Pravosudni ispit

Slika /slike/Istaknute teme/pravosudni ispiti.jpg

 


Upute za pristupanje polaganju pisanog dijela pravosudnog ispita

Na pisanom dijelu pravosudnog ispita prvi dan prema gornjem rasporedu piše se radnja iz građanskog prava, drugi dan radnja iz kaznenog prava, a treći dan radnja iz upravnog prava.
 
Pisani dio pravosudnog ispita održava se u prostorijama Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, a kandidati su mu dužni pristupiti s početkom u 8,00 sati s važećom osobnom identifikacijskom ispravom (važeća osobna iskaznica ili putovnica) radi provjere identiteta te se  podvrći sigurnosnom pregledu službenika pravosudne policije.
 
Kandidati su na ispit dužni pristupiti primjereno odjeveni u skladu s uobičajenim profesionalnim mjerilima te svojim izgledom i ponašanjem ne smiju narušavati kućni red i ugled Ministarstva te ugled Ispitnog povjerenstva za polaganje pravosudnog ispita.
 
Pisane radnje izrađuju se na računalu te pristup pisanom dijelu pravosudnog ispita podrazumijeva osnovna znanja iz obrade teksta u Microsoft Word programu.
 
Izrada pojedine pisane radnje može trajati najduže šest sati, u kojem je vremenu kandidat dužan predati izrađenu radnju. Ako kandidat u navedenom vremenu ne dovrši pisanu radnju, predaje je nedovršenu, koja se činjenica upisuje u zapisnik o tijeku pravosudnog ispita. Po upozorenju ovlaštene službene osobe na protek najdužeg vremena pisanja zadaće kandidati su dužni pristupiti ispisu zadaće te isključiti računala.
 
Za vrijeme izrade pisane radnje kandidat može samo jednom napustiti prostoriju u kojoj se ispit provodi uz odobrenje osobe koja nadzire tijek ispita. Napuštanje prostorije nije dopušteno u prva dva sata nakon početka ispita i 30 minuta prije isteka vremena određenoga za izradu radnje. Činjenica napuštanja prostorije unosi se u zapisnik o tijeku ispita.
 
Pri izradi pisanih radnji kandidat smije kao dopuštena pomagala koristiti isključivo tekstove propisa te druga pomagala koja mu osigura ovo Ministarstvo. Tekstovi propisa kandidatima se osiguravaju u elektroničkom obliku preko poveznica na mrežne stranice „Narodnih novina“ i „Zakon.hr“ na radnim površinama računala. Pristup drugim mrežnim sadržajima putem internetskih preglednika tijekom ispita nije moguć.
 
Pri izradi pisanih radnji zabranjeno je unošenje i korištenje primjeraka sudskih i drugih odluka, tehničkih pomagala, komunikacijskih te elektroničkih audio i videouređaja (npr. mobilni uređaji, uređaji s prijenosnom pohranom podataka, uređaji za bežičnu razmjenu podataka i sl.).
 
Za vrijeme pisanog dijela ispita kandidatima nije dozvoljeno u prostoriju u kojoj se ispit provodi unositi ili za vrijeme ispita koristiti vlastite predmete, pomagala niti prehrambene proizvode. Tijekom pisanog dijela ispita kandidatima je osiguran pristup vodi za piće, a sve vlastite predmete koje unesu u prostor ovog Ministarstva dužni su odložiti u za to određena mjesta. 
Za vrijeme održavanja pisanog dijela ispita kandidatima je zabranjeno međusobno komuniciranje.
 
Ako kandidat na pisanom dijelu ispita koristi nedopuštena pomagala, remeti uredan tijek ispita ili bez prethodnog odobrenja napusti prostoriju u kojoj se ispit održava, osoba koja nadzire pisani dio ispita udaljit će ga iz prostorije te mu neće dopustiti nastavak pisanja radnje. Radnje takvog kandidata se ne dostavljaju Ispitnom povjerenstvu na ocjenjivanje. Navedeni kandidati ponovnom polaganju pravosudnog ispita mogu pristupiti nakon isteka roka od godine dana od dana polaganja, a o ovakvom ponašanju kandidata koji su vježbenici u pravosudnim tijelima, odvjetnički ili javnobilježnički vježbenici izvijestit će se čelnici pravosudnih tijela u kojima su zaposleni odnosno čelnici Hrvatske odvjetničke komore ili Hrvatske javnobilježničke komore.
 
