Prijava za polaganje pravosudnog ispita

Postupak prijave pravosudnog ispita reguliran je odredbama Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu („Narodne novine“, broj 14/19) te Pravilnika o polaganju pravosudnog ispita („Narodne novine“, broj 81/19 i 141/20).
Prijava za polaganje pravosudnog ispita podnosi se neposredno ili putem pošte Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49.
Prijavu za polaganje pravosudnog ispita za vježbenike u pravosudnim tijelima podnosi čelnik pravosudnog tijela u koje su raspoređeni u roku od 15 dana od dana kad vježbenik ispuni uvjete za polaganje pravosudnog ispita.
Ako čelnik pravosudnog tijela u koje je vježbenik raspoređen u ovom roku ne podnese prijavu za polaganje pravosudnog ispita, može je podnijeti sam kandidat.
Ostali kandidati sami podnose prijavu za polaganje pravosudnog ispita.
Prijava mora biti potpisana te sadržavati osobno ime, adresu i osobni identifikacijski broj podnositelja.
Prijavi kojom se prvi put prijavljuje polaganje pravosudnog ispita potrebno je priložiti isprave kojima dokazuje ispunjenost uvjeta za polaganje ispita:
 • diplomu o završenom sveučilišnom diplomskom studiju prava
 • dokaz o ispunjenju Zakonom propisanih uvjeta*
 • dokaz o uplati naknade za pristup polaganju pravosudnom ispitu.
Osobe koje su studij prava završile u inozemstvu prijavi umjesto diplome prilažu rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stečenoj inozemnoj visokoškolskoj kvalifikaciji koja je priznata u Republici Hrvatskoj kao završen studij prava.
Isprave koje se prilažu prijavi za polaganje ispita podnose se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Isprave kojima se dokazuje ispunjenost posebnih uvjeta propisanih Zakonom prema pojedinim kategorijama kandidata*:
 • vježbenici u pravosudnim tijelima
 • potvrda čelnika pravosudnog tijela o obavljenoj vježbi u trajanju od 18 mjeseci sukladno Zakonu
 • potvrda o sudjelovanju u stručnim radionicama Pravosudne akademije
 • odvjetnički vježbenici
 • potvrda Hrvatske odvjetničke komore o obavljenoj vježbi u trajanju od 18 mjeseci
 • potvrda o sudjelovanju u teoretskom dijelu stručnog obrazovanja - samo oni odvjetnički vježbenici koji uvjete stječu prema odredbama Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu („Narodne novine“, broj 84/08 i 75/09)
 • javnobilježnički vježbenici
 • potvrda Hrvatske javnobilježničke komore o obavljenoj vježbi u trajanju od 18 mjeseci
 • potvrda predsjednika suda o stručnom obrazovanju na sudu
 • potvrda o sudjelovanju u teoretskom dijelu stručnog obrazovanja prema - samo oni javnobilježnički vježbenici koji uvjete stječu prema odredbama Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu („Narodne novine“, broj 84/08 i 75/09)
 • ostali pravnici
 • potvrda poslodavca s popisom, opisom i naznakom vremenskog trajanja obavljanja poslova za koje je kao uvjet propisan završeni studij prava
 • potvrda predsjednika suda o obavljenoj praksi u sudu - samo kandidati koji zbog kraćeg rada na pravnim poslovima imaju ovu obvezu prema važećem Zakonu i Zakonu o pripravnicima u pravosudnim organima i pravosudnom ispitu („Narodne novine“, broj 54/74,29/78 i 13/90) te kandidati koji uvjete stječu prema Zakonu o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu („Narodne novine“, broj 84/08 i 75/09)
 • potvrda o sudjelovanju u teoretskom dijelu stručnog obrazovanja - samo kandidati koji uvjete stječu prema odredbama Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu („Narodne novine“, broj 84/08  i 75/09).
Kandidati koji su nakon završenog studija prava promijenili osobno ime, prijavi su dužni priložiti i izvod iz matične knjige vjenčanih, vjenčani list ili rješenje o promjeni osobnog imena.

Troškovi polaganja pravosudnog ispita iznose:
 • cijeli ispit 339,00 eura 
 • ponovno polaganje usmenog dijela ispita 238,00 eura 
 • popravni ispit (jedan predmet na usmenom dijelu ispita) 153,00 eura
i plaćaju se uplatom na broj računa:

IBAN: HR1210010051863000160
Model: 64
Poziv na broj: 5665-51441-629000

U postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za polaganje pravosudnog ispita ne naplaćuju se upravne pristojbe.
Troškove polaganja pravosudnog ispita za vježbenika u pravosudnom tijelu koji prvi put polaže pravosudni ispit snosi pravosudno tijelo u koje je raspoređen, a ako pravosudni ispit ne položi prvi put sam snosi troškove ponovnog pristupa polaganju pravosudnog ispita.

Ministarstvo rješenjem utvrđuje ispunjava li kandidat uvjete za polaganje pravosudnog ispita.

U slučaju ponovnog prijavljivanja polaganja ispita, ne donosi se novo rješenje kojim se utvrđuje ispunjenost uvjeta za polaganje pravosudnog ispita te prijavi nije potrebno prilagati navedene isprave.
Prijava za polaganje popravnog ispita i prijava za ponovno polaganje usmenog dijela ispita uz dokaz o uplati naknade troškova polaganja ispita podnosi se najkasnije 15 dana prije početka mjeseca u kojem kandidat namjerava pristupiti polaganju popravnog dijela ispita.