Sudjelovanje na lokalnim izborima i izborima za Europski parlament

Općinski izbori – Hrvatska

Državljani drugih država članica Europske unije koji imaju prijavljeno prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj trebaju se posebno registrirati kako bi mogli ostvariti svoje biračko pravo na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
Državljani drugih država članica EU s prijavljenim prebivalištem ili privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj registriraju se tako da podnesu zahtjev za upis u registar birača najkasnije 30 dana prije dana izbora nadležnom tijelu koje vodi registar birača prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj.
 
Uz zahtjev se prilaže:
  • preslika inozemne identifikacijske isprave
  • izjava ovjerena kod javnog bilježnika u kojoj je navedeno državljanstvo, adresa prebivališta ili privremenog boravka na području jedinice gdje se provode izbori
  • izjava da nije lišen prava glasovanja u državi članici Europske unije čiji je državljanin. 

Državljani drugih članica EU koji su na lokalnim izborima zatražili upis u registar birača i nakon provedenih lokalnih izbora ostaju upisani u registar birača. Iz registra birača se brišu ako sami zatraže brisanje. Također, mogu se brisati iz registra birača i po službenoj dužnosti u slučaju gubitka biračkog prava ili ako su se iselili iz Republike Hrvatske.
Na lokalnim izborima državljanin druge države članice Europske unije može se kandidirati i biti izabran za člana predstavničkog tijela jedinica pod istim uvjetima koji vrijede za državljane Republike Hrvatske propisanim Zakonom o lokalnim izborima i pod uvjetom da mu u Republici Hrvatskoj i državi članici Europske unije čiji je državljanin, nije pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, odnosno da pojedinačnom presudom u kaznenom postupku ili presudom u građanskom postupku nije lišen prava na kandidiranje.

Ako se na listi za izbor članova predstavničkih tijela nalazi kandidat državljanin druge države članice Europske unije, uz listu kandidata ili uz kandidaturu mora biti priložena od javnog bilježnika ovjerena izjava kandidata u kojoj je navedeno njegovo državljanstvo i adresa njegova prebivališta ili privremenog boravka na području jedinice gdje se provode izbori i dokaz, odnosno dokument nadležnih tijela vlasti države čiji je državljanin kojim potvrđuje da nije lišen prava da se kandidira u toj državi ili dokument da takva diskvalifikacija u toj državi nije poznata.
 
Državljani drugih država članica EU ne mogu se kandidirati i biti birani za izvršnu vlast na lokalnoj razini, odnosno izvršno tijelo na lokalnoj razini (u općini je to općinski načelnik, u gradu gradonačelnik, a u županiji župan).


Izbori u matičnoj državi – Hrvatska

Utječe li Brexit na vas?

Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a na izborima za Hrvatski sabor, predsjednika Republike Hrvatske, državni referendum i izbor zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament žele glasovati u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu trebaju zatražiti aktivnu registraciju.

Hrvatski državljani bez prebivališta u Republici Hrvatskoj - birači s e-osobnim iskaznicama ne moraju se aktivno registrirati za izbore.
Birači bez prebivališta u RH, koji su podnijeli zahtjev za e-osobnom iskaznicom, po službenoj dužnosti će se aktivno registrirati i uključiti u popis birača prema adresi prebivališta u inozemstvu iz e-osobne iskaznice.

Ukoliko na dan izbora žele glasovati na području drugog diplomatsko-konzularnog predstavništva u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj ili imaju prijavljeno prebivalište na adresi različitoj od navedene u osobnoj iskaznici s inozemnom dresom moraju zatražiti promjenu mjesta aktivne registracije.

Zahtjev za aktivnu registraciju i zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije podnosite diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu ili nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu koje vodi registar birača prema mjestu u Republici Hrvatskoj gdje ćete se zateći na dan izbora.
Rok za podnošenje zahtjeva je najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora ili državnog referenduma.
Obrasci zahtjeva, uoči izbora, objavljuju se na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave: https://mpudt.gov.hr/
Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu se aktivno registrirali, na dan održavanja izbora mogu glasovati uz potvrdu za glasovanje koju izdaju diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu.
 
Birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji na izborima za Hrvatski sabor, predsjednika Republike Hrvatske, državni referendum i izbor zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament žele glasovati u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu, mogu zatražiti prethodnu registraciju ili iznimno mogu od nadležnog upravnog tijela u županiji odnosno Gradu Zagrebu u kojem su upisani u registar birača zatražiti potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta.

Zahtjev za prethodnu registraciju podnosi se nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu koje vodi registar birača u Republici Hrvatskoj ili diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu, najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora ili državnog referenduma.

Birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji se nisu prethodno registrirali ili nisu pribavili potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta, ne mogu glasovati u inozemstvu, već samo u mjestu svog prebivališta u Republici Hrvatskoj.
Obrasci zahtjeva, uoči izbora, objavljuju se na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave: https://mpudt.gov.hr/
 
Izbori za Europski parlament
Iznimno, kada se provode izbori za EU parlament, hrvatski državljani koji imaju boravak u drugoj državi članici, mogu izabrati da li žele glasovati u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu za hrvatske zastupnike (europarlamentarce) ili pred nadležnim tijelom druge države članice u kojoj imaju prijavljeno boravište, za njezine zastupnike (europarlamentarce).

Ako želite glasovati pred nadležnim tijelom druge države članice, morate se prijaviti nadležnom tijelu te države na način i u rokovima propisanim posebnim propisima te države članice, čime gubite pravo glasovanja za hrvatske zastupnike u Europski parlament.