Izvori za polaganje pravosudnog ispita

Neovisno o promjenama na službenoj stranici Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, kandidati su dužni ispit pripremati prema najnovijim izmjenama i dopunama navedenih propisa koje mogu naći na internetskoj stranici Narodnih novina.

Na temelju članka 3. Pravilnika o polaganju pravosudnog ispita („Narodne novine“, broj 81/19, 141/20, 123/23 i 128/23) Ispitno povjerenstvo utvrđuje izvore za polaganje pravosudnog ispita te najmanje dva puta godišnje vrši usklađivanje izvora za polaganje pravosudnog ispita s  važećim pravnim propisima.
Izvori za polaganje pravosudnog ispita objavljuju se na mrežnoj stranici ovog Ministarstva, ali neovisno o ovim promjenama, bez posebne obavijesti Ispitnog povjerenstva,  kandidati su dužni ispit pripremati prema svim važećim izmjenama i dopunama navedenih propisa.


Izvori za polaganje pravosudnog ispita po pojedinim predmetima
 

 • Građansko pravo 
  • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo), 137/99 - Odluka USRH, 22/00  Odluka USRH, 37/00, 114/01, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 - pročišćeni tekst i 94/17 - Ispravak)
  • Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine“, broj 63/19 i 128/22)
  • Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižni poslovnik) („Narodne novine“, broj 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05 i 60/10)
  • Zakon o nasljeđivanju („Narodne novine“, broj 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15, 14/19,- materijalnopravne odredbe)
  • Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“, broj 35/05, 41/08, 125/11- Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22 i 155/23)
  • Zakon o najmu stanova („Narodne novine“, broj 91/96, 48/98 - Odluka USRH, 66/98 - Odluka USRH, 22/06 - Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade, 68/18 i 105/20-Odluka USRH)
  • Zakon o osiguranju („Narodne novine“, broj 30/15, 112/18, 63/20, 133/20 i 151/22 (čl. 1-23.)
  • Zakon o obveznim osiguranjima u prometu („Narodne novine“, broj 151/05, 36/09, 75/09, 76/13, 152/14 i 155/23 (čl.1-42.)
  • Zakon o kamatama („Narodne novine“, broj 94/04 i 35/05 - Zakon o obveznim odnosima)
 
 • Trgovačko pravo 
  • Zakon o trgovačkim društvima („Narodne novine”, broj 111/93, 34/99, 121/99 - vjerodostojno tumačenje, 52/00 - Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23)
  • Stečajni zakon („Narodne novine“, broj 71/15, 104/17 i 36/22)
  • Pomorski zakonik („Narodne novine”, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19 - osobito članci 1., 6., 179., 208., 209., 219., 223., 385-387., 442-446., 547. i 559.)
  • Zakon o mjenici („Narodne novine“, broj 74/94 i 92/10 - osobito članci 1.- 53., 69.-77., 101.-110.)
 
 • Građansko postupovno pravo 
  • Zakon o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 (Zakon o arbitraži), 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08-Odluka USRH, 123/08, 57/11, 148/11 - pročišćeni tekst, 25/13, 89/14-Odluka USRH, 70/19, 80/22, 114/22 i 155/23)
  • Zakon o međunarodnom privatnom pravu („Narodne novine“, broj 101/17 i 67/23)
  • Zakon o nasljeđivanju („Narodne novine“, broj 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15 i 14/19 - postupovne odredbe)
  • Ovršni zakon („Narodne novine”, broj 112/12, 25/13 (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku), 93/14,  55/16-Odluka USRH, 73/17, 131/20 i 114/22)
  • Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima („Narodne novine”, broj 68/18, 2/20, 46/20, 47/20 i 83/20)
 
 • Obiteljsko pravo 
  • Obiteljski zakon („Narodne novine“, broj: 103/15,98/19, 47/20, 49/23-Odluka USRH i 156/23)
 
 • Kazneno pravo 
  • Kazneni zakon („Narodne novine”, broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 - Ispravak, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21, 114/22, 114/23 i 36/24)
  • Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama („Narodne novine”, broj 76/14)
 
 • Kazneno postupovno pravo 
  • Zakon o kaznenom postupku („Narodne novine”, broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11 - pročišćeni tekst, 91/12 - Odluka USRH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 80/22 i 36/24)
  • Zakon o sudovima za mladež („Narodne novine”, broj 84/11, 143/12, 148/13, 56/15 i 126/19)
  • Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta („Narodne novine“, broj 76/09, 116/10, 145/10, 57/11, 136/12, 148/13 i 70/17)
  • Zakon o pomilovanju („Narodne novine”, broj 175/03)
  • Zakon o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine”, broj 14/21)
 
 • Radno pravo 
  • Zakon o radu („Narodne novine“, broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23-Odluka USRH)
  • Zakon o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 155/23)
  • Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“, broj 71/14, 118/14 - Ispravak, 154/14, 94/18 i 96/18 - Ispravak)
  • Zakon o tržištu rada („Narodne novine“, broj 118/18, 32/20 i 18/22)
  • Zakon o suzbijanju diskriminacije („Narodne novine“, broj 85/08 i 112/12 - članci 1.-11. i 16.-25.)
 
 • Upravno pravo 
  • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09 i 110/21)
  • Zakon o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj 34/24).
  • Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 66/19 i 155/23)
 
 • Ustavni sustav 
  • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, 56/90, 135/97, 8/98 - pročišćeni tekst, 113/00, 124/00 - pročišćeni tekst, 28/01, 41/01 - pročišćeni tekst, 55/01 - Ispravak pročišćenog teksta, 76/10, 85/2010 - pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka USRH)
  • Ustavna odluka o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 31/91)
  • Odluka Sabora Republike Hrvatske (o raskidu državno-pravne sveze) („Narodne novine“, broj 53/91)
  • Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 99/99, 29/02 i  49/02 - pročišćeni tekst)
  • Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 116/99, 109/00, 53/03, 69/03 - pročišćeni tekst, 44/06 -Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, 19/07, 20/09 - vjerodostojno tumačenje, 145/10, 24/11 - Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, 93/11 - Odluka USRH,  120/11 - pročišćeni tekst, 19/15, 66/15 - pročišćeni tekst, 104/15  Odluka USRH i 98/19)
  • Zakon o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 150/11, 119/14, 93/16, 116/18 i 80/22)
  • Zakon o pučkom pravobranitelju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 76/12)
  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20)
 • Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokoli 1, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14 i 15) („Narodne novine“ - Međunarodni ugovori, broj 18/97, 6/99 - pročišćeni tekstovi, 14/02, 13/03, 9/05, 1/06, 2/10 i 13/17)
 
 • Osnove sustava Europske unije 
  • Osnove prava Europske unije - autori: Tamara Ćapeta i Siniša Rodin, Narodne novine, travanj 2010., lipanj 2011.
 
 • Organizacija pravosuđa 
  • Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 21/22, 16/23, 155/23 i 36/24)
  • Zakon o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15, 67/18, 126/19, 80/22, 16/23, 83/23 i 155/23)
  • Zakon o državnom odvjetništvu („Narodne novine“, broj 67/18 i 21/22)
  • Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću („Narodne novine“, broj 67/18, 126/19, 80/22 i 155/23)
  • Zakon o odvjetništvu („Narodne novine“, broj 9/94, 117/08, 50/09, 75/09, 18/11 i 126/21)
  • Zakon o javnom bilježništvu („Narodne novine“, broj 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16 i 57/22- Glava I, Glava II, članci 53.-55., 132-135., 140-141., 156., 160.)