Polaganje pravosudnog ispita

Postupak prijave i polaganja pravosudnog ispita reguliran je odredbama Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu („Narodne novine“, broj 14/19) te Pravilnika o polaganju pravosudnog ispita („Narodne novine“, broj 81/19 i 141/20).

Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela, a polaže se pred Ispitnim povjerenstvom za polaganje pravosudnog ispita.

Vrijeme i mjesto polaganja pisanog i usmenog dijela pravosudnog ispita rasporedom određuje Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Raspored održavanja usmenog dijela ispita i popravnog ispita objavljuje se pod osobnim zaporkama kandidata pod kojima su polagali pisani dio ispita.

Pisani dio pravosudnog ispita 
Pisani dio pravosudnog ispita sastoji se od tri radnje iz područja građanskog, kaznenog i upravnog prava utemeljene na konkretnom spisu predmeta.
Iz radnje iz područja građanskog i kaznenog prava kandidat može ostvariti najviše deset bodova, a da bi ostvario pravo pristupa usmenom dijelu pravosudnog ispita mora ostvariti po najmanje šest bodova.
Iz radnje iz područja upravnog prava kandidat može ostvariti najviše pet bodova, a da bi ostvario pravo pristupa usmenom dijelu pravosudnog ispita mora ostvariti najmanje tri boda. 
Pisane radnje izrađuju se na računalima koje osigurava ovo Ministarstvo. Pri izradi pisanih radnji kandidatima se omogućava pristup internetskim stranicama s propisima potrebnim za njihovu izradu. Pisane radnje izrađuju se pod osobnom zaporkom kandidata i ne smiju sadržavati elemente koji ukazuju na osobu kandidata.
 
Uvid u pisane radnje i postignuti broj bodova
Na zahtjev kandidata omogućit će se uvid u pisane radnje i postignuti broj bodova. Pisani zahtjev za uvid podnosi se ovom Ministarstvu.

Usmeni dio pravosudnog ispita sastoji se od ispitivanja iz pet predmeta:
  1. građanskog i trgovačkog prava
  2. građanskog postupovnog i obiteljskog prava
  3. kaznenog i kaznenog postupovnog prava
  4. upravnog prava i radnog prava
  5. ustavnog uređenja, organizacije pravosuđa i prava Europske unije.
Usmeni ispit polaže se u neprekidnoj nazočnosti svih članova Ispitnog povjerenstva.
Iz svakog predmeta kandidat može ostvariti najviše po 15 bodova.
Kandidat koji iz jednog predmeta ostvari manje od 8 bodova upućuje se na popravni ispit iz tog predmeta.
Kandidat koji iz dva predmeta ostvari manje od 8 bodova upućuje se ponovno polaganje pravosudnog ispita, pri čemu mu se priznaju prethodno ostvareni rezultati pisanog dijela ispita.
 
Popravni ispit
Kandidat koji iz jednog predmeta na usmenom dijelu ispita ostvari manje od 8 bodova upućuje se popravni ispit iz tog predmeta, a polaganju popravnog ispita može pristupiti u roku koji ne može biti kraći od mjesec dana niti dulji od tri mjeseca od dana polaganja ispita.
Raspored održavanja usmenog dijela ispita i popravnog ispita objavljuje se pod osobnim zaporkama kandidata pod kojima su polagali pisani dio ispita.
 
Ponavljanje ispita
Kandidat koji ne položi ispit može istom ponovno pristupiti nakon isteka roka od četiri mjeseca od dana polaganja.
Kandidat koji položi pisani dio ispita, a ne položi usmeni ispit, nije dužan ponovno polagati pisani dio ispita.
Prijava za ponovno polaganje usmenog dijela ispita podnosi se najkasnije 15 dana prije početka mjeseca u kojem kandidat namjerava pristupiti polaganju popravnog dijela ispita.
Raspored održavanja usmenog dijela ispita objavljuje se pod osobnim zaporkama kandidata pod kojima su polagali pisani dio ispita.
 
Odgoda ispita
Započeti ispit može se odgoditi ako je kandidat zbog bolesti ili nekih drugih opravdanih razloga spriječen nastaviti polaganje ispita.
Molba za odobrenje nastavka polaganja ispita podnosi se ovom Ministarstvu u roku od osam dana od dana kad je kandidat trebao pristupiti polaganju pravosudnog ispita.
Molba mora biti vlastoručno potpisana te joj je potrebno priložiti isprave kojima se dokazuje spriječenost nastavku polaganja ispita.
Ako kandidat ne podnese molbu za nastavak ispita u roku od osam dana od dana kada je trebao polagati ispit ili ako mu molba bude odbijena, smatra se da ispit nije položio.
Kandidat koji nije u mogućnosti pristupiti popravnom ispitu ili ponovnom polaganju usmenog dijela ispita dužan je o tome pisanim putem obavijestiti ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa najkasnije do dana objave rasporeda polaganja ispita.
Ako nakon dana objave rasporeda polaganja ispita kandidat zbog bolesti, drugih poremećaja zdravlja ili drugih izvanrednih okolnosti bude onemogućen u polaganju ispita u vremenu utvrđenom rasporedom, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu o nastavku ispita i članka 31. Pravilnika o polaganju pravosudnog ispita.