijska omotnica za provedbu programa Pravosuđe za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2027. iznosi 305.000.000 EUR.

Detaljnije informacije o programu Pravosuđe, kao i o postupcima i tijeku objave poziva za podnošenje prijava, možete pronaći na sljedećoj poveznici:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/justice-programme_hr 

Program Građani, jednakost, prava i vrijednosti uspostavljen je Uredbom (EU) 2021/692 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ovim će se programom u novom financijskom razdoblju objediniti Program o pravima, jednakosti i građanstvu za razdoblje 2014.–2020., uspostavljen Uredbom (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, i program „Europa za građane”, uspostavljen Uredbom Vijeća (EU) br. 390/2014.

U novom će financijskom razdoblju (2021.-2027.) Ured za udruge Vlade RH preuzeti koordinaciju i upravljanje ovim programom, temeljem Odluke Vlade o imenovanju nacionalne kontakt točke za program Europske unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti, od 28. svibnja 2021. godine.

Prvi bilten o Programima Unije u RH službeno je odobren te objavljen na web stranici MRRFEU: https://razvoj.gov.hr/istaknute-teme/11
i strukturnifondovi.hr: https://strukturnifondovi.hr/ministarstvo-regionalnoga-razvoja-i-fondova-europske-unije-u-ulozi-koordinacijskog-tijela-za-programe-unije-objavljuje-prvi-bilten-o-programima-unije-u-rh/