Registar birača

Uvid u registar 

Registar birača je zbirka osobnih podataka o svim biračima hrvatskim državljanima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, hrvatskim državljanima koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj te državljanima drugih država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj. Registar se sastoji od evidencije birača hrvatskih državljana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, evidencije birača hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i evidencije birača drugih država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj.

Registar birača se vodi po službenoj dužnosti za svaki grad odnosno općinu. Nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba vodi dio registra birača za područje za koje je ustrojeno kao povjereni posao državne uprave.

Mjesto upisa u registar birača

U evidenciju birača hrvatskih državljana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj upisuju se birači prema mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj. U evidenciju birača hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj birači se u pravilu upisuju po državama i adresnom podatku koji se za njih vodi u službenim evidencijama u Republici Hrvatskoj. U evidenciju birača drugih država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj upisuju se birači na njihov zahtjev prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj.

 
Temelj upisa u registar birača

Upisivanje u registar birača obavlja se na temelju podataka iz evidencije o državljanstvu, zbirke podataka o prebivalištu i boravištu i evidencije putnih isprava.
 

Aktivna registracija

Aktivna registracija je postupak kojim se birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj upisuju u posebni popis aktivno registriranih birača na izborima za Hrvatski sabor, predsjednika Republike Hrvatske, državni referendum i izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske.

Zahtjev za aktivnu registraciju podnosi se diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske odnosno nadležnom upravnom tijelu prema mjestu u Republici Hrvatskoj gdje će se birač zateći na dan izbora, najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora ili državnog referenduma.

Aktivna registracija odnosi se samo za raspisane izbore odnosno državni referendum.
 

Prethodna registracija

Prethodna registracija je postupak kojim se biračima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji na dan izbora ili državnog referenduma borave u inozemstvu, omogućava glasovanje u inozemstvu na izborima za Hrvatski sabor, predsjednika Republike Hrvatske, državnom referendumu i izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske.  
Zahtjev za prethodnu registraciju podnosi se nadležnom upravnom tijelu u Republici Hrvatskoj ili diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora.

Prethodna registracija odnosi se samo na raspisane izbore odnosno državni referendum.
 

Privremeni upis

Privremeni upis je postupak kojim se biračima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj omogućava privremeni upis u popis birača drugog grada ili općine u Republici Hrvatskoj, ovisno o mjestu gdje će se zateći na dan izbora ili državnog referenduma.

Birači koji će se na dan izbora za Hrvatski sabor, predsjednika Republike Hrvatske i izbora članova u Europski parlament z Republike Hrvatske odnosno državnog referenduma zateći izvan područja grada ili općine u kojoj imaju prebivalište, mogu se na osobni zahtjev privremeno upisati u gradu ili općini gdje će se na dan izbora odnosno državnog referenduma zateći. Privremenim upisom ne mijenja se podatak o prebivalištu ili adresi stanovanja u registru birača.

Zahtjevi za privremeni upis izvan mjesta prebivališta podnose se nadležnom upravnom tijelu neovisno o mjestu upisa birača u registar birača, najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora.
 

Uvid u podatke upisane u registar birača

Nakon raspisivanja izbora građanima će u nadležnom upravnom tijelu biti dostupan uvid u podatke upisane u registar birača koji se odnose na osobno ime i adresu birača. Podaci će biti dostupni uz nadzor službene osobe do zatvaranja registra birača (10 dana prije dana određenog za održavanje izbora). Na primatelje osobnih podataka (građane) primjenjuje se zakon kojim se uređuje zaštita osobnih podataka.
 

Zatvaranje registra birača

Registar birača zatvara se odmah nakon isteka roka iz članka 24. stavka 1. Zakona o registru birača (10 dana prije dana prije dana određenog za održavanje izbora) i zabranjuje se daljnji unos podataka.
 

Popis birača

Popis birača je dio registra birača koji se sastavlja nakon zatvaranja registra. Ovisno o vrsti izbora koji se održavaju, popis birača sadrži podatke o biračima koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važeće osobne iskaznice, biračima koji su se privremeno upisali u registar birača izvan mjesta prebivališta, biračima kojima su izdane potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, biračima koji su se prethodno registrirali te aktivno registrirane birače koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.
 

Objave podataka iz zaključenog popisa birača

Kad se održavaju izbori na cjelokupnom području Republike Hrvatske statističke podatke iz zaključenog popisa birača objavljuje Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Nadležno upravno tijelo objavljuje statističke podatke iz zaključenog popisa birača kad se održavaju izbori u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave. Podaci se objavljuju na web stranici Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije odnosno županije ili Grada Zagreba u roku od 24 sata od zaključivanja popisa birača.
 

Potvrda za glasovanje

Hrvatski državljani koji imaju biračko pravo, a nisu upisani u izvatke zaključenog popisa birača dostavljene na biračka mjesta, mogu na dan izbora odnosno referenduma dokazivati pravo na glasovanje potvrdom za glasovanje. Potvrdu izdaje nadležno upravno tijelo prema mjestu prebivališta birača.

Biračima koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu se aktivno registrirali, potvrde za glasovanje izdaju diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske.


Popis ovlaštenih službenika za vođenje registra birača s naznakom broja telefona i mjesta za koja se vodi registar birača u Republici Hrvatskoj dostupan je ovdje.


 

Propisi

  • Zakon o registru birača (NN 144/12 ,  105/1598/19)
  • Pravilnik o obrascima potvrda koje se izdaju iz registra birača (NN 31/20)
  • Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 92/1023/13, 143/13)
  • Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 92/10)