Državni ispit

Slika /slike/Istaknute teme/DSI.jpg

Odredbom članka 155. stavak 3. novog Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 155/23- dalje u tekstu ZDS), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2024. godine propisno je da će čelnik tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu tog Zakona donijeti Pravilnik o polaganju državnog.
Novi Pravilnik o polaganju državnog ispita (Narodne novine, broj 45/24) stupio je na snagu 24. travnja 2024. godine.
Svi postupci koji se odnose na prijavu na Ispit i na obradu prijave, na organizaciju i provedbu Ispita, na izdavanje uvjerenja o položenome Ispitu provode se elektroničkim putem, odnosno u Aplikaciji za državni ispit (ADI sustavu). Službenici s obvezom polaganja Ispita polažu Ispit elektroničkim putem što doprinosi standardizaciji postupka ispitivanja, te osigurava kandidatima jednake uvjete polaganja Ispita i objektivnu procjenu njihovog znanja, odnosno transparentno i objektivno ispitivanja što onemogućava moguće rizike pogodovanja.

OBVEZA POLAGANJA DRŽAVNOG ISPITA

Odredbama članka 78. ZDS propisan je probni rad za osobe koje se primaju na neodređeno vrijeme u trajanju od tri mjeseca, a za vježbenike (osobe sa završenim obrazovanjem određene razine i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od 12 mjeseci), probni rad (vježbenički staž) traje 12 mjeseci, s tim da vježbenici mogu najranije tri mjeseca prije isteka probnoga rada pristupiti polaganju državnog ispita.  Probni rad produžit će se za vrijeme korištenja plaćenog dopusta, privremene nesposobnosti za rad odnosno za vrijeme korištenja rodiljnog, očinskog, roditeljskog ili posvojiteljskog dopusta sukladno posebnom zakonu.
Odredbama članka 99. ZDS je propisano da:

 • državni službenik dužan je položiti državni ispit propisane razine za radno mjesto na koje je raspoređen najkasnije u roku od godine dana od dana početka rada u državnoj službi utvrđenog rješenjem o rasporedu na radno mjesto
 • državni službenik s položenim državnim ispitom niže razine od propisane za radno mjesto na koje se raspoređuje ili premješta dužan je položiti državni ispit propisane razine u roku od šest mjeseci od dana rasporeda ili premještaja na radno mjesto
 • državni službenik primljen u državnu službu na određeno vrijeme u trajanju dužem od godinu dana dužan je položiti državni ispit u roku od godine dana od dana početka rada
 • državni službenik primljen u državnu službu na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana ili kraćem trajanju može polagati državni ispit po obavljenom probnom radu
 • državni ispit nije dužan polagati državni službenik koji ima položen pravosudni ispit
 • državni službenik može pristupiti polaganju državnog ispita najviše tri puta za svaku razinu.
 
 

PONAVLJANJE ISPITA

Prema odredbi članka 99. stavak 6. ZDS državni službenik može pristupiti polaganju državnog ispita najviše tri puta za svaku razinu.

RAZINE ISPITA

Odredbama članka 100. ZDS je propisano:
 • državni ispit polaže se za I. ili II. razinu, ovisno o razini obrazovanja koja je uvjet za raspored na radno mjesto
 • državni ispit I. razine polaže se za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je uvjet završena srednja škola
 • državni ispit II. razine polaže se za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je uvjet završen sveučilišni odnosno stručni diplomski studij, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili završen sveučilišni odnosno stručni prijediplomski studij.


TIJELO NADLEŽNO ZA DRŽAVNI ISPIT

Odredbama članka 101. ZDS je propisano da je tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose nadležno za razvoj i provedbu polaganja državnog ispita, te čelnik tog tijela imenuje osobe za razvoj i izradu ispitnih materijala za provedbu državnog ispita pisanim ispitivanjem, te pravilnikom propisuje postupak i način polaganja državnog ispita, razvoj i izradu ispitnih materijala, izdavanje uvjerenja o položenom državnom ispitu i vođenje elektroničkog očevidnika o polaganju državnog ispita.


OBAVIJEST O POLAGANJU DRŽAVNOG ISPITA I TROŠKOVI ISPITA

Prema odredbama članka 102. ZDS, obavijest o mjestu, danu i vremenu polaganja državnog ispita dostavlja se javnom objavom na mrežnim stranicama tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.
Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na mrežnim stranicama tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.
Troškove prvog polaganja državnoga ispita snosi državno tijelo koje službenika uputi na polaganje. Troškove drugog i trećeg polaganja državnog ispita snosi državni službenik.
 