Osobe zadužene za nadzor nad odvijanjem pisanog dijela pravosudnog ispita prije početka ispita kandidatima daju upute za provedbu ispita te ih upozoravaju na posljedice uporabe nedopuštenih pomagala, prekoračenja vremena predviđenog za izradu pisane radnje, propuštanja predaje radnje, remećenja urednog tijeka ispita i neopravdanog napuštanja prostorije u kojoj se izrađuje pisana radnja.
 
Prije početka pisanog dijela ispita kandidatima se dodjeljuju osobne zaporke. Svaka osobna zaporka sastoji se od kombinacije pet znamenki, a služi za identifikaciju kandidata. Osobna zaporka naznačuje se na prvoj stranici svake pisane radnje te bilježi u spisu predmeta kandidata. Sve tri radnje pišu se pod istom osobnom zaporkom te se pod osobnom zaporkom objavljuju rezultati ispita.
 
Osim osobne zaporke i teksta pisane zadaće kandidati u radnje ne smiju stavljati nikakve druge pisane ili grafičke oznake (npr. vlastoručni potpis kandidata, potpis u ime suca, *, #, i sl.), jer će im u protivnom biti naložena ponovna izrada pisane radnje iz određenog područja.
 
Osobe zadužene za nadzor nad odvijanjem pisanog dijela pravosudnog ispita kandidatima uručuju zapečaćene omotnice s pripremljenim predlošcima za izradu pisane radnje. Kandidati po predlošcima  smiju pisati i na njih stavljati svoje oznake, ali ih na kraju ispita moraju fizički vratiti.
 
Numeracija stranica pisanih radnji nije obvezna jer se stranice fizički spajaju nakon ispisa. U slučaju da izrada zadaće obuhvaća donošenje više sudskih odluka, sve se odluke, bez obzira na numeraciju stranica, izrađuju u jedinstvenom dokumentu na računalu.
 
Nakon dovršetka izrade i provjere teksta radnje kandidat o činjenici završetka rada obavještava osobe zadužene za nadzor nad odvijanjem pisanog dijela pravosudnog ispita, nakon čega se radnje ispisuju, stranice spajaju te se izrađene radnje ulažu u dodijeljene omotnice. Činjenicu predaje radnje kandidat potvrđuje potpisom na posebnom popisu.
 
Pisane radnje i spis predmeta koji je služio kao predložak za njihovu izradu Ministarstvo dostavlja članovima i zamjenicima članova Ispitnog povjerenstva koje odredi predsjednik Ispitnog povjerenstva na pregled i bodovanje.  
 
Kandidat mora iz radnji iz područja građanskog i kaznenog prava ostvariti po najmanje šest bodova, a iz radnje iz područja upravnog prava najmanje tri boda da bi ostvario pravo na pristupanje usmenom dijelu pravosudnog ispita.
 
Ostvareni broj bodova koji kandidatima daje pravo pristupa usmenom dijelu ispita priznaje se i pri eventualnom ponovnom polaganju usmenog dijela ispita.
 
O ostvarenom broju bodova na pisanom dijelu ispita kandidati se obavještavaju najkasnije deset dana prije usmenog dijela ispita, objavom na mrežnim stranicama ovog Ministarstva pod prethodno dodijeljenim osobnim zaporkama.
 
Na zahtjev kandidata omogućava se uvid u pisane radnje i postignuti broj bodova. Zahtjev za uvid podnosi se ovom Ministarstvu u roku od deset dana od objave rezultata ispita. Kandidati koji vrše uvid imaju pravo razgledati izrađene radnje, eventualne napomene članova i zamjenika članova Ispitnog povjerenstva te posebno obrazloženje dane ocjene s kojom ne ostvaruju pravo pristupa usmenom dijelu pravosudnog ispita.