Stečaj potrošača

Od 1. rujna 2015. godine na snazi je novi Stečajni zakon kojim su propisane pretpostavke za otvaranje i provedbu predstečajnoga i stečajnoga postupka te pravne posljedice njihova otvaranja i provedbe. 

Potrošač u smislu instituta stečaja potrošača definiran je u Zakonu o stečaju potrošača.

Postupak stečaja potrošača može se otvoriti samo ako je potrošač nesposoban za plaćanje.

Potrošač je nesposoban za plaćanje ako:
 • je u nemogućnosti ispuniti dospjele novčane obveze (insolventnost) ili
 • najmanje 90 dana uzastopno ne može ispuniti jednu ili više dospjelih novčanih obveza u ukupnom iznosu većem od 30.000,00 kuna (pretpostavke insolventnosti).

Stečaj potrošača može završiti:
1. izvansudskim postupkom (posredovanjem) ili
2. sudskim postupkom:
 • sudskom nagodbom ili
 • stečajem potrošača i razdobljem provjere ponašanja 
Izvansudski postupak (posredovanje)
Pokreće ga potrošač ili svaki njegov vjerovnik uz izričit pristanak potrošača zahtjevom (na propisanom obrascu), a provodi ga posrednik u savjetovalištu (poslovnice Financijske agencije (FINA) ili druge osobe koje su dobile dozvolu za obavljanje poslova savjetovališta).
Zahtjev potrošača za provedbu izvansudskog postupka (pdf)
Zahtjev potrošača za provedbu izvansudskog postupka (word)

​Zahtjev vjerovnika za provedbu izvansudskog postupka (pdf)
​Zahtjev vjerovnika za provedbu izvansudskog postupka (word)

Poslovnice Financijske agencije koje obavljaju poslove savjetovališta: 
 • Podružnica Bjelovar, 43000 Bjelovar, Frana Supila 4,
 • Podružnica Čakovec, 40000 Čakovec, O. Keršovanija 7,
 • Podružnica Dubrovnik, 20000 Dubrovnik, Vukovarska 2,
 • Podružnica Gospić, 53000 Gospić, Kaniška 4,
 • Podružnica Karlovac, 47000 Karlovac, Pavla Vitezovića 1,
 • Podružnica Koprivnica, 48000 Koprivnica, Opatička 1
 • Podružnica Osijek, 31000 Osijek, L. Jagera 1-3,
 • Podružnica Požega, 34000 Požega, Trg Sv. Trojstva 19,
 • Poslovnica Pula, 52100 Pula, Giardini 5,
 • Podružnica Rijeka, 51000 Rijeka, F. Kurelca 3,
 • Podružnica Sisak, 44000 Sisak, I. K. Sakcinskog 1,
 • Podružnica Slavonski Brod, 35000 Slavonski Brod, Petra Krešimira IV. br. 20,
 • Podružnica Split, 21000 Split, Mažuranićevo šetalište 24 b,
 • Podružnica Šibenik, 22000 Šibenik, Perivoj L. Maruna 1,
 • Podružnica Varaždin, 42000 Varaždin, Augusta Cesarca 2,
 • Poslovnica Velika Gorica, 10410 Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 33,
 • Poslovnica Virovitica, 33000 Virovitica, Trg kralja Tomislava 3,
 • Podružnica Vukovar, 32000 Vukovar, Olajnica 19,
 • Podružnica Zadar, 23000 Zadar, Ivana Danila 4,
 • Podružnica Zagreb, 10000 Zagreb, Ul. Grada Vukovara 70,
 • Poslovnica Zlatar, 49250 Zlatar, Gajeva 7.

Potrošač, odnosno vjerovnik koji pokreće postupak može izabrati poslovnicu Financijske agencije u kojoj će podnijeti zahtjev za pokretanje izvansudskog postupka stečaja potrošača neovisno o prebivalištu.

Uz zahtjev se prilaže:
 • popis imovine i obveza - na propisanom obrascu (pdfword),
 • dokaz o postojanju stečajnog razloga,
 • isprave iz kojih proizlazi vjerojatnost postojanja tražbine (prilaže vjerovnik ako pokreće postupak),
 • izričiti pristanak potrošača za provedbu izvansudskog postupka (prilaže vjerovnik ako pokreće postupak).