 

POSLJEDICE NE IZVRŠENJA OBVEZE POLAGANJA DRŽAVNOG ISPITA

Odredbama članka 103. ZDS propisane su posljedice izvršenja obveze polaganja državnog ispita i produženje roka polaganja državnog ispita.
Državnom službeniku koji ne položi državni ispit u propisanom roku iz članka 99. stavaka 1. i 3. ZDS prestaje državna služba istekom posljednjeg dana roka za polaganje ispita dok će se državni službenik iz članka 99. stavka 2. ZDS koji ne položi državni ispit II. razine u propisanom roku, rasporediti na radno mjesto za koje ispunjava uvjete i ima položen državni ispit I. razine, a ako nema slobodnog radnog mjesta na koje se državni službenik može rasporediti, odgovarajuće se primjenjuju odredbe ZDS o stavljanju državnog službenika na raspolaganje Vladi.
 

PRODUŽENJE ROKA POLAGANJA DRŽAVNOG ISPITA

Odredbama članka 103. ZDS propisano je i produženje roka polaganja državnog ispita.
U slučaju privremene nesposobnosti za rad, korištenja rodiljnog, očinskog ili roditeljskog dopusta te drugog opravdanog razloga rok za polaganje državnog ispita produžit će se na zahtjev državnog službenika za onoliko vremena koliko je trajala privremena nesposobnost za rad, rodiljni, očinski ili roditeljski dopust ili drugi opravdani razlozi. Zahtjev za produženje roka za polaganje državnog ispita državni službenik može podnijeti čelniku tijela najkasnije do isteka toga roka. O produženju roka za polaganje državnog ispita donosi se u upravnom postupku posebno rješenje.
Državnom službeniku koji je primljen u državnu službu na određeno vrijeme rok za polaganje državnog ispita može se produžiti najduže do isteka roka na koji je primljen u službu. 
 

OSLOBOĐENJE I PRIZNAVANJE POLOŽENOG ISPITA

Odredbama članka 157. ZDS propisano je da položen državni stručni ispit za srednju stručnu spremu smatra se položenim državnim ispitom I. razine, a položen državni stručni ispit za visoku i višu stručnu spremu smatra se položenim državnim ispitom II. razine.
Državni službenik koji je oslobođen obveze polaganja državnog stručnog ispita za poslove radnog mjesta određene razine obrazovanja, sukladno propisima koji su bili na snazi u vrijeme oslobađanja obveze polaganja državnog stručnog ispita, nije dužan polagati državni ispit odgovarajuće razine u smislu odredaba ovoga Zakona.
Državni službenik koji nema položen ispit propisane razine dužan je ispit položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona te ako državni službenika ne položi državni ispit u propisanom roku, rasporedit će se na radno mjesto za koje ispunjava uvjete i ima položen državni ispit propisane razine, a ako nema slobodnog radnog mjesta na koje se državni službenik može rasporediti, odgovarajuće će se primijeniti odredbe Zakona o stavljanju na raspolaganje.


POLAGANJE DRŽAVNOG ISPITA ZA SLUŽBENIKE LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

Obveza polaganja državnog ispita propisana je člancima 14., 88., i 92. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19).
Prema članku 88. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi vježbeniku koji iz opravdanih razloga ne položi Ispit u roku, može se produžiti vježbenički staž za najviše tri mjeseca o čemu se donosi posebno rješenje.
Isto tako, prema članku 92. navedenog Zakona službeniku se može produžiti rok polaganja Ispita za onoliko vremena koliko je trajala privremena spriječenost za rad zbog bolovanja, odnosno, drugi opravdani razlozi.
Sukladno članku 85. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi vježbenici su osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž. Odredbom čl. 86. istog Zakona je propisano da vježbenički staž traje 12 mjeseci.
Odredbom članka 88. navedenog Zakona je propisano da vježbenik može pristupiti polaganju državnog ispita najranije dva mjeseca prije isteka propisanog vježbeničkog staža i dužan je ispit položiti najkasnije do isteka vježbeničkog staža, stoga ne može pristupiti polaganju ispita prije nego stekne deset mjeseci radnog iskustva.

