Ministarstvo pravosuđa pomaže jačanje i razvoj pravosuđa i u drugim državama

Slika /slike/novi osj/twinning_0.jpg

Ulaskom u Europsku uniju Hrvatska je, osim prava koje imaju sve članice Unije, stekla i mogućnost sudjelovanja u „twinning“ projektima tj. projektima koji su namijenjeni državama pristupnicama, kandidatkinjama ili potencijalnim kandidatkinjama koje se pripremaju za članstvo u EU i koje kroz Twinning dobivaju podršku u provedbi reformi, usklađivanju zakona i propisa s pravnom stečevinom EU te prilagodbi i jačanju javnih institucija.

epublika Hrvatska, kao najmlađa članica EU, koristi mogućnost prijenosa svojih znanja i iskustava prema trećim zemljama, između ostalog, i vezano za nacionalno preuzimanje i transpoziciju pravne stečevine EU ("acquis"). Aktivnu ulogu u takvim aktivnostima ima i Ministarstvo pravosuđa RH kroz provedbu "twinning-out" projekata koji se primarno provode u područjima vladavine prava, osposobljavanja i jačanja kapaciteta pravosudnih tijela za djelovanje i pružanje pravne zaštite unutar EU te održavanje najviših europskih standarda u pravosuđu. Sredstva za provedbu twinning projekata osigurava EU, a projekti se financiraju kroz dva osnovna instrumenta: IPA (države kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje) i ENP (države u okviru Europske politike susjedstva).

Prvi takav "twinning-out" projekt Ministarstvo pravosuđa RH je (u svojstvu mlađeg partnera) uspješno provelo u suradnji s  Ministarstvom pravosuđa Republike Latvije: IPA 2011 „Jačanje vladavine prava u Republici Makedoniji“ čija je ukupna vrijednost iznosila 1 milijun € (završen 30. listopada 2017. godine). Opći cilj projekta bio je jačanje kapaciteta Ministarstva pravosuđa Republike Makedonije i ustrojstvenih jedinica u pretpristupnom procesu te usklađivanje s pravnom stečevinom EU-a u kontekstu pregovaračkih poglavlja u području pravosuđa, temeljnih prava, sloboda i sigurnosti.  
U svibnju 2019. godine započeo je naš drugi "twinning-out" projekt u Republici Sjevernoj Makedoniji (RSM): „Izgradnja institucionalnih kapaciteta istražnih centara“ koji Ministarstvo pravosuđa provodi u suradnji s IRZ-om (The German Foundation for International Legal Cooperation). Predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca, a njegova ukupna vrijednost iznosi 1 milijun €.

Grant projekt na Kosovu (Kosovo Justice Sector Programme) koji je trebao početi u travnju 2020., ukupne vrijednosti 7 milijuna €, Ministarstvo pravosuđa priprema u partnerstvu s IRZ-om (The German Foundation for International Legal Cooperation) i CILC (Center for International Legal Cooperation) i usmjeren je jačanju neovisnosti, nepristranosti, stručnosti, odgovornosti, kvalitete, efikasnosti i transparentnosti institucija pravosudnog sektora u skladu s vladavinom prava.
Poseban naglasak ovog programa je na pristupačnosti pravosuđa, institucija i pravde općenito ženama, manjinama, magrinaliziranim i skupinama u nepovoljnom položaju.