Uvjeti za polaganje, prijava za polaganje

Polaganje Državnog stručnog ispita sudskih službenika regulirano je Pravilnikom o sudskim službenicima i namještenicima ("Narodne novine", broj 63/97 i 140/99)

Uvjeti za polaganje

Državni stručni ispit dužan je polagati vježbenik i službenik u pravosudnom tijelu koji je primljen na rad pod uvjetom da u određenom roku taj ispit položi.

Državni stručni ispit polaže se pred Državnom ispitnom komisijom pri Ministarstvu pravosuđa, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49.
 

Prijava za polaganje

Državni stručni ispit polaže se po utvrđenom programu za samostalno obavljanje poslova sukladno pojedinoj struci, odnosno službi za koju se vježbenik osposobljava, odnosno koju sudski službenik obavlja.

Osoba koja polaže državni stručni ispit dužna je podnijeti prijavu za polaganje toga ispita najkasnije dva mjeseca prije završetka vježbeničke prakse, odnosno utvrđenog roka u kojem je dužna položiti državni stručni ispit, čelniku pravosudnog tijela u kojem obavlja vježbeničku praksu.

Čelnik pravosudnog tijela ovjerava istinitost podataka unesenih u prijavu i dostavlja je Ministarstvu pravosuđa.

Uz prijavu potrebno je priložiti svjedodžbu, odnosno diplomu o stečenoj stručnoj spremi i rješenje o rasporedu na radno mjesto u pravosudnom tijelu.

Kad Ministarstvo pravosuđa primi prijavu, utvrđuje ispunjava li osoba uvjete za polaganje državnog stručnog ispita i o tomu donosi posebno rješenje.

Obavijest o mjestu i danu polaganja državnog stručnog ispita mora biti dostavljena osobi koja je podnijela prijavu najmanje petnaest dana prije dana određenog za polaganje.

Troškove prvog polaganja državnog stručnog ispita vježbenika i službenika snosi pravosudno tijelo u kojem je ta osoba zaposlena. Pod prvim polaganjem ispita smatra se i polaganje popravka.