POLAGANJE DRŽAVNOG ISPITA ZA SLUŽBENE OSOBE

Odredba članka 23. st. 2. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj: 47/09, 110/21) propisuje uvjet položen državni ispit za službenu osobu koja rješava o upravnim stvarima u javnopravnom tijelu kada je općim aktom o ustrojstvu tog javnopravnog tijela utvrđeno u opisu poslova postupanje sukladno javnoj ovlasti koja je delegirana posebnim propisom na to javnopravno tijelo.
 

TIJELO NADLEŽNO ZA PROVEDBU I RAZVOJ ISPITA

Sukladno odredbi članku 101. st.1. ZDS tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose nadležno je za razvoj i provedbu polaganja državnog ispita.
 
Sukladno članku 3. Pravilnika o polaganju državnog ispita (dalje u tekstu PDI) tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose organizira provedbu Ispita na središnjoj i regionalnoj razini.
Tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose obavlja stručne i administrativne poslove koordinacije razvoja ispitnih materijala te programa i materijala u sustavu za e-učenje.
 

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Odredbom članka 6. PDI propisano je da se provjera znanja kandidata provodi na pisanom ispitu koji sadrži zadatke višestrukoga izbora. Zadatke višestrukoga izbora kandidat rješava odabirom (označavanjem) jednog od četiri ponuđena odgovora. Ispit se polaže na računalu.
 

PREDMETI I PODRUČJA ISPITIVANJA

Odredbom članka 7. PDI propisani su Predmeti i područja ispitivanja:
 1. Ustavno ustrojstvo, pristup informacijama i zabrana diskriminacije
 2. Sustav državne uprave
 3. Službenički odnosi i službenička etika
 4. Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave
 5. Osnove Europske unije
 6. Osnove upravnog postupka, upravnog spora i uredskog poslovanja.
Za svaki predmet ispitivanja za pojedinu razinu Ispita, određena su područja ispitivanja.
 

ISPITNI KATALOG

Odredbom članka 8. PDI propisano je da Ispitni katalog sadrži za svaku razinu Ispita: broj zadataka u Ispitu, zastupljenost zadataka u područjima ispitivanja pojedinih predmeta ispitivanja, razrada sadržaja pojedinih područja ispitivanja, ishodi učenja u pojedinim područjima ispitivanja, trajanje Ispita, pravni izvori i literatura za pripremu Ispita za pojedine predmete ispitivanja te druge informacije važne za pripremu kandidata te da se objavljuje na mrežnim stranicama ministarstva pravosuđa i uprave.


ISPITNI KOORDINATORI

Imenovanje ispitnih koordinatora

Odredbom članka 14. PDI propisano je da čelnik javnopravnog tijela imenuje jednog ili više ispitnih koordinatora kao osobe ovlaštene za pristup i rad u ADI sustavu. Ispitni koordinatori se imenuju iz reda osoba koje u javnopravnom tijelu obavljaju poslove razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima.

