Na koga se ovaj zakon primjenjuje?

Ovaj se zakon primjenjuje na sva tijela javne vlasti na središnjoj i lokalnoj razini, na pravne osobe s javnim ovlastima, trgovačka društva u većinskom vlasništvu države ili lokalne jedinice  te na sve poslodavce privatnog sektora koji zapošljavaju više od pedeset osoba. Primjenjuje se za određene posebne kategorije poslodavaca i kad zapošljavaju manje od pedeset osoba.