Spajanje društava ili prodaja poduzeća

Pripajanje


je postupak u kojem, bez provedbe likvidacije, jedno ili više društava prenosi cijelu svoju imovinu (pripojena društva) drugom društvu (društvu preuzimatelju) i prijenosom prestaje postojati. 
 
Pritom za svoje dionice/udjele članovi/dioničari dobivaju dionice/udjele društva preuzimatelja. 
 
Članovi društva koje se pripaja postaju članovi društva preuzimatelja.

Pritom se ne provodi se postupak likvidacije jer poduzeće i dalje nastavlja postojati unutar društva preuzimatelja.
 
Dopuštene su sljedeće vrste pripajanja:
 
 • pripajanje jednog ili više dioničkih društava drugom dioničkom društvu
 • pripajanje jednog ili više dioničkih društava društvu s ograničenom odgovornošću,
 • pripajanje jednog ili više društva s ograničenom odgovornošću drugom društvu s ograničenom odgovornošću
 • pripajanje jednog ili više društva s ograničenom odgovornošću dioničkom društvu.
   
Postupak pripajanja:
 
a) Prethodne radnje prije pripajanja i pregovori:
 
 • procjenu poslovne opravdanosti pripajanja radi svako društvo za sebe
 • Uprave/izvršni direktori društva pregovaraju o obveznim i dopunskim sadržajima ugovora o pripajanju, rokovima i slično
 • procjena imovine društava koja sudjeluju u pripajanju radi utvrđivanja omjera zamjena dionica
 
b) Ugovor o pripajanju sklapaju uprave društva i moraju se sklopiti u obliku javnobilježničke isprave
 
Odmah po sklapanju ugovora o pripajanju on se upisuje u sudski registar. Te se daje dioničarima na uvid.
 
c) Izvješće o pripajanju
 
Sastavljaju uprave/izvršni direktori svakog društva ili uprave zajednički, njime se pravno i gospodarski obrazlaže ugovor o pripajanju( omjer zamjene dionica i visina doplata u novcu). 
 
d) Revizija ugovora o pripajanju 
 
Revizore imenuje sud, a oni izrađuju izvješće o provedenoj reviziji kako bi se dioničari upoznali s postupkom i ekonomskom opravdanošću pripajanja.
Nadzorni odbor je dužan istovremeno na temelju tih izvješća provjeriti postupak pripajanja i dostavlja izvješće glavnoj skupštini.
 
e) Odluka glavne skupštine
 
Ugovor o pripajanju je valjan kad ga odobre glavne skupštine svih društava koje sudjeluju u pripajanju. (čl. 516. ZTD-a)
 
f) Prijava za upis pripajanja i njeni učinci
 
Svako društvo podnosi prijavu za upis pripajanja, a društvo preuzimatelj ovlašteno je podnijeti obje prijave.
 
Upisom pripajanja u sudski registar društva preuzimatelja
 
 • prestaje pripojeno društvo, društvo preuzimatelj je sveopći pravni slijednik
 • imovina i obveze pripojenog društva prelaze na društvo preuzimatelja
 
Dioničari pripojenog društva postaju dioničari društva pruzimatelja
 
Sve tražbine i obveze prema društvu koje se pripaja trenutkom pripajanja postaju obveze i tražbine društva preuzimatelja.
 
Nastupom učinaka pripajanja sva imovina društva koje se pripaja prelazi na društvo preuzimatelja.
 
Provodi se zamjena dionica/poslovnih udjela prema procijenjenoj vrijednosti društava koja sudjeluju u pripajanju i dionice/poslovni udjeli zamjenjuju se razmjerno njihovim vrijednostima.
 
 

Spajanje
 

je propisano Zakonom o trgovačkim društvima  na način da se u postupku spajanja više dioničkih društava u novo dioničko društvo upućuje na primjenu odredbi o pripajanju.
 
Glavna razlika je što kod spajanja nastaje novo društvo, a prestaju društva koja se spajaju; dok se kod pripajanja radi o postupku kod kojeg se jedno društvo pripaja drugom, već postojećem.  Pri tom prestaje društvo koje se pripaja.
 
Po definiciji je spajanje postupak u kojem, bez provedbe likvidacije, dva ili više društava (pripojena društva) osnivaju drugo društvo (društvo preuzimatelj) te prenose na njega cijelu svoju imovinu i prijenosom prestaju postojati. Pritom, za svoje dionice/udjele članovi/dioničari dobivaju dionice/udjele društva preuzimatelja.
 