Troškovi izvansudskog postupka namiruju se iz položenog predujma.

Položeni predujam uplaćuje podnositelj zahtjeva u iznosu od 300,00 kuna. Ako je podnositelj zahtjeva potrošač može ga se osloboditi obveza uplate predujma na način i uz pretpostavke propisane Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći i drugim podzakonskim propisima kojima se uređuje besplatna pravna pomoć (više o besplatnoj pravnoj pomoći možete pronaći pod Istaknute teme – Besplatna pravna pomoć).

Plan ispunjenja obveza -na propisanom obrascu (pdfwordsadržava:
 • iznos potrošačevih obveza,
 • postotak umanjenja obveza,
 • iznos za isplatu,
 • rokove isplata i
 • način ispunjenja obveza prema svakom vjerovniku
 • dokaz o plaćenom predujmu u iznosu od 300,00 kn za troškove izvansudskog postupka, odnosno rješenje o odobrenoj besplatnoj pravnoj pomoći.

Nakon uplate predujma i sastavljenog plana ispunjenja, savjetovalište bez odgode objavljuje poziv za sudjelovanjem na web stranici FINA-e, čime se dostava smatra obavljenom.

Poziv za sudjelovanje savjetovalište ne dostavlja osobno vjerovnicima te je na to dužno upozoriti potrošača, kao i na činjenicu da potrošač ima mogućnost samostalnog obavještavanja vjerovnika o vremenu i mjestu kada su pozvani pristupiti u savjetovalište.

Svi obrasci bit će dostupni u prostorijama savjetovališta i na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

Izvansudski postupak traje najduže 30 dana od dana sastanka navedenog u pozivu za sudjelovanje.

U iznimnim slučajevima savjetovalište može produljiti rok za dodatnih 30 dana ako:
 • ocjeni da postoji mogućnost sklapanja izvansudskog sporazuma između potrošača i svih njegovih vjerovnika ili
 • su potrošač i svi njegovi vjerovnici suglasni da se izvansudski postupak produži

Sklopljeni izvansudski sporazum - na propisanom obrascu (pdfword) između potrošača i vjerovnika
 • ima učinak izvansudske nagodbe, 
 • predstavlja ovršnu ispravu,
 • nema pravnog učinka na vjerovnike koji ga nisu sklopili.

Sklapanje izvansudskog sporazuma nije uspjelo ako neki od vjerovnika nakon objave poziva za sudjelovanje:
 • izjavi da ne želi sudjelovati u izvansudskom postupku ili
 • pokrene ili nastavi postupak radi prisilnog ostvarenja svoje tražbine.

Savjetovalište će potrošaču bez odgode izdati potvrdu o tome da pokušaj sklapanja izvansudskog sporazuma nije uspio. 


Sudski postupak

Pokreće se na prijedlog potrošača u roku od tri mjeseca od dana izdavanja potvrde da pokušaj sklapanja izvansudskog sporazuma nije uspio, pred nadležnim općinskim sudom na čijem području potrošač ima prebivalište.

Uz prijedlog za otvaranje postupka stečaja potrošača prilaže se:
 • potvrda savjetovališta o tome da pokušaj sklapanja izvansudskog sporazuma nije uspio,
 • popis imovine i obveza (popunjeni obrazac iz savjetovališta),
 • plan ispunjenja obveza (popunjeni obrazac iz savjetovališta).

Troškove postupka stečaja potrošača predujmljuje potrošač u paušalnom iznosu koji odredi sud (ne može biti manji od 1.000,00 kuna), dok svaki vjerovnik snosi svoje troškove postupka.

Ako potrošač nije u mogućnosti predujmiti troškove postupka, a:
 • ima imovine, sud može odlučiti da se troškovi postupka predujme iz proračunskih sredstava koji će se potom nadoknaditi prioritetnom iz unovčene imovine potrošača
 • nema imovine, može se osloboditi obveze uplate predujma.

