Izvori za polaganje

Pravni izvori su i sve izmjene i dopune navedenih propisa, a ispitnu materiju čine oni dijelovi navedenih propisa koji se primjenjuju u radu javnih bilježnika i javnobilježničkih ureda.

Predmet javnobilježnička služba

 1. Zakon o javnom bilježništvu („Narodne novine“, broj 78/93, 29/94, 16/07, 75/09, 120/16 i 57/22)
 2. Zakon o javnobilježničkim pristojbama („Narodne novine“, broj 72/94, 74/95, 87/96, 112/12 i 110/15)
 3. Ovršni zakon („Narodne novine”, broj 112/12, 25/13 (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku), 93/14,  55/16-USRH, 73/17 i 131/20)
 4. Zakon o nasljeđivanju („Narodne novine“, broj 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15 i 14/19)
 5. Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju („Narodne novine“, broj 152/14)
 6. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-58/1997, U-I-235/1997, U-I-237/1997, U-I-1053/1997, U-I-1054/1997 od 17. studenoga 1999., 22/00-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-1094/1999 od 9. veljače 2000. 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/2010- Odluka o ne davanju vjerodostojnog tumačenja članka 41. stavka 1. i članka 42. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, 143/12, 152/14, 81/15- pročišćeni tekst i 94/17-ispravak)
 7. Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“, broj 35/05, 41/08, 125/11- Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza, 78/15, 29/18 i 126/21)
 8. Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu osnivanja prava građenja i prava služnosti („Narodne novine“, broj 95/18)
 9. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj 125/11, 64/15, 112/18 i 112/19-Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 6. stavka 4. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora)
 10. Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu („Službeni list SFRJ“ 6/73 – Zakon o preuzimanju Zakona o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu „Narodne novine“, broj 53/91)
 11. Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine“, 63/19 i 128/22)
 12. Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama („Narodne novine“, broj 76/14), i to Glava IX, članci 68-73
 13. Zakon o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima („Narodne novine“, broj 121/05)
 14. Zakon o izvanparničnom postupku („Narodne novine“, broj 59/23)
 15. Pravilnik o obliku i sadržaju Izjave o zapljeni po pristanku dužnika („Narodne novine“, broj 120/14 i 82/17)
 16. Pravilnik o obliku i sadržaju zadužnice („Narodne novine“, broj 115/12 i 82/17)
 17. Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice („Narodne novine“, broj 115/12 i 82/17)
 18. Pravilnik o registru zadužnica i bjanko zadužnica („Narodne novine“, broj 115/12, 125/14 i 82/17)
 19. Pravilnik o Hrvatskom upisniku oporuka („Narodne novine“, broj 135/03, 164/04 i 91/19)
 20. Pravilnik o načinu vođenja evidencije o obvezujućim izjavama, načinu pohranjivanja, čuvanja i ostvarivanja prava pristupa podacima iz obvezujućih izjava („Narodne novine“, broj 16/15) 
 

Predmet javni bilježnik i trgovačka društva

 1. Zakon o trgovačkim društvima („Narodne novine”, broj 111/93, 34/99, 121/99 - vjerodostojno tumačenje, 52/00 – Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22) 
 2. Zakon o sudskom registru („Narodne novine“, broj 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11, 148/13, 93/14, 110/15, 40/19 i 34/22)
 3. Pravilnik o načinu upisa u sudski registar („Narodne novine“, broj 121/19)
 

Predmet javnobilježnički poslovnik i drugi podzakonski akti

 1. Javnobilježnički poslovnik („Narodne novine“, broj 38/94, 82/94, 37/96, 151/05, 115/12, 120/14 i 99/21)
 2. Sudski poslovnik („Narodne novine“, broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18,  119/18, 81/19, 128/19, 39/20, 47/20, 138/20, 147/20, 70/21, 99/21, 145/21 i 23/22)
 3. Pravilnik o službenim sjedištima javnih bilježnika („Narodne novine“, broj 51/15, 120/18 i 123/21)
 4. Pravilnik o javnobilježničkim uredima („Narodne novine“, broj 123/11, 115/12, 47/20 i 141/20)
 5. Pravilnik o radnom vremenu javnih bilježnika („Narodne novine“, broj 38/94)
 6. Pravilnik o privremenoj javnobilježničkoj tarifi („Narodne novine“, broj 38/94, 82/94, 52/95, 97/01,115/12, 120/15 i 64/19)
 7. Pravilnik o javnobilježničkim protestnim upisnicima („Narodne novine“, broj 38/94 i 24/99)
 8. Pravilnik o javnobilježničkom ispitu („Narodne novine“, broj 38/94)
 9. Pravilnik o oslobođenju od snašanja troškova pružanja javnobilježničkih usluga („Narodne novine“, broj 19/96)
 10. Pravilnik o službenoj odjeći javnih bilježnika, prisjednika i vježbenika i drugih zaposlenika u javnobilježničkom uredu i Hrvatskoj javnobilježničkoj komori („Narodne novine“, broj 107/97 i 48/09)
 11. Statut Hrvatske javnobilježničke komore („Narodne novine“, broj 64/14, 69/14, 33/15, 21/20 i 106/21)
 12. Pravilnik o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku („Narodne novine", broj 9/21 i 18/22)
 13. Pravilnik o visini nagrade i naknade troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u ostavinskom postupku („Narodne novine“, broj 135/03).
Pravni izvori za polaganje javnobilježničkog ispita su i sve izmjene i dopune navedenih propisa, a ispitnu materiju čine oni dijelovi navedenih propisa koji se primjenjuju u radu javnih bilježnika i javnobilježničkih ureda.