Dopuštena su  spajanja:
 
2 ili više dionička društva u novo dioničko društvo tj.
2 ili više društva s ograničenom odgovornošću u novo društvo s ograničenom odgovornošću.
 
Pravne posljedice spajanja su sljedeće:
 
 1. Skupština društva donosi odluku o spajanju
 2. Dioničari/članovi društva koja se spajaju sada postaju dioničari/članovi novog društva
 3. Provodi se postupak zamjene dionica/poslovnih udjela društava, no za razliku od pripajanja, dionice/poslovni udjeli mijenjanju se za dionice/poslovne udjele novog a ne postojećeg društva.
 4. Sve tražbine i obveze društva koje se spaja trenutkom spajanja postaju obveze i tražbine novog društva.
 5. Sva imovina društva koja se spajaju prelazi na novo društvo
 6. Novo društvo treba donijeti novi statut/društveni ugovor koji sklapaju uprave društava koja se spajaju, imenovati prve organe
 7. Skupštine društava koji se spajaju moraju prethodno potvrditi ugovor da bi on bio valjan
 8. izabrati članove nadzornog odbora/upravnog odbora i revizora novog društva
 9. Prijavu za upis novog društva u sudski registar podnose uprave društva zajednički
 10. Društva koja se spajaju moraju podnijeti prijavu za upis u sudski registar novoga društva sudu na čijem području će biti sjedište tog novog društva. Nije potrebno posebno brisanje društava koja su se spojila u sudskom registru, a članovi društava koja su se spojila postaju članovi novoga društva upisom spajanja. Novo društvo nakon što bude upisano mora prijaviti spajanje društava radi upisa u odgovarajućim registrima spojenih društava.
 
ZTD-om je predviđena mogućnost pripajanja odnosno spajanja društava iz različitih država članica EU-a. Na svako od društava koje sudjeluje u pripajanju odnosno spajanju primjenjuje se njegovo nacionalno pravo u pogledu pretpostavki za provođenje statusne promjene, odluka koje se moraju donijeti i pravnih posljedica.
Među državama članicama usklađena su pravila o pripajanjima i spajanjima društava iz iste države.
 
Pravila o prekograničnim pripajanjima i spajanjima:
 
 • propisuju da su moguće statusne promjene društava iz različitih država
 • usklađuju postupanje nadležnih tijela država članica čija društva sudjeluju u prekograničnom pripajanju ili spajanju
 
Prekogranično pripajanje je pripajanje u kojem je bar jedno od društava koja sudjeluju u pripajanju (pripojeno društvo ili društvo preuzimatelj) valjano osnovano po pravu Republike Hrvatske, a drugo društvo koje sudjeluje u pripajanju je društvo koje je valjano osnovano po pravu druge države Europske unije ili države Europskog gospodarskog prostora. 
 
U prekograničnom pripajanju mogu sudjelovati društva kapitala: dioničko društvo (monistički i dualistički model) i društva s ograničenom odgovornošću.
 
Nadležno tijelo i propisi
Ministarstvo pravosuđa i uprave
Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb
+385 1 3714 580
gradjansko.pravo@pravosudje.hr 
 
Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99 - vjerodostojno tumačenje, 52/00 – Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11 -  pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19
 


Zakonom o računovodstvu (Narodne novine, br. 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20, u daljnjem tekstu: Zakon) uređuje se računovodstvo poduzetnika, između ostaloga primjena standarda financijskog izvještavanja, sadržaj i javna objava godišnjih financijskih izvještaja i konsolidacija godišnjih financijskih izvještaja te revizija istih.
 
Članak 20.  Zakona uređuje reviziju godišnjih financijskih izvještaja te u stavku 6. propisuje da reviziji podliježu i godišnji financijski izvještaji poduzetnika koji su sudjelovali u poslovnim pripajanjima, spajanjima, odnosno podjelama kao preuzimatelji ili novoosnovana društva ako obvezi revizije ne podliježu prema stavcima 1., 2., 4. i 5. tog članka Zakona.
 
Također, odredbama članka 19. određuje se da je poduzetnik dužan sastaviti godišnje financijske izvještaje i u slučajevima promjene poslovne godine, statusnih promjena, otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije nad poduzetnikom i to sa stanjem na dan koji prethodi početku promijenjene poslovne godine, danu nastanka statusne promjene, danu otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije.
 
https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/financijski-sustav/financijski-izvjestaji-i-nefinancijsko-izvjesce/2359