Javnobilježnički ispit

Uvjeti za polaganje

Sukladno članku 170. st. 1. Zakona o javnom bilježništvu („Narodne novine“, broj: 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16 i 57/22) javnobilježnički ispit ovlaštene su polagati osobe koje imaju položen pravosudni ispit i koje su nakon polaganja pravosudnog ispita radile najmanje 18 mjeseci kao pravosudni dužnosnici, odvjetnici, odvjetnički vježbenici ili javnobilježnički, sudski ili državnoodvjetnički savjetnici, odnosno najmanje dvije godine radile na drugim pravnim poslovima.
Prijava za polaganje
Prijava za polaganje javnobilježničkog ispita podnosi se neposredno ili poštom Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, najkasnije 30 dana prije početka mjeseca u kojem kandidat namjerava pristupiti polaganju ispita.
Prijavi se prilažu dokazi iz članka 170. st. 1. i članka 174. st. 1. i 2. Zakona o javnom bilježništvu te stoga uvjeti za pristupanje polaganju ispita moraju biti ispunjeni u trenutku podnošenja prijave.
U slučaju ponovnog prijavljivanja polaganja ispita ili popravnog ispita, prijavi nije potrebno ponovno prilagati dokaze iz članka 170. st. 1. i članka 174. st. 1. i 2. Zakona o javnom bilježništvu.
Kandidati koji su nakon završenog studija prava promijenili osobno ime, prijavi su dužni priložiti i izvod iz matične knjige vjenčanih, vjenčani list ili rješenje o promjeni osobnog imena.
Prijava mora biti potpisana te sadržavati osobno ime, adresu i osobni identifikacijski broj podnositelja.
Ministarstvo provjerava ispunjava li kandidat uvjete i o tome donosi rješenje.
Troškovi polaganja javnobilježničkog ispita iznose 132,00 eura, a popravnog ispita 59,00 eura.
Kandidati su dužni navedeni iznos uplatiti prije prijave ispita te uplatnicu kao dokaz o izvršenoj uplati priložiti prijavi.

Uplata troškova se vrši na račun Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije broj:

IBAN                 HR121001005-1863000160
model                64
poziv na broj     5665-51441-629000