Ispitni katalog za državni ispit

Sukladno članku 2. stavku 1. točki 6. Pravilnika o polaganju državnog ispita (“Narodne novine”, broj 45/24, u daljnjemu tekstu: Pravilnik), Ispitni katalog za državni ispit
(u daljnjemu tekstu: Ispitni katalog) je temeljni dokument kojim se jasno opisuje
što će se i kako ispitivati na državnome ispitu (u daljnjemu tekstu: Ispit) pojedine
razine.
 
Sukladno članku 8. Pravilnika, broj zadataka u Ispitu, zastupljenost zadataka u
područjima ispitivanja pojedinih predmeta ispitivanja, razrada sadržaja pojedinih
područja ispitivanja, ishodi učenja u pojedinim područjima ispitivanja, trajanje
Ispita, pravni izvori i literatura za pripremu Ispita za pojedine predmete ispitivanja te druge informacije važne za pripremu kandidata za Ispit uređuju se Ispitnim
katalogom za državni ispit, za svaku razinu Ispita.
 
U Ispitnom katalogu opisano je što će se i kako ispitivati na Ispitu I. i II.
razine.
 
Sukladno članku 5. Pravilnika, Ispit se polaže za I. i II. razinu ovisno o razini
obrazovanja odnosno razini kvalifikacije prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (u daljnjemu tekstu: razina HKO-a) koja je uvjet za raspored na radno mjesto.
 
Ispit I. razine polaže se za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je uvjet završeno srednjoškolsko obrazovanje (razina 4.2 ili 4.1 HKO-a) ili završen stručni kratki studij ili program za majstore (razina 5 HKO-a).
 
Ispit II. razine polaže se za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je uvjet završen sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij (razina 6.sv ili 6.st HKO-a) odnosno završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij (razina 7.1.sv ili 7.1.st HKO-a).

Ispitni katalog sadrži sljedeća poglavlja:
  1. Opće informacije o sadržaju Ispita, polaganju Ispita te načinu pripreme za Ispit
  2. Predmeti ispitivanja: specifikacije sadržaja i načina ispitivanja, primjeri zadataka te popis pravnih izvora / literature
Prvo poglavlje sadrži informacije o predmetima ispitivanja te informacije o načinu polaganja Ispita, izgledu i trajanju Ispita, bodovanju te rezultatima Ispita. U prvome poglavlju također je objašnjeno na koji se način kandidati trebaju pripremiti za Ispit.
U drugome poglavlju se za svaki predmet ispitivanja za pojedinu razinu Ispita detaljnije razrađuje sadržaj koji se ispituje na Ispitu te se navode ishodi učenja odnosno konkretni opisi onoga što kandidati moraju znati u određenome području ispitivanja pojedinoga predmeta. Također se navodi zastupljenost zadataka u područjima ispitivanja pojedinih predmeta ispitivanja pojedine razine Ispita. Za svaki predmet ispitivanja dan je primjer zadatka kao i popis pravnih izvora / literature na temelju kojeg se kandidati trebaju pripremiti za Ispit pojedine razine.
OBAVIJEST KANDIDATIMA VEZANA ZA POLAGANJE DRŽAVNOG ISPITA I IZMJENE ISPITNOGA KATALOGA ZA DRŽAVNI ISPIT -
PREDMET SLUŽBENIČKI ODNOSI I SLUŽBENIČKA ETIKA
 
 
IZMJENE ISPITNOGA KATALOGA ZA DRŽAVNI ISPIT U SIJEČNJU 2024. GODINE
 
1. siječnja 2024. stupio je na snagu Zakon o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 155/23.) te je navedeni Zakon u siječnju 2024. godine postao pravni izvor za pripremu za ispit iz predmeta Službenički odnosi i službenička etika, za I. i II. razinu ispita. Stoga je Ispitni katalog za državni ispit ažuriran u dijelu koji se odnosi na popis pravnih izvora za navedeni predmet.
Pojedine odredbe Zakona o državnim službenicima stupaju na snagu kasnije i to:
  • članci 60. i 61., koji se odnose na plan zapošljavanja u državnoj službi (stupaju na snagu 1. lipnja 2024.)
  • članci 66. - 73., koji se odnose na raspisivanje i provedbu javnog natječaja za prijam u državnu službu putem Centraliziranog sustava za zapošljavanje (stupaju na snagu 1. srpnja 2024.) i
  • članci 62. - 65., koji se odnose na raspisivanje i provedbu internog oglasa te zapošljavanje iz baze kandidata za rad u državnoj službi (stupaju na snagu 1. siječnja 2026.).
Sadržaj koji se odnosi na navedene odredbe neće se nalaziti u ispitu prije njihovog stupanja na snagu, odnosno izmjena u Ispitnome katalogu, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.
Na ispitnim terminima u siječnju, veljači, ožujku, travnju i svibnju 2024. godine neće biti ispitnih zadataka u dijelu koji je novim Zakonom o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 155/23.) drukčije uređen nego do sada, kako kandidati koji su započeli pripremu za polaganje državnog ispita prema dosadašnjim propisima ne bi bili dovedeni u neravnopravan položaj u odnosu na kandidate koji se tek počinju pripremati za polaganje državnog ispita.
S obzirom na to da pojedine odredbe novog Zakona o državnim službenicima stupaju na snagu kasnije, prilikom pripreme za polaganje državnog ispita prema novom Zakonu, treba obratiti pažnju na prijelazne i završne odredbe Zakona o državnim službenicima, kojima su uređena određena pitanja u prijelaznom razdoblju, a iz kojih je moguće na državnom ispitu dobiti zadatke i to vezano za:
  • zapošljavanje u državnoj službi i imenovanje rukovodećih državnih službenika (članci 160. - 166.)
  • ocjenjivanje (članci 167. i 168.)
  • premještaj u drugo državno tijelo (članak 173.). 

IZMJENE ISPITNOGA KATALOGA ZA DRŽAVNI ISPIT U OŽUJKU 2024. GODINE

Dana 1. siječnja 2024. također je stupio na snagu Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama („Narodne novine“ broj 155/23.). Navedeni Zakon je u ožujku 2024. godine postao pravni izvor za pripremu za ispit iz predmeta Službenički odnosi i službenička etika, za I. i II. razinu ispita. Stoga je Ispitni katalog za državni ispit ažuriran u dijelu koji se odnosi na popis pravnih izvora za navedeni predmet.
Nadalje, dana 1. ožujka 2024. prestaju važiti članci 108. - 112. Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Narodne novine“, broj 27/01.) i propisi doneseni temeljem toga Zakona. Navedeni zakon stoga prestaje biti pravni izvor za pripremu kandidata za polaganje državnog ispita. 
Na ispitnim terminima u ožujku, travnju i svibnju 2024. godine neće biti ispitnih zadataka prema novome Zakonu o plaćama u državnoj službi i javnim službama, kako bi kandidati imali dovoljno vremena upoznati se sa sadržajem navedenoga Zakona te se pravodobno pripremiti za polaganje državnog ispita.
Sadržaji sljedećih članaka Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama koji se od lipnja 2024. godine mogu ispitivati, sukladno izmjenama u popisu pravnih izvora u Ispitnome katalogu za predmet Službenički odnosi i službenička etika su:
  • za I. razinu ispita: članci 11. - 13. (Plaća), članak 17 (Dodaci na osnovnu plaću), članak 25 (Isplata plaće)
  • za II. razinu ispita: članci 6. - 8. (Načela sustava plaća), članak 9 (Vrednovanje radnih mjesta), članci 11. - 18. i članci 23. - 25. (Plaća i dodaci na plaću).