Pismena se u postupku stečaja potrošača objavljuju putem mrežne stranice e-Oglasna ploča sudova.
Dostava pismena obavljena je istekom osmog dana od dana objave pismena na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

Sudski postupak može se podijeliti u tri faze:
 1. pripremno ročište - počinje razmatranjem plana ispunjenja obveza, a prihvaćeni plan ima učinak sudske nagodbe
 1. otvaranje stečaja potrošača (ako sud utvrdi postojanje stečajnoga razloga i ako na pripremnom ročištu nije prihvaćen plan ispunjenja obveza):
  1. postoji imovina potrošača te sud donosi rješenje o otvaranju stečaja potrošača i imenuje povjerenika,
  2. ne postoji imovina potrošača te sud donosi odluku o istovremenom otvaranju i zaključenju postupka, imenuje povjerenika i određuje razdoblje provjere ponašanja u trajanju od pet godina
 2. provjera ponašanja
 

Razdoblje provjere ponašanja

Razdoblje provjere ponašanja ne može biti kraće od godinu dana, ni duže od pet godina.
U razdoblju provjere ponašanja povjerenik unovčava i raspodjeljuje potrošačevu imovinu u skladu sa završnim diobnim popisom te raspolaže imovinskim pravima u ime i za račun potrošača.
Potrošač je, u razdoblju provjere ponašanja, dužan sudu i povjereniku davati obavijesti o svom poslu ili svojim nastojanjima da nađe posao, predati povjereniku imovinu koju stekne nasljeđivanjem te bez odgode prijaviti povjereniku svaku promjenu mjesta stanovanja ili mjesta zaposlenja.
Potrošač može predložiti da se do okončanja razdoblja provjere ponašanja ne prodaje nekretnina koja mu je potrebna za stanovanje ako u vlasništvu nema drugu nekretninu i nema na raspolaganju drugi smještaj, niti ga je u mogućnosti osigurati.
Nakon isteka razdoblja provjere ponašanja potrošača, nadležan sud može donijeti:

Rješenje o uskrati oslobođenja od preostalih obveza ako je potrošač:
 1. pravomoćno osuđen zbog kaznenog djela protiv imovine, gospodarstva ili drugog kaznenog djela koje bi upućivalo na njegovu nesavjesnost i nepoštenje pri ispunjavanju obveza i dužnosti
 2. u posljednje tri godine koje su prethodile podnošenju prijedloga za otvaranje postupka stečaja potrošača ili nakon toga namjerno ili iz krajnje nepažnje dao netočne ili nepotpune podatke o svojim imovinskim prilikama kako bi dobio kredit, primio plaćanja iz javnih sredstava ili izbjegao plaćanje poreza ili drugih javnih obveza
 3. u posljednje tri godine prije podnošenja prijedloga za otvaranje postupka stečaja ili nakon toga namjerno ili iz krajnje nepažnje onemogućio namirenje vjerovnika time što je preuzimao neprimjerene obveze, nesavjesno i nepošteno umanjivao vrijednost svoje imovine ili bez izgleda za poboljšanje financijskog položaja odgađao otvaranje postupka stečaja
 4. tijekom postupka namjerno ili iz krajnje nepažnje povrijedio svoje dužnosti izvješćivanja i suradnje prema Zakonu o stečaju potrošača
 5. namjerno ili krajnjom nepažnjom naveo nepotpune i netočne podatke u popisu imovine i obveza.


Rješenje o oslobođenju od preostalih obveza ako nisu ispunjene pretpostavke za donošenje rješenja o uskrati oslobođenja od preostalih obveza.

Rješenjem o oslobođenju od preostalih obveza potrošač se ne može osloboditi:
 • zakonske obveze na uzdržavanje djece, roditelja i drugih osoba koje je po zakonu dužan uzdržavati,
 • vraćanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom ili prekršajem,
 • naknade štete nastale kaznenim djelom ili prekršajem,
 • naknade štete zbog smrti ili teže tjelesne ozljede.
Oslobođenje od preostalih obveza ima pravni učinak u odnosu na sve vjerovnike, uključujući i vjerovnike koji tražbinu nisu prijavili u postupku stečaja potrošača.
Nakon proteka razdoblja provjere ponašanja savjesni potrošač oslobodit će se obveza prema vjerovnicima.
Na prijedlog vjerovnika sud može donijeti i Rješenje o opozivu oslobođenja potrošača od preostalih obveza ako:
 • naknadno ustanovi da je potrošač koju od svojih dužnosti povrijedio ili
 • time znatno onemogućio namirenje vjerovnika.
Prijedlog za opoziv može se podnijeti u roku godine dana od pravomoćnosti odluke o oslobođenju potrošača od preostalih obveza.
Sudski postupak
Pokreće se na prijedlog potrošača u roku od tri mjeseca od dana izdavanja potvrde da pokušaj sklapanja izvansudskog sporazuma nije uspio, pred nadležnim općinskim sudom na čijem području potrošač ima prebivalište.

