Predstavke i pritužbe

Upravna inspekcija postupa po predstavkama podnijetim radi osiguranja ostvarivanja ili zaštite prava građana i pravnih osoba pred tijelima državne uprave, drugim državnim tijelima i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima, ako nadzor nad ostvarivanjem tih prava nije zakonom povjeren drugoj inspekciji.

Predstavka se smatra inicijativom za pokretanje postupka inspekcijskog nadzora.

Predstavka nije zahtjev za pokretanje postupka inspekcijskog nadzora (kako podnositelji predstavki ponekad smatraju).

O postupanju temeljem predstavke upravni inspektor dostavlja obavijest podnositelju predstavke.

Ako se predstavka odnosi na nezakonitosti u vođenju upravnog postupka i/ili na određeni upravni akt, a podnositelj predstavke je stranka u tom upravnom postupku, svoja prava prvenstveno treba štititi korištenjem raspoloživih pravnih lijekova.

Podnošenje predstavke

Predstavka se može podnijeti:

  • u pisanom obliku, osobno ili putem pošte, na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Maksimirska 63, 10000 Zagreb

  • putem elektroničke pošte (pitanja@mpu.hr ) Za učinkovito postupanje predstavka mora minimalno sadržavati podatke o subjektu (nadziranom tijelu) na čije se nezakonitosti ukazuje (naziv, adresa i sl.) te činjenični opis nezakonitosti/nepravilnosti koja se prijavljuje.