Dužnosti Ispitnih koordinatora

Odredbe članaka 14.- 21. PDI propisuju slijedeće dužnosti ispitnih koordinatora:
 • prijavljivanje kandidata za polaganje Ispita
 • zaprimanje akata u svezi s polaganjem Ispita
 • unošenje statusnih promjena kandidata u ADI sustav
 • pravovremeno obavijestiti kandidata o terminu ispita
 • prijaviti kandidata na pripremu polaganja Ispita u sustavu za e-učenje
 • dostaviti pismena u postupku polaganja Ispita kandidatu
 • u ADI sustav unijeti datum uručenja pismena
 • u ADI sustav unijeti produženi rok polaganja Ispita i priložiti dokaz o tome (rješenje ili drugi akt kojim se odlučuje o produženju roka polaganja Ispita)
 • u ADI sustav priložiti dokaz o uplati troškova Ispita najkasnije dan prije održavanja polaganja Ispita
 • u ADI sustav unijeti prestanka službe i priložiti dokaz o prestanku službe
 • promjenu osobnog imena, ako je ono mijenjano nakon podnošenja prijave iz članka 17. ovog Pravilnika
Ispitni koordinator na temelju pisanog zahtjeva kandidata za pristupanje polaganju Ispita provjerava u osobnom očevidniku, odnosno službenoj dokumentaciji ispunjava li kandidat uvjete za pristupanje polaganju Ispita.
Prijavu kandidata koji ispunjava uvjete za polaganje Ispita ispitni koordinator provodi unosom prijave i upisom svih potrebnih podataka o kandidatu u ADI sustav.
Ako kandidat ne dostavi zahtjev u razumnom roku Ispitnom koordinatoru, ispitni koordinator prijavljuje kandidata na polaganje Ispita bez podnesenog zahtjeva kako bi prijava bila pravovremeno podnesena, a kandidatu omogućeno pravovremeno pristupiti i položiti Ispit u propisanom roku.
Za prijavljene kandidate treba pridružiti u ADI sustav sljedeće dokaze u PDF formatu:
 • rješenje o rasporedu na radno mjesto odnosno ugovor o radu kojim su utvrđeni obveza i rok polaganja Ispita propisane razine
 • svjedodžbu ili diplomu o završenom školovanju kojom se dokazuje da kandidat ima potrebnu razinu obrazovanja za razinu Ispita koju je dužan položiti
 • izvadak iz Pravilnika o unutarnjem redu, sistematizaciji radnih mjesta javnopravnog tijela sa utvrđenim opisom poslova i posebnim uvjetom položen državni ispit propisane razine za radno mjesto na koje je kandidat raspoređen
 • izvadak iz općeg akta javnopravnog tijela za osobe koje obavljaju poslove službene osobe prema čl. 23. Zakona o općem upravnom postupku u kojem je propisano trajanje probnog rada, pripravničkog staža i rok u kojem su službene osobe dužne položiti državni ispit propisane razine
 • potvrdu o radnom stažu ili druga isprava kojom se dokazuje početak osiguranja te ostvareni radni staž u javnopravnom tijelu u kojem je kandidat zaposlen
 • dokaz o promjeni osobnog imena, ako je ono mijenjano u odnosu na predočene isprave.

Aktivnosti ispitnog koordinatora u ADI sustavu u vezi odgode

Pravovremena odgoda

Ispitni koordinator je dužan najkasnije tri dana prije termina polaganja Ispita u ADI sustav unijeti status odgode polaganja Ispita za kandidata koji ga pismenim ili usmenim putem obavijesti da nije u mogućnosti pristupiti polaganju Ispita zbog privremene nesposobnosti za rad (bolovanje) ili drugih opravdanih razloga čiju opravdanost ocjenjuje čelnik javnopravnog tijela.
 
Ako kandidat dostavi obavijest o bolovanju ispitnom koordinatoru najkasnije do dana određenog za polaganje, Ispitni koordinator je dužan bez odgađanja isti dan unijeti odgodu polaganja Ispita.
 
Kandidatu kojem nije istekao rok polaganja Ispita, kod pravovremene odgode odobrit će se polaganje Ispita u idućem slobodnom terminu polaganja Ispita.

Nepravovremena odgoda

Kandidat koji nije pravovremeno zatražio odgodu polaganja Ispita, ali je zbog bolovanja ili drugih opravdanih razloga spriječen pristupiti Ispitu može zatražiti odgodu polaganja Ispita, ako mu nije istekao rok polaganja Ispita.
 
Kandidat je dužan o odgodi obavijestiti Ispitnog koordinatora, a o razlogu je obvezan priložiti liječničku potvrdu ili drugi dokaz.
 
U slučaju da čelnik javnopravnog tijela koje je uputilo kandidata na polaganje Ispita utvrdi opravdanost odgode, kandidatu će se odobriti polaganje Ispita u idućem slobodnom terminu polaganja Ispita
 

Aktivnosti ispitnog koordinatora u ADI sustavu u vezi prekida polaganja Ispita

Ako kandidat koji je pristupio polaganju Ispita iz zdravstvenih razloga ili psihofizičkog stanja u kojem se nalazi odustane od započetog polaganja Ispita, voditelj ispitivanja unosi u ADI sustav status Ispit prekinut, uz navođenje razloga zbog kojih je Ispit prekinut.
Kandidat je dužan zatražiti liječničku pomoć i naknadno dostaviti liječničku potvrdu, kojom se opravdavaju razlozi prekida Ispita.
Liječničku potvrdu kandidat dostavlja Ispitnom koordinatoru najkasnije u roku od dva dana od dana kada se Ispit održao, te ispitni koordinator u ADI sustav unosi da je Ispit prekinut iz opravdanih razloga.
Ako prekid Ispita nije bio opravdan smatra se da kandidat Ispit nije položio.