Uz prijedlog za otvaranje postupka stečaja potrošača prilaže se:
 • potvrda savjetovališta o tome da pokušaj sklapanja izvansudskog sporazuma nije uspio,
 • popis imovine i obveza (popunjeni obrazac iz savjetovališta),
 • plan ispunjenja obveza (popunjeni obrazac iz savjetovališta).

Troškove postupka stečaja potrošača predujmljuje potrošač u paušalnom iznosu koji odredi sud (ne može biti manji od 1.000,00 kuna), dok svaki vjerovnik snosi svoje troškove postupka.

Ako potrošač nije u mogućnosti predujmiti troškove postupka, a:
 • ima imovine, sud može odlučiti da se troškovi postupka predujme iz proračunskih sredstava koji će se potom nadoknaditi prioritetnom iz unovčene imovine potrošača
 • nema imovine, može se osloboditi obveze uplate predujma.

Pismena se u postupku stečaja potrošača objavljuju putem mrežne stranice e-Oglasna ploča sudova.
Dostava pismena obavljena je istekom osmog dana od dana objave pismena na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

Sudski postupak može se podijeliti u tri faze:
 1. pripremno ročište - počinje razmatranjem plana ispunjenja obveza, a prihvaćeni plan ima učinak sudske nagodbe
 1. otvaranje stečaja potrošača (ako sud utvrdi postojanje stečajnoga razloga i ako na pripremnom ročištu nije prihvaćen plan ispunjenja obveza):
  1. postoji imovina potrošača te sud donosi rješenje o otvaranju stečaja potrošača i imenuje povjerenika,
  2. ne postoji imovina potrošača te sud donosi odluku o istovremenom otvaranju i zaključenju postupka, imenuje povjerenika i određuje razdoblje provjere ponašanja u trajanju od pet godina
 2. provjera ponašanja
Razdoblje provjere ponašanja
Razdoblje provjere ponašanja ne može biti kraće od godinu dana, ni duže od pet godina.
U razdoblju provjere ponašanja povjerenik unovčava i raspodjeljuje potrošačevu imovinu u skladu sa završnim diobnim popisom te raspolaže imovinskim pravima u ime i za račun potrošača.
Potrošač je, u razdoblju provjere ponašanja, dužan sudu i povjereniku davati obavijesti o svom poslu ili svojim nastojanjima da nađe posao, predati povjereniku imovinu koju stekne nasljeđivanjem te bez odgode prijaviti povjereniku svaku promjenu mjesta stanovanja ili mjesta zaposlenja.
Potrošač može predložiti da se do okončanja razdoblja provjere ponašanja ne prodaje nekretnina koja mu je potrebna za stanovanje ako u vlasništvu nema drugu nekretninu i nema na raspolaganju drugi smještaj, niti ga je u mogućnosti osigurati.
Nakon isteka razdoblja provjere ponašanja potrošača, nadležan sud može donijeti:

Rješenje o uskrati oslobođenja od preostalih obveza ako je potrošač:
 1. pravomoćno osuđen zbog kaznenog djela protiv imovine, gospodarstva ili drugog kaznenog djela koje bi upućivalo na njegovu nesavjesnost i nepoštenje pri ispunjavanju obveza i dužnosti
 2. u posljednje tri godine koje su prethodile podnošenju prijedloga za otvaranje postupka stečaja potrošača ili nakon toga namjerno ili iz krajnje nepažnje dao netočne ili nepotpune podatke o svojim imovinskim prilikama kako bi dobio kredit, primio plaćanja iz javnih sredstava ili izbjegao plaćanje poreza ili drugih javnih obveza
 3. u posljednje tri godine prije podnošenja prijedloga za otvaranje postupka stečaja ili nakon toga namjerno ili iz krajnje nepažnje onemogućio namirenje vjerovnika time što je preuzimao neprimjerene obveze, nesavjesno i nepošteno umanjivao vrijednost svoje imovine ili bez izgleda za poboljšanje financijskog položaja odgađao otvaranje postupka stečaja
 4. tijekom postupka namjerno ili iz krajnje nepažnje povrijedio svoje dužnosti izvješćivanja i suradnje prema Zakonu o stečaju potrošača
 5. namjerno ili krajnjom nepažnjom naveo nepotpune i netočne podatke u popisu imovine i obveza.


