Etika

U kojem vremenskom roku je povjerenik za etiku dužan provesti postupak po zaprimljenoj pritužbi?
Temeljem članka 15. stavka 3. Etičkog kodeksa državnih službenika, povjerenici za etiku dužni su u primjerenom roku, a najduže u roku od 30 dana od dana primitka pritužbe provesti postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe i dostaviti pisano izvješće čelniku tijela, koji je dužan u roku od 8 dana razmotriti pritužbu i po potrebi pokrenuti postupak zbog povrede službene dužnosti, utvrđene zakonom, drugim propisom ili pravilnikom o unutarnjem redu državnog tijela.

Odgovor na pritužbu temeljem članka 15. stavka 5. čelnik državnog tijela ili osoba koju ovlasti, daje najkasnije u roku od 60 dana od dana njena podnošenja.
Kada se pritužba može uputiti Etičkom povjerenstvu?
Člankom 14. stavkom d Etičkog kodeksa državnih službenika propisano je da Etičko povjerenstvo zaprima i razmatra pritužbe građana i službenika u slučaju kada čelnik državnog tijela ili osoba koju ovlasti, ne dostavi odgovor na pritužbu u roku od 60 dana ili podnositelj pritužbe nije zadovoljan odgovorom, te ispituje osnovanost pritužbe ili u slučaju postojanja dvojbe da li neko ponašanje predstavlja povredu Etičkog kodeksa na zahtjev povjerenika za etiku, Odjela za etiku u Ministarstvu uprave, državnih tijela, službeničkih sudova, službenika, građana i drugih osoba daje mišljenje o tome.
Kolegica s kojom radim u sobi i u istom odjelu, učestalo mi ne želi proslijeđivati informacije koje su nužne za daljnu obradu predmeta. Da li njeno ponašanje predstavlja bilo kakvu povredu i kome da se obratim?
Ukoliko se ponašanje koje ste opisali odnosi na državnu službenicu, tada takvo ponašanje predstavlja povredu Etičkog kodeksa državnih službenika i to članka 11. i članka 12. kojima je propisano da se međusobni odnosi službenika temelje na uzajamnom poštivanju, povjerenju, suradnji, pristojnosti i strpljenju te da službenici međusobno razmjenjuju mišljenja i informacije o pojedinim stručnim pitanjima.

S problemom kojeg učestalo doživljavate obratite se povjereniku za etiku u tijelu na čijeg službenika se pritužba odnosi.
Interesira me kome se mogu obratiti za neprimjereno ponašanje službenice u matičnom uredu? Naime, došao sam uslijed obiteljske tragedije (smrt oca) izvaditi smrtovni list, a gospođa koja radi na šalteru bila je toliko bezobrazna i neuljudna te me otpravila da neka dođem za tjedan dana kad joj se vrati kolegica koja radi te poslove! Kome se mogu obratiti?
Izražavamo iskreno žaljenje zbog smrti Vašeg oca, te Vas upućujemo da se pritužbom obratite povjereniku za etiku pri uredu državne uprave u čijoj je nadležnosti matični ured. Možete se izravno obratiti i čelniku tijela, odnosno predstojniku/predstojnici ureda državne uprave u čijoj je nadležnosti matični ured, koji je temeljem članka 15. stavka 2. Etičkog kodeksa državnih službenika, dužan zaprimljenu pritužbu proslijediti nadležnom povjereniku za etiku.