Aktivnosti ispitnog koordinatora u ADI sustavu u vezi primjedbe na polaganje Ispita

Kandidat može izjaviti primjedbu u svezi s nepravilnostima provedbe Ispita te na bodovanje zadataka uslijed sadržajnog propusta u zadatku.
Primjedba se podnosi Ispitnom koordinatoru najkasnije u roku jednog dana od dana polaganja Ispita koji je bez odgode dostavlja Ministarstvu pravosuđa i uprave putem ADI sustava.
Primjedba izjavljena izvan propisanog roka neće se razmatrati


POSTUPAK POLAGANJA ISPITA

Kandidati se moraju okupiti pred ispitnom prostorijom najkasnije 30 minuta prije početka Ispita.
Ako kandidat zakasni na početak Ispita manje od 30 minuta zbog opravdanih razloga (zdravstveni problemi, okolnosti u prometu i drugi izvanredni događaji), može pristupiti polaganju Ispita, no vrijeme polaganja mu se ne produžuje. Kandidat na Ispitu mora imati osobni dokument s fotografijom, koji prije početka Ispita stavlja na rub stola.
Kandidat tijekom Ispita ne smije koristiti niti imati u blizini mjesta na kojem piše Ispit mobilni telefon, druge elektroničke audio i video uređaje niti pisane materijale.
Mobilni telefon i drugi elektronički audio i video uređaji te ostali materijali za vrijeme pisanja Ispita smiju se nalaziti samo na mjestu predviđenome za to.
U slučaju prekida Ispita zbog tehničkih problema koji se ne mogu riješiti u roku od 60 minuta, voditelj ispitivanja unosi u ADI sustav status Ispit prekinut, uz navođenje razloga zbog kojih je Ispit prekinut.
Ministarstvo pravosuđa i uprave će uvrstiti kandidate na novi termin polaganja Ispita.

Nedozvoljena ponašanja kandidata na Ispitu

 1. nepridržavanje uputa voditelja i administratora ispitivanja,
 2. osvrtanje, razgovaranje, odnosno sporazumijevanje,
 3. ometanje tijeka ispita ,
 4. prepisivanje ili dopuštanje prepisivanja,
 5. posjedovanje ili korištenje nedopuštenih pomagala,
 6. zapisivanje/slikanje ispitnih zadataka,
 7. zamjena identiteta kandidata.
Mjere koje se izriču u slučajevima utvrđenoga nedozvoljenog ponašanja jesu:
 • opomena - kao upozorenje kod prvoga primijećenoga nedozvoljenoga ponašanja
 • prekid Ispita nakon ponavljanja nedozvoljenog ponašanja
 • prekid Ispita u slučaju zamjene identiteta, bit će udaljen s Ispita te će se smatrati da nije položio Ispit.

Rezultati Ispita

Rezultat iz pojedinog predmeta ispitivanja izražava se bodovima i postotnim bodovima.
Svaki točno označen odgovor u zadatcima višestrukoga izbora donosi jedan bod.
Rezultati Ispita ocjenjuju se ocjenom „položio“ ili „nije položio“.
Ocjena se utvrđuje na temelju postignutih bodova iz svakog predmeta ispitivanja, koji se utvrđuju računalno.
Ispit se smatra položenim ako je kandidat uspješno položio sve predmete ispitivanja, odnosno točno odgovorio na najmanje 50 % zadataka iz svakog predmeta ispitivanja.
Nakon završetka polaganja Ispita kandidat ima pravo na prikaz rezultata iz pojedinog predmeta ispitivanja s ostvarenim bodovima.
Na zahtjev kandidata, voditelj ispitivanja omogućuje kandidatu uvid u njegov Ispit.
Statusi Ispita za svakog kandidata se automatski zapisuju u ADI sustav te Ministarstvo pravosuđa i uprave i Ispitni koordinator koji je prijavio kandidata za polaganje Ispita imaju uvid u iste.

Ispit nije položen

Kandidat kojem je izrečena mjera prekida Ispita bit će udaljen s Ispita te će se smatrati da nije položio Ispit.
Kandidat koji nije pristupio polaganju Ispita niti je Ispit odgodio, kao i kandidat koji je pristupio polaganju Ispita i tijekom njegovog trajanja odustao bez opravdanih razloga, smatrat će se da Ispit nije položio.