Polaganje ispita

Javnobilježnički ispit polaže se pisano i usmeno. 

Pisani dio ispita sastoji se u pisanju dva primjera javnobilježničke isprave i može trajati najviše pet sati.

Usmeni dio ispita polaže se u pravilu istog dana poslije podne, a najkasnije u roku osam dana nakon dovršenog pisanog dijela ispita.

Usmeni dio ispita polaže se iz sljedećih predmeta:
  • Javnobilježnička služba
- ustroj,
- javnobilježnički poslovi - svi poslovi po Zakonu o javnom bilježništvu,
- u stvarima s međunarodnim elementom,
- u zemljišnoknjižnom, izvanparničnom i ovršnom postupku,
- stvarno, nasljedno i obiteljsko pravo
  • Javni bilježnik i trgovačka društva
  • Javnobilježnički poslovnik i drugi podzakonski akti. 


Odgoda ispita

Započeti ispit može se odgoditi ako je kandidat zbog bolesti, prometnog udesa, smrtnog slučaja člana uže obitelji ili drugog opravdanog razloga spriječen nastaviti polaganje ispita.

O nastavljanju polaganja ispita odlučuje Ispitna komisija rješenjem. Molba za nastavak ispita može se podnijeti u roku od osam dana od dana kad je kandidat polagao ili trebao polagati pisani ili usmeni dio ispita.

Iz naročito opravdanih razloga molba za nastavak ispita može se podnijeti najkasnije u roku od tri mjeseca.

Nakon proteka roka od tri mjeseca od dana kad je kandidat ispit prekinuo polagati ispit se ne smije nastaviti. Ako kandidat ne izvijesti Ispitnu komisiju o razlogu odgode u toku ispita ili ako najkasnije tri dana nakon dana kojeg je trebao polagati usmeni dio ispita ne podnese molbu za nastavak ispita u roku ili ako mu molba bude odbijena, Ispitna će komisija utvrditi da ispit nije položio. Žalba protiv rješenja Ispitne komisije, kojim se odobrava ili odbija molba za nastavak ispita, podnosi se Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. U nastavku ispita kandidat ne polaže onaj dio ispita koji je polagao do odgode.


Odustanak od ispita

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita ili prije početka polaganja ispita izjavi da odustaje od ispita smatra se da ispit nije polagao. Kandidat koji ne preda radnju iz pisanog dijela ispita najviše jedan sat iza vremena u kojem je imao pravo pisati radnju ili odustane od već započetog ispita ispit nije položio.


Popravni ispit

Kandidat koji na ispitu ne pokaže zadovoljavajući rezultat iz jednog predmeta može polagati popravni ispit samo iz tog predmeta. Rok za polaganje popravnog ispita ne može biti kraći od jednog mjeseca niti dulji od tri mjeseca.

Kandidat koji ne zadovolji na ispitu koji se polaže pismeno i usmeno polagat će popravni ispit iz pisanog dijela.
 
Kandidat koji u roku za polaganje popravnog ispita ne pristupi polaganju popravnog ispita ili na popravku ne zadovolji iz pisanog ili usmenog dijela ispit nije položio.


Ponavljanje ispita

Kandidat koji ispit nije položio smije mu ponovno pristupiti po proteku od četiri mjeseca.