Koja se prava ovim zakonom dodjeljuju prijavitelju nepravilnosti?

Prema Zakonu prijavitelj nepravilnosti ima pravo na zaštitu, a to obuhvaća:
  1. zaštitu sukladno postupcima za prijavljivanje nepravilnosti predviđenim Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti,
  2. sudsku zaštitu,
  3. naknadu štete i
  4. zaštitu identiteta i povjerljivosti 

Ukoliko prijavitelj nepravilnosti prijavi nepravilnost, od trenutka prijave povjerljivoj osobi, pučkom pravobranitelju ili javnosti i/ili medijima, prijavitelj nepravilnosti je pod zaštitom odredbi ovoga zakona.

Prema tome, poslodavac ga ne smije staviti u nepovoljan položaj, a pod time se smatra: otkaz, uznemiravanje, nemogućnost napredovanja, neisplata i smanjenje plaće i drugih naknada, pokretanje stegovnog postupka, izricanje stegovnih mjera ili kazni, uskrata radnih zadataka, promjena radnog vremena, onemogućavanje obrazovanja i stručnog usavršavanja, neisplata nagrada i otpremnina, premještaj na drugo radno mjesto, nezaštita od uznemiravanja drugih osoba, proizvoljno upućivanje na zdravstvene preglede, itd.

U slučaju kršenja ovih odredbi, odnosno ako je pretrpio štetnu radnju u vezi s prijavom nepravilnosti prijavitelj nepravilnosti se ima pravo obratiti nadležnom sudu i dobiti sudsku zaštitu podnošenjem tužbe za zaštitu prijavitelja nepravilnosti. Sudska zaštita podnošenjem tužbe može se ostvariti u roku od tri godine od kad je prijavitelj saznao za štetnu radnu, odnosno u roku od pet godina od kada je štetna radnja prema prijavitelju poduzeta.

Pošto se radi o specifičnim sudskim postupcima gdje je naglasak prvenstveno na zaštiti prijavitelja nepravilnosti, isti je u sudskom postupku oslobođen plaćanja sudskih pristojbi, teret dokazivanja prebačen je na poslodavca, a sudski postupak se vodi po hitnom postupku pred nadležnim općinskim sudom prema mjestu prebivališta ili boravišta prijavitelja nepravilnosti ili pred općinskim sudom na čijem je području štetna radnja poduzeta ili je nastupila štetna posljedica. Ukoliko se utvrdi osnovanost tužbe, prijavitelj nepravilnosti može tražiti da se: utvrdi da je prema prijavitelju nepravilnosti poduzeta štetna radnja, zabrani poduzimanje i ponavljanje štetnih radnji te da se uklone posljedice iste prema prijavitelju, nadalje da se naknadi imovinska i neimovinska šteta uzrokovana povredom prava iz Zakona, te da se presuda kojom je utvrđena povreda prava prijavitelja nepravilnosti objavi u medijima na trošak tuženika.

Vodeći računa o potrebi hitne zaštite prijavitelja nepravilnosti, u postupku povodom tužbe za zaštitu prijavitelja nepravilnosti, pa čak i prije pokretanja postupka može se prijedlogom tražiti od suda određivanje privremene mjere za zaštitu prijavitelja nepravilnosti u roku od osam dana od dana primitka prijedloga.