Rješenje o oslobođenju od preostalih obveza ako nisu ispunjene pretpostavke za donošenje rješenja o uskrati oslobođenja od preostalih obveza.

Rješenjem o oslobođenju od preostalih obveza potrošač se ne može osloboditi:
 • zakonske obveze na uzdržavanje djece, roditelja i drugih osoba koje je po zakonu dužan uzdržavati,
 • vraćanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom ili prekršajem,
 • naknade štete nastale kaznenim djelom ili prekršajem,
 • naknade štete zbog smrti ili teže tjelesne ozljede.
Oslobođenje od preostalih obveza ima pravni učinak u odnosu na sve vjerovnike, uključujući i vjerovnike koji tražbinu nisu prijavili u postupku stečaja potrošača.
Nakon proteka razdoblja provjere ponašanja savjesni potrošač oslobodit će se obveza prema vjerovnicima.
Na prijedlog vjerovnika sud može donijeti i Rješenje o opozivu oslobođenja potrošača od preostalih obveza ako:
 • naknadno ustanovi da je potrošač koju od svojih dužnosti povrijedio ili
 • time znatno onemogućio namirenje vjerovnika.
Prijedlog za opoziv može se podnijeti u roku godine dana od pravomoćnosti odluke o oslobođenju potrošača od preostalih obveza.
Obuka za posrednike
Provodi se za minimalno 16 osoba i obuhvaća osnovna teorijska i praktična znanja iz:
 • prava,
 • ekonomije i
 • postupka mirenja.

Obuka prema Programu traje minimalno pet dana po osam sati i može se provoditi subotom i nedjeljom.
U slučaju da polaznik Programa zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga ne prisustvuje cijeloj ili dijelu obuke, obuku može nastaviti u sljedećem terminu.
 
Program se provodi prema danima:
 • prvi dan - osnovna teorijska i praktična znanja iz područja prava s naglaskom na propise o stečaju potrošača:
  • pregled izvansudskog i sudskog postupka,
  • vježbe       
 
 • drugi dan - osnovna teorijska i praktična znanja iz područja ekonomije:
  • financijska perspektiva potrošača i principi upravljanja osobnim financijama,
  • vježbe
 
 • treći dan - osnovna teorijska i praktična znanja iz područja mirenja:
  • o društvenoj klimi sporenja i razlozima obraćanja stranaka sudovima,
  • uvod u postupak mirenja,
  • usporedba mirenja s drugim načinima rješavanja sporova,
  • prednosti mirenja za stranke,
  • zašto uloga izmiritelja (posrednika),
  • o uspješnom izmiritelju, percepciji, komunikaciji,
  • vježbe
 
 • četvrti dan - osnovna teorijska i praktična znanja iz područja mirenja:
  • o konfliktu i načinima njegovog rješavanja,
  • pregovaranje,
  • vježbe sa simulacijom postupka mirenja
 
 • peti dan - izrada plana ispunjenja obveza i simulacija postupka izvansudskog postupka.

Iznimno, Program može biti organiziran u više od pet dana pod uvjetom da obuka ne traje manje od četrdeset sati.

Za provedbu Programa odgovorni su provoditelji obuke.
Provoditelji obuke mogu izmijeniti i/ili prilagoditi Program pod uvjetom da se obuka iz točke III. ovoga Program provede u cijelosti.

Program se provodi interaktivnim sudjelovanjem svih polaznika, a provoditelji obuke mogu odlučiti da se obuka provodi u jednoj ili više skupina.
Provoditelji obuke vode evidenciju o nazočnosti polaznika na obuci.
 
Mjesto održavanja obuke je Grad Zagreb, a ovisno o potrebama obuka se može organizirati i provesti u drugom mjestu.