Registar stranih udruga

Uvid u registar stranih udruga u RH 

Strana udruga je udruga ili drugi oblik udruživanja osnovan bez namjere stjecanja dobiti, a sukladno članku 4. Zakona o udrugama te je valjano osnovana na temelju pravnog poretka strane države.
Strane udruge se upisuju u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj pri županijama, odnosno Gradu Zagrebu, prema sjedištu strane udruge.

Registar stranih udruga vodi se u elektroničkom obliku jedinstveno za sve strane udruge u Republici Hrvatskoj, pri nadležnom upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba.

Zahtjev za upis u registar stranih udruga podnosi nadležnom upravnom tijelu osoba ovlaštena za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj.

Uz zahtjev za upis u registar stranih udruga, dostavlja se:

  • izvadak iz registra u kojem je, u državi po čijem pravu je osnovana strana udruga upisana, ne stariji od šest mjeseci, iz kojega je vidljivo tko je ovlašten zastupati stranu udrugu
  • odluka o osnivanju strane udruge ovjerena od nadležnog tijela strane države, ako prema pravu države po kojem je osnovana nije propisan upis u registar
  • ovjerena izjava nadležnog tijela strane udruge da za stranu udrugu i osobu ovlaštenu za zastupanje strane udruge ne postoji zapreka u smislu članka 19. stavaka 2. i 3. Zakona o udrugama
  • ovjerena izjava osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj o nepostojanju zapreke iz članka 19. stavaka 2. i 3. Zakona o udrugama
  • odluka o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj
  • odluka o ciljevima i djelatnostima koje će strana udruga obavljati u Republici Hrvatskoj
  • ovjereni prijevod na hrvatskoj jeziku i latiničnom pismu izvoda iz statuta ili drugog akta iz kojeg su vidljivi ciljevi i djelatnosti strane udruge
  • preslika isprave o identitetu osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj
  • potvrda o OIB-u strane udruge izdana od Ministarstva financija, Porezne uprave
  • drugi dokazi ako su posebnim zakonom propisani posebni uvjeti za upis u registar stranih udruga.

Pored navedenog, osoba ovlaštena za zastupanje prilaže i ovjerene prijevode dokumenata navedenih pod točkom 1., 2., 3., 4., 5. i 6.
Nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba donosi rješenje o upisu strane udruge u registar. Protiv rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
Strana udruga upisom u registar stranih udruga ne stječe svojstvo pravne osobe.
 
Osoba ovlaštena za zastupanje strane udruge dužna je nadležnom upravnom tijelu podnijeti zahtjev za upis promjena: naziva, ciljeva i djelatnosti, sjedišta i adresu sjedišta u Republici Hrvatskoj, osoba ovlaštenih za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj i prestanak djelovanja strane udruge u Republici Hrvatskoj.

Na strane udruge na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o udrugama o upisu promjena za udruge.