Građanska odgovornost direktora društva

Zakon o trgovačkim društvima( dalje u tekstu: ZTD) na više mjesta uređuje odgovornost članova uprave za štetu, a temeljne odredbe o dužnoj pozornosti i odgovornosti članova uprave (članak 252.) propisane su s ciljem zaštite interesa društva kapitala.
 Od članova uprave traži se da vode poslove društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvaju poslovnu tajnu društva. Član uprave ne postupa protivno obvezi o načinu vođenja poslova društva ako pri donošenju poduzetničke odluke smije na temelju primjerenih informacija razumno pretpostaviti da djeluje za dobrobit društva.
Članovi uprave koji povrijede svoje obveze odgovaraju za štetu društvu kao solidarni dužnici. U slučaju spora članovi uprave moraju dokazati da su primijenili pozornost urednog i savjesnog gospodarstvenika.
Članovi uprave naročito su odgovorni za štetu ako suprotno ZTD-u:

1. vrate dioničarima ono što su uložili u društvo,
2. isplate dioničarima kamate ili dividendu,
3. upišu, steknu, uzmu u zalog ili povuku vlastite dionice društva ili nekoga drugoga društva,
4. izdaju dionice prije nego što se za njih u cjelini uplati nominalni iznos ili veći iznos za koji su izdane,
5. razdijele imovinu društva,
6. obave plaćanja nakon što nastupi nesposobnost društva za plaćanje, odnosno nakon što dođe do prezaduženosti društva,
7. dadu naknadu članovima nadzornog odbora,
8. dadu kredit,
9. kod uvjetnog povećanja kapitala izdaju dionice suprotno svrsi ili prije nego što se one u cjelini uplate.

Zahtjev za naknadu štete protiv članova uprave mogu postaviti društvo i vjerovnici društva. U postupcima u povodu zahtjeva za naknadu štete koje društvo vodi protiv članova uprave, društvo zastupa nadzorni odbor.
U slučaju kad zahtjev za naknadu štete podnosi društvo, obveza naknade štete ne postoji ako se radnja članova uprave temelji na odluci glavne skupštine, a odobrenje radnje od strane nadzornog odbora ne isključuje odgovornost.
Zahtjev za naknadu štete mogu postaviti i vjerovnici društva ako ne mogu svoje tražbine podmiriti od društva te ako član uprave grubo povrijedi dužnost da primijeni pozornost urednog i savjesnog gospodarstvenika.
U odnosu na vjerovnike društva obveza da se nadoknadi šteta ne može se otkloniti tako da se društvo odrekne zahtjeva ili da o zahtjevu sklopi nagodbu niti time što se radnja temeljila na odluci glavne skupštine. Ako je nad društvom otvoren stečajni postupak, za vrijeme trajanja tog postupka pravo vjerovnika društva protiv članova uprave ostvaruje stečajni upravitelj.
Zahtjevi za naknadu štete zastarijevaju za pet godina.
Članak 273. ZTD-a predviđa osobitu vrstu odgovornosti članova uprave za štetu prema društvu, vjerovnicima pa i članovima društva i to odgovornost za štetu zbog iskorištavanja utjecaja u društvu. Osobitost je te vrste odgovornosti u činjenici da su aktivno legitimirani zahtijevati naknadu štete i dioničari ili vlasnici poslovnih udjela ako su pretrpjeli štetu, i to neovisno o šteti prouzročenoj društvu.
Odluku o postavljanju zahtjeva za naknadu štete protiv osoba koje su iskoristile utjecaj u društvu donosi glavna skupština običnom većinom glasova. Ako to ne učini glavna skupština, jednak zahtjev mogu postaviti i dioničari čije dionice čine najmanje 1/10 temeljnoga kapitala društva u roku šest mjeseci nakon održavanja glavne skupštine.
 
 
Nadležno tijelo i propisi
Ministarstvo pravosuđa i uprave
Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb
+385 1 3714-580
gradjansko.pravo@pravosudje.hr
 
Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/9334/99121/99 - vjerodostojno tumačenje, 52/00 – Odluka USRH, 118/03107/07146/08137/09152/11 -  pročišćeni tekst, 111/1268/13110/15 i 40/19)